Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вплив різних факторів на кількість і якість молока

Молочна продуктивність тварин тісно пов’язана з фізіологічним станом тварин. Після народження потомства (отелу, окоту, вижеребки) починається період, протягом якого молочна залоза самки виробляє спочатку молозиво, а потім молоко.

Тривалість лактації у с/г тварин різна:

· у корів –від 240 до 300- 305 днів, кобил – 240-300, овець – 120, свиноматок – до 60 днів.

Лактація у самок закінчується запуском, тобто припиненням доїння тварин.

Молочна продуктивність – спадкова ознака, вона передається потомству від обох батьків.

Рівень молочної продуктивності залежить від багатьох факторів. Воно збільшується з віком тварини до досягнення певної межі, а в міру старіння організму – знижується.

Оцінювати молочну продуктивність корів можна і за добовими надоями, за кількістю молочного жиру за лактацію.

* Фактори, що впливають на молочну продуктивність, можна умовно поділити на: генетичні, фізіологічні та зов­нішнього середовища, до яких можна включити рівень і тип годівлі, умови догляду, утримання, клімат, техно­логічні умови.

Рівень молочної продуктивності зумовлюється породою, лінійною та родинною належністю тварини, а також материнським та батьківським походженням.

Породи великої рогатої худоби у процесі формування, вдосконалення набули біологічних та господарсько цінних якостей, у тому числі високої молочної продуктивності і хорошого складу молока.

Вплив віку і віку першого парування. Від молодих ко­рів І та II отелення одержують надої, нижчі, ніж від ко­рів старших, що мають більше трьох отелів. Корови III лактації і старші вважаються повновіковими. З віком надої поступово підвищуються і досягають свого макси­муму. Скороспілі породи досягають максимальних показ­ників раніше, ніж пізньоспілі.

Для більшості молочних та молочно-м'ясних порід з нормальним рівнем годівлі максимальні надої характерні для V—VI лактацій.

Істотний вплив на надої корів має інтенсивність вирощування і вік корів при першому отеленні. Висока молочна продуктивність за І лактацію може бути одер­жана від корів, вирощених при високому рівні годівлі, і за умови, що телички не хворіли при вирощуванні. Ра­но запліднені, недорозвинені телиці після отелення дають менше молока, ніж запліднені в більш зрілому віці. При визначенні строків першого осіменіння важливо врахо­вувати не тільки вік, а й живу масу телиць. Бажано, щоб їхня маса досягала на період осіменіння 2/3 маси повно­вікової тварини даної породи. Оптимальним для пару­вання телиць вважається вік 17—18 місяців. Дуже пізнє осіменіння у віці старше 24—30 місяців не підвищує про­дуктивності корів.

* Вплив тільності на надої. Зменшення надоїв у корів спостерігається здебільшого на 5—6-му місяці тільності, коли починають діяти гормони жовтого тіла, які пригні­чують дію лактогенних гормонів. Менші надої у корів спостерігаються в період охоти, але цей спад надою швидко відновлю­ється. Корови з добрим фізіологічним станом та хоро­шою вгодованістю під час сухостійного періоду мають кращі надої в наступну лактацію, ніж корови з недостат­ньою вгодованістю.

* Вплив сервіс-періоду. Для щорічного одержання те­лят від корови слід стежити за часом осіменіння їх піс­ля отелення. Період між датами отелення і запліднення на наступну лактацію називають сервіс-періодом. Нор­мальна тривалість його — 60—85 днів. Така тривалість періоду дає змогу щороку одержувати телят від кож­ної корови, підтримувати лактацію протягом 300— 305 днів.

Запліднення корів у першу охоту через 23—28 днів після отелення призводить до зменшення надоїв. Раннє запліднення скорочує тривалість лак­тації до 240—270 днів, лактація швидше згасає.

