Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вимоги до професійних і особистісних якостей керівника групи АСПН

Керiвник повинен володiти цiлою низкою якостей:

¨ бути спроможним визнати в групi свої помилки й прорахунки (якщо такi трапляються) i йти на такий самий ризик, якого вiн очiкує вiд членiв групи;

¨ в разi необхiдностi йти на конфронтацiю з членом групи;

¨ дiяти на основi розвиненої iнтуіцiї;

¨ бути щирим у спiлкуваннi з членами групи;

¨ дослiджувати свiй внутрiшнiй свiт;

¨ висловлювати застереження та сподiвання стосовно розвитку групового процесу;

¨ робити те, на що вiн очiкує вiд iнших членiв групи.

Керiвниковi важливо володiти здатнiстю емоцiйної включеностi в процес завдяки розвинутiй сензитивностi. Вкрай необхiдною є також здатнiсть "бути з членами групи", тобто в кожний момент групового процесу знати, в якому емоцiйному станi перебуває той чи інший член групи. Керiвник зможе входити в тiснiший емоцiйний контакт з iншими, якщо буде здатним на професiйнi реакцiї в групi й утримуватиметься вiд суто людських. Керiвниковi важливо перед початком занять у групi проводити деякий час на самотi. Пiдготовка до заняття може являти собою роздуми про членiв групи АСПН i способи розвитку процесу групового навчання.

Далi видiлимо ще ряд важливих професiйних особливостей керiвника групи АСПН, якi базуються на його особистiсному потенцiалi.

Турботливiсть. Керiвник повинен бути щиро зацiкавленим у психологiчнiй безпецi тих, хто навчаються. Недопустимим є зловживання своїм становищем для задоволення в процесi АСПН власних деструктивних тенденцiй "Я", що тягне за собою використання членами групи "захисних засобiв" для утвердження свого "Я". Головною метою керiвника має бути зосередження уваги на потребах учасникiв АСПН. Турботливiсть передбачає увагу, довiру, вмiння щиро i всебiчно оцiнювати iндивiдуальнiсть кожної людини, її особистi якостi.

Переконання. Деякi, керiвники тренiнгових груп не вiрять у те, що заняття можуть викликати iстотнi позитивнi змiни, однак продовжують займатись цiєю практикою. На наш погляд, щира переконанiсть в ефективностi групової роботи стимулює учасникiв навчання до роботи, збуджує потяг до творчостi, глибшого самопiзнання та самовдосконалення.

Вiдвертiсть. Щирiсть (вiдкритiсть) ведучого перед самим собою та учасниками навчання у вiдповiдь на новi (не завжди приємнi) переживання, сприйняття цiнностей, якi вiдрiзняються вiд його власних. Мова йде не про розкриття керiвником таємниць своєї особистостi, а про щире сприймання своїх почуттiв, що резонують на подiї в групi. Якщо керiвниковi притаманна щирiсть i вiдкритiсть, такi цiнностi стосункiв швидко розвиваються й у групi: учасники не бояться розкривати, в свою чергу, щирi почуття у вiдповiдь на ситуацiю "тут i тепер". Однак саморозкриття має бути спонтанним i доцiльним, ним не можна манiпулювати, перетворювати на методичний прийом. Перешкодою на шляху становлення вищеназваних цiнностей може стати надмiрна емоцiйна вразливiсть того чи того члена групи й залежнiсть керiвника вiд позитивної iнформацiї на свою адресу, очiкування похвали. Це все - прояви "захисної" поведiнки, вiд якої керiвник повинен бути спроможний вiдмовитись, а в разi прояву "захистiв" дослiджувати їх разом iз групою.

Психологiчна сила керiвника не означає тиску на учасникiв АСПН i манiпулювання ними для досягнення особистих суб’єктивно значущих цiлей. Скорiше це повинна бути динамiчна й життєдiйна його якiсть. Головним чином вона проявляється в здiбностi керiвника до адекватної психодiагностики. Довiра до керiвника базується на тому, що вiн вiдповiдає вимогам високого професiоналiзму й справляє враження людини, яка знає, що робить, знає груповий процес, розумiє адекватно себе й iнших, умiє надавати психологiчну допомогу. Бажано, щоб особистiснi якостi керiвника не дратували присутнiх, не розчаровували, не стомлювали.

