Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.

Розрізняють дві концепції виробництва. До першої відноситься концепція матеріального виробництва, а до другої розширена концепція виробництва, яка покладення в основу системи національних рахунків.

Роль окремих сфер матеріального виробництва в створенні суспільного продукту та національного доходу різна. Сукупний суспільний продукт за першою концепцією представляє собою суму матеріальних благ та послуг, вироблених в галузях матеріального виробництва.

За другою концепцією показник, який характеризує обсяг товарів та послуг, вироблених одиницями резидентами за звітний період, називається в системі національних рахунків валовим випуском товарів та послуг.

Сукупність усіх закладів, які мають однаковий вид діяльності, утворює галузь. В системі національних рахунків групування економічних видів діяльності відбувається у відповідності до міжнародних стандартних класифікацій на базі, яких створений класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД).

Випуск сектора галузі або економіки включає вартість всіх товарів та послуг, вироблених у поточному періоді одиницями резидентами, які входять до складу відповідного сектора, галузі чи національної економіки.

Валова продукція характеризує кінцевий результат промислово-виробничої діяльності підприємства за певний період часу. Валова продукція розраховується як вартість продукції промислово-виробничих підрозділів за мінусом тієї частини, яка була використана на виробничі потреби цього підприємства.

Таблиця .3 Обсяг промислової продукції України, млрд грн.

Показники Базисний Звітний Індекси
1. Валова продукція, В 1,393
2. Матеріальні затрати, М 1,313
3. Середньорічна кількість працівників, S 3,4 3,6 1,059
4. Чиста продукція (1-2), Ч 1,565
5. Продуктивність праці, грн. (1/3), V 1,316
6. Питома вага чистої продукції (4/1), d 0,317 0,356 Х

Приріст валової продукції визначається як різниця обсягу валової продукції звітного і базисного періодів.

= 202 - 145 = 57 млрд.грн.

Обсяг валового внутрішнього продукту знаходиться в прямопропорційній залежності від чисельності працівників і рівня продуктивності праці.

Приріст валової продукції за рахунокчисельності працівників

= (3,6 - 3,4) • 42647 = 8,5 млрд.грн.

Приріст валової продукції за рахунок продуктивності праці

= (56111-42647)-3,6 = 48,5 млрд.грн.

Якщо від валової продукції відняти матеріальні витрати, то одержимо чисту продукцію. Сума чистої продукції галузей економічної діяльності є національний доход.

Приріст чистої продукції визначається як різниця між показниками звітного і базисного періодів.

=72-46 = 26 млрд.грн.

На обсяг національного доходу впливають три фактори:

—чисельність працівників:

= (3,6-3,4) 42647 0,317 = 2,7млрд.грн;

—рівень продуктивності праці:

= (56111–42647)-3,6-0,356 = П,Змлрд.грн;

—економія матеріальних витрат:

=(0,356-0,317)-3,6-42647 = 6,0 млрд.грн.

При відомому обсязі ВВП легко визначити чистий внутрішній продукт (Ч ВП) як різницю ВВП і вартості спожитого основного капіталу (ЧВП може оцінюватися втих самих цінах, щой ВВП).

Іншим показником для вимірювання обсягу виробництва є валовий національний продукт(ВНП). Це величина доходу, отриманого як усередині країни, так і за її межами в результаті використання факторів виробництва, які перебувають у власності резидентів. ВН П можна визначити як ВВП плюс платежі, що надходять із-за кордону резидентам. Різниця між ВВП і ВНП називається чистим факторним доходом із-за кордону і може бути додатною і від'ємною.

ВНП у ринкових цінах = ВВП у ринкових цінах + Податки (субсидії) на виробництво та імпорт (чисті, до отримання із-за кордону) + Винагорода найманим робітникам (чисті, до отримання із-за кордону) + Дохід від власності (чистий, до отримання із-за кордону).

Обчислення кінцевого продукту країни на основі як національного, так і внутрішнього продукту має велике аналітичне значення. Якщо ВНП перевищує ВВП, то це означає, що резидентні одиниці даної країни заробляють за кордоном більше, ніж нерезидентні одиниці заробляють на її території.

У1993 році згідно з останньою версією СНР замість валового національного продукту вводиться поняття валовий національний дохід. Тим самим підкреслюється, що ВНД не є характеристикою доданої вартості, а характеризує дохід нації. ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів одержаними резидентами даної країни із сектору інших країн світу.

Розраховують і ЧНП (чистий національний продукт) як різницю між ВВП і спожитим основним капіталом. Крім цього, може бути розраховано валовий національний наявний дохід (ВННД). Тобто дохід, який може бути спрямований на кінцеве споживання і валове нагромадження.

ВННД = ВНП у ринкових цінах - поточні трансферти (без податків на виробництво і імпорт), які виплачуються одиницям-нерезидентам + поточні трансферти, які отримуються одиницями-резидентами із інших країн світу.