Регулюючи тривалість сервіс-періоду, можна вплива­ти на величину надою і тривалість лактації. Сервіс-період, довший за 90 днів, подовжує лактацію до 320—350 днів. За все життя корови з подовженим сервіс-періодом дають менше телят і менше молока. У товарних госпо­дарствах максимально скорочують сервіс-період, у пле­мінних — для кожної корови визначають індивідуально.

* Вплив стану здоров'я. Тільки здорова корова здатна проявити свій генетичний потенціал молочної продуктивності. Захворювання на туберкульоз зменшує надої у хворих корів порівняно із здоровими на 20—35, при бру­цельозі— на 40—60%. Ящур та інші гострі інфекційні захворювання також зменшують надій.

Здебільшого корови страждають від маститів. Залеж­но від того, наскільки сильно запалені частки вим'я, як протікає мастит, спостерігається і зменшення надоїв. У більшості господарств мастити бувають у 3—5 % за­гального поголів'я корів.

* Вплив годівлі. Більшість вчених вважають, що рівень молочної продуктивності на 60 % залежить від опти­мального рівня і типу годівлі корів. Усі інші фактори разом забезпечують 40 % рівня надоїв.

Систематичне недогодовування або надлишок одного чи кількох елементів годівлі призводить до порушення обміну речовин в організмі корів, що спричинює захво­рювання, і, як наслідок, зменшується надій. Високий рі­вень годівлі при обов'язковій його повноцінності — основ­на умова підвищення надоїв. Завдяки оптимальній, пов­ноцінній годівлі вдається підтримувати високий рівень лактації, яка повільно спадає протягом тривалого часу. Недостатня, нерівномірна годівля може понизити надої на 25—ЗО % Особливо різкий спад надоїв при погіршенні годівлі відбувається у високопродуктивних корів.

* Вплив мікроклімату приміщень на надій. На рівень молочної продуктивності значно впливають параметри мікроклімату, що забезпечують нормальний обмін речо­вин в організмі і збереження рівня надоїв: температура повітря 5—15 °С, відносна вологість 70—75 %, годинний повітряний обмін на 100 кг живої маси 17 м3/год, швид­кість руху повітря 0,5 м/с, концентрація вуглекислоти 0,25%, аміаку — 20 мг/м3. Приміщення потрібно добре вентилювати, бо при відсутності вентиляції надої корів .зменшуються на 17—18 .%.

* Вплив кратності і способів доїння. Від технології до­їння залежить кінцевий результат впливу всіх факторів, разом узятих.

Переважна більшість корів дає вищі надої при 3-разовому доїнні. Скорочення кратності доїння до 2 разів призводить до зменшення надоїв. Дослідженнями вста­новлено позитивний вплив 3-разового доїння порівняно з 2-разовим. Перехід з 2- на 3-разове доїння збільшував надій в середньому на 11—12 % з коливанням від 5 до 20 %, а в корів-первісток —на 14 %• Зменшення надоїв при переході з 3-разового на 2-разове доїння залежить від рівня продуктивності корів і періоду лактації.

На рівень надоїв впливає також тривалість світлово­го дня. В умовах 16-годинного дня і 8-годинної темряви збільшується концентрація пролактину в сироватці кро­ві корів. Такі корови дають на 10 % більше молока, ніж ті, що перебували в умовах природного освітлення.

Вплив кліматичних умов. Кліматичні умови також впливають на молочну продуктивність корів. При висо­ких температурах (понад 35—40 °С) повітря в організмі молочних корів порушується нормальна терморегуляція, вони втрачають апетит. При низьких температурах (мі­нус 25 °С і нижче) обмін підвищується, зростає потреба в кормах. В дуже холодних приміщеннях надої корів зменшуються. Переміщення тварин з однієї кліматич­ної зони в іншу призводить до зміни рівня продуктив­ності.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 3. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 4. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 6. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 7. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 8. Активний вплив на проблему
 9. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 10. Аналіз впливу постачальників
 11. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
 12. Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.
Переглядів: 2897

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація годівлі. | Виробництва молока.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.