Життєвий досвiд.Якщо керiвник не бере активної участi в соцiальному життi та громадськiй дiяльностi, якщо вiн не пережив сам рiзноманiтнi емоцiйнi стани, то йому важче буде спiвпереживати учасникам навчання в тому, що йому самому невiдоме. Життєвий досвiд у поєднаннi з психологiчними знаннями значною мiрою зумовлює успiх керiвництва групою.

Самопiзнання(знання самого себе). Керiвник не зможе допомогти iншим, якщо не буде адекватно усвiдомлювати себе, своє "Я", включати в роботу певнi свої особистiснi якостi, цiнностi, почуття, мотиви, потреби та iнше. Керiвники з нерозвинутим самопiзнанням або тi, якi страшаться заглянути в глибини власної психiки, не можуть досягти ефекту в псикокорекцiйнiй групi. Усвiдомлення керiвником самого себе й вiдсутнiсть стурбованостi та зайнятостi собою пiд час групових занять є необхiдною умовою оволодiння майстернiстю групової психокорекцiї.

Почуття гумору. Дуже цiниться вмiння керiвника влучно й доречно пожартувати. Не може зняти, знизити чи послабити напруженiсть у групi. Важливо такi моменти використовувати для пiдсилення iнтеграцiйних групових процесiв.

Винахiдливiсть. Постiйно пiдтримувати в роботi групи творчий iмпульс може виявитися нелегкою справою для керiвника-початкiвця. Аналогiчнi труднощi часом вiдчуває й керiвник iз великим досвiдом, якщо йому дуже часто доводиться займатися груповою корекцiєю. Деякi прийоми обертаються для нього на заскорузлi гальма в його творчостi. Тому необхiдно уникати застиглих вправ та прийомiв, якi втратили життєвiсть, а також вiдмовитися вiд запрограмованої презентацiї себе. Бажано шукати новi прийоми, шляхи одержання нових вражень i стимулiв самопiзнання та самовдосконалення. Особливо необхiдним є творчий iмпульс керiвниковi груп АСПН, вся робота якого зорiєнтована на глибинно-психологiчне пiзнання труднощiв спiлкування суб'єкта (учасника навчання). Вмiння й навички, необхiднi керiвниковi, набуваються в процесi навчання, хоч кожного разу груповому процесовi притаманна неповторнiсть, а управлiння групою межує з мистецтвом розумiти те, що вiдбуваються в групi, розумiти час, мiсце й ту мить, коли певний прийом буде найбiльш ефективним.

Етичнi вимоги до керiвника АСПН. Показником професiоналiзму в керiвництвi групою у дотриманні етичних норм.

1. Необхiднiсть самому пройти групову психокорекцiю в ролi члена групи.

2. Чiтко розумiти закони, яким пiдлягають груповi процеси та iндивiдуально-особистiснi змiни.

3. Володiти методичними основами психологiчного впливу на iншу особу, що в першу чергу передбачає розумiння "психологiчних захистiв".

4. Не допускати залучення в групу людей, схильних до психiчного захворювання.

5. Попереджувати майбутнiх учасникiв навчання про тi емоцiйнi навантаження, якi вони можуть переживати в процесi психокорекцiї, а також про передбачуванi результати; роз’яснювати такi форми поведiнки, якi допоможуть швидко просуватися в навчаннi.

6. Члени психокорекцiйної групи повиннi усвiдомлювати, що вiд них залежить успiшнiсть навчання, й цьому сприяють:

¨ саморозкриття й самоаналiз;

¨ експериментування з новими формами поведiнки в мiжособових стосунках у групi;

¨ пiзнання своїх здiбностей на теренi соцiальної перцепцiї;

¨ вiльне висловлювання своїх почуттiв i думок, якi виникають "тут i тепер";

¨ активне слухання iншої людини, бажання побачити, зрозумiти її психологiчний свiт; сприймання членiв групи такими, якими вони є;

¨ вияв доброзичливостi й чуйностi один до одного в процесi навчання;

¨ здатнiсть iти на конфронтацiю при загальнiй повазi;

¨ готовнiсть i бажання випробувати новi форми поведiнки; бажання розвитку саморефлексiї та сензитивностi.