Відніманням із ВННД спожитого основного капіталу отримаємо чистий наявний національний дохід (Ч Н НД). Перелічені макроекономічні показники-лише частина тих, що існують.

Динаміку основних макроекономічних показників обчислюють за допомогою індексів. При цьому використовують зведені індекси, індекси середніх величин та інші індекси.

Індекс ВВП та інші макроекономічні показники визначають як співвідношення обсягу ВВП звітного періоду і обсягу ВВП базисного періоду. ВВП у кожному періоді розраховують у поточних, або діючих цінах певного періоду. Така оцінка необхідна для визначення обсягу і структури ВВП, для відображення процесів і взаємозв'язків, що фактично склалися в економіці, для зіставлення з іншими показниками народного господарства.

Для визначення динаміки ВВП використовується індекс змінного складу:

де: – це вартість ВВП в цінах звітного періоду;

– це вартість ВВП в цінах базисного періоду.

Щоб виключити вплив цін на обсяг валового внутрішнього продукту, проводиться переоцінка ВВП в постійних цінах. У цьому випадку індекс динаміки фізичного обсягу ВВП обчислюється за допомогою індексу фізичного обсягу постійного складу:

Розрахунок даного індексу характеризує зміну ВВП як сукупність товарів та послуг при незмінних цінах і широко використовується при аналізі економічного розвитку країни та при міжнародних співставленнях.

Для оцінювання зміни цін за досліджуваний період використовується індекс цін, який розраховується за формулою індексу Пааше і називається індексом - дефлятором ВВП:

Цей індекс застосовується також для вивчення динаміки інфляції та її вплив на виробництво та споживання широкого кола товарів і послуг. Знаменник цього індексу характеризує обсяг ВВП звітного періоду у постійних цінах і розраховується як на стадії виробництва так і на стадії кінцевого споживання.

 

4. Джерела інформації про виробництво продукції (товарів та послуг)

Основними джерелами інформації про виробництво продукції є форма №1-П Обстеження діяльності підприємств за рік, де відображаються обсяги виробництва продукції (товарів, робіт та послуг) по підприємству, а для державних підприємств передбачений звіт Про виконання державного (місцевого) бюджету. Дані про виробництво продукції у домашніх господарствах визначаються на основі вибіркового бюджетного обстеження домогоспо-дарств та статистичних звітів заготівельних організацій. Крім цього дані про обсяги реалізації товарів, робіт та послуг підприємств наводяться у Звіті про фінансові результати (форма №2), а дані про запаси готової продукції у грошовій формі на кінець року відображаються у Балансі підприємства (форма № 1).

Основними видами інформаційних потоків у сфері послуг внутрішнього ринку є звітність та дані вибіркових обстежень, які проводяться з метою вивчення економічного становища на підприємствах та організаціях, що надають послуги населенню, та їх якості.

Вибіркові обстеження повинні охоплювати 20-25% побутових підприємств та структурних підрозділів, які надають населенню ремонтні види побутових послуг і розташовані на території області, району (міста).

З 1992 р. проводились одноразові обстеження якості, термінів — виконання замовлень та культури обслуговування населення на

спеціалізованих підприємствах, які надають послуги населенню. З в метою одержання цих даних проводилось анкетне опитування гро-

р мадян про роботу підприємств служби побуту протягом будь-якого

тижня з 1 по 15 жовтня. Потім дані зводились в таблиці і надсилали- , ся на адресуДержкомстату України.

З 1995 року проводилися одноразові обстеження підприємств побутового обслуговування населення. Але у зв'язку з відсутністю фінансування їх обстеження з ) 998 року не проводилося.

Єдиним джерелом інформації про діяльність підприємств, що надають послуги населенню, залишилась статистична звітність цих підприємств.

Державна статистична звітність щодо послуг в Україні представлена такими формами:

Форма № 1 -послуги (коротка) термінова — місячна "Звіт про обсяги платних послуг, наданих населенню", затверджена наказом Держкомстату України від 21.07.1999 р. №264, яку подають юридичні особи всіх форм власності, що надають населенню платні послуги. Якщо юридична особа має філії та структурні підрозділи, розташовані на іншій території, вона повинна надати додатково звіти за кожну структурну одиницю із зазначенням адреси.

Форма складається з двох розділів:

І розділ. Обсяг наданих населенню послуг (у фактичних цінах). Уданому розділі окремо вказується виручка від продажу населенню товарів з оплатою через касу підприємства (заповнюється щоквартально наростаючим підсумком з початку року).

II розділ. Наявність на підприємствах сфери послуг електронних контрольно-касових апаратів (заповнюється один раз станом на кінець звітного року).

Форма № 1 -послуги поштова — квартальна "Звіт про обсяги платних послуг, наданих населенню", затверджена наказом Держкомстату України від 21.07.1999 р. №263. Уданій формі у фактичних цінах за окремими видами послуг вказується:

1. загальний обсяг наданих послуг;

2. утому числі в сільській місцевості;

3. усього послуг оплачено населенням;

4. із загального обсягу наданих послуг — у рахунок погашен ня заборгованості з заробітної плати та пенсій.

