Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми.

Психіка людини як предмет психології

Психологія — одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є най­складніша сфера життєдіяльності людини — психіка.Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умо­вах середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об'єкти. Задовольняючи свої матеріальні (органічні) та духовні потре­би як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколиш­нього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела, здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, пе­реживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльністьлюди­ни, яку вивчає наука психологія.

Психологія вивчає внутрішній світ людини, психічні процеси, стани, властивості, закони виникнення, розвитку й перебігу психічної діяльності, становлення психічних властивостей людини, життєве значення психіки.

Внутрішній психічний світ людини розглядається як живий, неперервний процес, що формується і розвивається, породжує деякі продукти чи результати.

Психологічна наука розглядає:

• психічні процеси — відчуття, сприймання, запам'ятовування, мислення, уяву, почуття, увагу;

• психічні стани — уважність, байдужість, спокій, схвильованість, піднесення, зацікавленість тощо;

• психічні властивості — спостережливість, чутливість, розумові, емоційні, вольові якості людини, її здібності, риси характеру тощо.

Продукти психіки здійснюють взаємодію людини із довкіллям, допомагають людині орієнтуватись у середовищі і забезпечують її успіх в усіх видах діяльності (ігровій, навчальній, трудовій тощо).

Психіка пов'язана з активним відображенням людиною об'єктивного світу та створенням у свідомості людини його картини,із знаходженням свого Я у об'єктивному світі, з адаптацією до се­редовища.

Психічне відображення не є дзеркальним, механічним, пасив­ним копіюванням світу. Це активне відображення, яке завжди нале­жить суб'єкту і залежить від його особливостей.

Психічному відображенню властиві такі особливості:

• воно дає змогу об'єктивно відображати світ. Правильність відоб­раження перевіряється практикою;

• це змінне, динамічне явище, відображає минуле, теперішнє і май­бутнє. Воно може поглиблюватися та удосконалюватись;

• воно забезпечує доцільність поведінки та діяльності;

• виражає індивідуальну своєрідність людини;

• має випереджальний характер;

• психічний образ — це ідеальне явище, тобто таке, що виникає та існує у психіці та свідомості людини, формується в процесі її ак­тивної діяльності.

Відображення майбутнього називають випереджувальним відоб­раженням.

Структура психіки має три рівні: свідомий, підсвідомий, несві­домий. У кожної людини питома вага цих рівнів різна. Психіку розглядають як динамічну систему, яка постійно змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

 

Отож, "психологія"- це "наука продушу". Психічне життя людини складне й має багато форм виявлення. Психічні явища— це своєрідні суб'єктивні переживання, суб'єктивні образи відображуваних у свідо­мості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізна­вальну діяльність — відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уяву, емоційно-вольову — різноманітні почуття, переживання, а також прояви волі — вольові якості. Важливим аспектом психічного життя є спо­нуки до активності — потреби, інтереси, переконання, ідеали тощо. Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості — здібності, темперамент, характер та її психічні стани — піднесеність, пригніченість, схвильованість, бай­дужість та ін.

Як форма відображення дійсності високоорганізованою мате­рією — нервовою системою, мозком — психіка характеризується низкою особливостей.

По-перше,психічне відображення має активний характер, пов'яза­не з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам сере­довища.

По-друге,психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.

По-третс,кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відби­ток своєрідності на її психічне життя.

По-четверте,у процесі активної діяльності психіка постійно вдос­коналюється й розвивається.

Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.

Отже, психологія як наука вивчає факти, закономірності та механізми психіки..


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 6. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 7. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 8. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 9. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 10. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
Переглядів: 1034

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Психологія як наука. Завдання психології. | Тема 1.2. Методологічні аспекти психології та методи психологічних досліджень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.