7. Уникати занадто ризикованих форм роботи в групi, для виконання яких в учасникiв недостатньо пiдготовки й досвiду або якi викликають глибокi дезiнтеграцiйнi ефекти.

8. Захищати право членiв групи на вибiр, блокувати груповий тиск i спроби приниження гiдностi того чи іншого члена групи. Керiвник повинен нiвелювати таку деструктивну активнiсть.

9. Умiти науково й логiчно обгрунтовувати необхiднiсть використання певного прийому в групi. Бути компетентним у своїх дiях. Умiти єднати психодинамiчну теорiю з практикою. Створювати свiй неповторний стиль з опорою на теоретичнi засади АСПН i власний особистiсний потенцiал, на новiтнi науковi досягнення в цiй галузi.

10. Бути готовим до того, що у зв’язку з тенденцiєю iдентифiкацiї його можуть ототожнювати з кимось iз батькiв. У звязку з цим дану проекцiю не слiд трактувати як пряму iдеалiзацiю керiвника чи закоханiсть у нього. Цi почуття мають бути дослiдженi в групi й пов’язанi з iншим груповим матерiалом того чи іншого члена групи. Такий зв’язок допоможе виявити загальнi тенденцiї поведiнки.

11. Зберiгати в таємницi вiд стороннiх змiст групового матерiалу занять. Можна розповiдати лише про методику й процесуальну сторону подiй.

12. Уникати нав’язування своїх цiнностей i переконань учасникам навчання. Поважати їхню здатнiсть до незалежностi та самостiйностi мислення при аналiзi одержаної в групi iнформацiї. Керiвник зобов’язаний блокувати спроби членiв групи нав’язати свою волю iншим учасникам навчання й застерегти вiд надання неадекватної допомоги.

13. Бути уважним до виявлення в окремих членiв групи ознак психологiчного виснаження. Перевантаження потрiбно упереджувати, слiдкувати за режимом роботи й вiдпочинку. Якщо ж у ходi занять виявляється хворобливий симптом у поведiнцi, то таких людей необхiдно термiново усунути вiд занять (у тактовнiй формi) i придiляти їм увагу поза групою. За психологiчну безпеку учасникiв психокорекцiйної групи керiвник несе вiдповiдальнiсть.

14. Непомiтно стимулювати здiйснення аналiзу групового матерiалу учасниками навчання. В кiнцi кожного заняття бажано видiляти час для висловлення присутнiми своїх думок про заняття, про те, що їх задовольнило, а що нi, що непокоїть, що хотiлося б змiнити, яку проблему хотiлося б поставити на обговорення.

15. Готувати учасникiв навчання до реалiзацiї здобутого в самому життi, де можливi негативнi реакцiї та новоутворення в поведiнцi, бо вони будуть незвичними та суперечитимуть їхнiм егоїстичним iнтересам. Проблеми, якi можуть виникати, доцiльно обговорювати в групi, апробуючи новi форми поведiнки та шляхи їх вирiшення. Пояснити учасникам групової корекцiї, що дана група є своєрiдною навчальною лабораторiую самопiзнання, а норми її функцiювання є часто значно гуманнiшими й вiдкритiшими, нiж цього потребує життя. Пряме перенесення групових норм та принципiв у життя недопустиме.

16. Планувати додатковi (пiсля завершення роботи групи) засiдання групи для того, щоб разом обмiнятися думками про труднощi, з якими учасники навчання зустрiлися в життi. Керiвник покликаний каталiзувати в групi взаєморозумiння, взаємодопомогу й пiдтримку.

Контрольні питання:

1. Принципи функціонування групи АСПН

2. Методичні вимоги, спільні для керівника й учасників АСПН

3. Методичні положення, обов'язкові для керівника групи АСПН

4. Чинники, що сприяють інтеграції групи

5. Вимоги до професійних і особистісних якостей керівника групи АСПН

6. Етичнi вимоги до керiвника АСПН

7. Чинники, що сприяють інтеграції групи

8. Що являє собою конфронтація?

 Читайте також:

 1. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 10. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 11. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 12. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Переглядів: 2076

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Чинники, що сприяють інтеграції групи | Группова дискусія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.