Форма № 1 -побут поштова — піврічна "Звіт про обсяги платних послуг, наданих населенню", затверджена наказом Держкомстату України від 21.07.1999 р. №263.

Форма № 1 -побут (мережа) поштова — річна "Звіт про мережу об'єктів побутового обслуговування населення на кінець року", затверджена наказом Держкомстату України від 21.07.1999 р. №263. Уданій формі звітності за видами послуг, що вказані вище, вказуються такі показники:

кількість структурних підрозділів (ательє, майстерень), які надають населенню побутові послуги, одиниць;

кількість приймальних пунктів, включаючи ті, що знахо дяться при ательє, майстернях, одиниць;

середньооблікова чисельність працюючих в ательє, майстернях, приймальних пунктах, чоловік.

Довідково вказується кількість будинків побуту та кількість комплексних приймальних пунктів.

Форма №21 -послуги поштова - квартальна "Звіт про обсяги реалізації платних послуг населенню на внутрішньому ринку за квартал". У цьому звіті вказується обсягреалізованих та оплачених послуг у вартісному вигляді за окремими видами послуг.

Форма № 22-послуги термінова — місячна "Звіт про обсяги реалізації платних послуг населенню". Звітність містить два розділи:

I розділ. Обсяг реалізації платних послуг та їх оплата. Вдано му розділі вказується обсяг реалізованих та оплачених послуг (за всіма формами оплати, в тому числі готівкою та у рахунок пога шення заборгованості з заробітної плати, стипендій та пенсій) з початку року (наростаючим підсумком), у тому числі за звітний місяць. Крім того, довідково вказується виручка від продажу то варів з оплатою через касу підприємства (заповнюється щоквар тально наростаючим підсумком з початку року) та кількість елек тронних контрольно-касових апаратів (заповнюється один раз на кінець року).

II розділ. Продаж товарів з оплатою через касу підприємства (заповнюється станом на кінець звітного року). Цей розділ містить дані про фактичний продаж товарів за рік в кількісному (штук) та вартісному (млн. грн.) вигляді.

Існують також форми статистичної звітності, що стосуються надання окремих видів послуг.

Форма № 1 - готель поштова-річна "Звіт про роботу готелю", яку подають до 20січня готелі, готельно-офісні центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, клуби з проживанням, гуртожитки для приїжджих та інші об'єкти для короткотермінового проживання всіх форм власності, що перебувають на самостійному балансі ; підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають зазначені вище об'єкти органу державної статистики району (міста) за місцезнаходженням.

Форма № 1-ЖКГ (зима) термінова, подається 2 рази нарік (станом на 1 вересня і 1 жовтня) "Звіт про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах", який подають не пізніше 2 числа після звітного періоду житлово-експлуатаційні організації місцевих рад, підприємства комунального і теплоенергетичного господарства, які перебувають на самостійному балансі про підготовку до зими житлових будівель та об'єкти всіх форм власності та відомчої підпорядкованості органу державної статистики району (міста) за місцем знаходження.

Форма № 1 -етр поштова—річна "Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства за... рік", надсилають 15 січня трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні управління, виробничі об'єднання " Міськелектротранс", підпорядковані органам комунального господарства, та підприємства і організації міністерств і відомств, що мають на балансі трамвайне (тролейбусне) господарство. Звіт подається управлінню статистики за місцем знаходження та своїй вищестоящій організації.

Форма № 2-етр поштова - квартальна "Звіт про роботу міського електротранспорту за квартал", подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні управління, виробничі об'єднання "Міськелектротранс", підпорядковані органам комунального господарства, що мають на балансі трамвайне (тролейбусне) господарство, виробничі управління метрополітенів. Звіт надається 15 числа після звітного періоду органу державної статистики за місцем знаходження.

Форма № 1 - метро поштова — річна "Звіт про роботу метрополітену", подають 15 січня управління метрополітенів органу державної статистики за місцезнаходженням.

Як бачимо, за останні роки органами державної статистики проведено значний обсяг роботи по розробці та вдосконаленні показників, які відображають діяльність підприємств по наданню послуг, що мають велике значення для більш повного і правильного визначення обсягів виробництва і споживання сукупного продукту у вигляді товарів та послуг.

 

 


 

Це версія файлу http://referaty.com.ua/ukr/dll/3762/ у форматі HTML. G o o g l e автоматично генерує гіпертекстові версії документів, знайдених в Інтернеті.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 3. I визначення впливу окремих факторів
 4. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 10. АВС (XYZ)-аналіз
 11. Автоматизація виробництва
 12. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.




Переглядів: 1693

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод кінцевого використання. | Поняття цін, їх види і функції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.