Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття та ознаки господарського договору

План

1. Поняття та ознаки господарського договору

2. Види господарських договорів

3. Зміст і форма господарського договору.

4. Порядок укладання, виконання зміни та розірвання господарських договорів.

 

Чинне законодавство України не містить визначення госпо­дарського договору. В ст. 626 ЦК, зазначено, що договірце домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припи­нення цивільних прав та обов’язків.

Господарський (підприємницький) договір має такі ознаки:

— суб’єктами є юридичні або фізичні осо­би які здійснюють підприєм­ницьку діяльність;

— зміст підприємницького договору становлять умови, за яки­ми передається майно (товари), надаються послуги або викону­ються роботи з метою здійснення підприємницької діяльності;

— укладання деяких видів підприємницьких договорів по­в’язано з необхідністю здійснення певних процедур (напри­клад, окремі види зовнішньоекономічних договорів підлягають реєстрації);

— законодавством встановлений спеціалізований орган, який вирішує спори, що виникають із господарських спорів — госпо­дарський суд.

Господарський договір - це до­говір, сторонами якого є суб’єкти господарювання та інші учас­ники господарських відносин який спрямований на забезпечення господарської (підприємницької) діяльності.

2. Види господарських договорів

Господарські договори можна класифікувати залежно від мети:

1. договори про передачу майна у власність, повне госпо­дарське відання або оперативне управління (купівля-продаж, поставка, позика, дарування );

2. договори про передачу майна у тимчасове користування (оренда,прокат);

3. договори про виконання робіт (підряд, на проведення аудиту );

4. договори про надання послуг (транспортні договори, до­ручення, зберігання, кредитний договір, страхування підприємницьких ризиків ;

5. договори на передачу результатів інтелектуальної діяль­ності (ліцензійні договори, договори на передачу науково-тех­нічної продукції, франчайзинг);

6. договори про сумісну діяльність (установчий договір, уго­ди про науково-технічне співробітництво)

 

За суб’єктним складом договори поділяються на:

1.двосторонніпоставка продукції (сторони — постачальник і покупець — ст. 265 ГК)

2.багатосторонні до­говір (перевезення вантажів: у ньому беруть участь перевізник, вантажовідправник і вантажоодержувач — особа, уповно­важена на одержання вантажу (ст. 307 ГК).

Залежно відюридичної підстави укладання договору розріз­няють два різновиди господарських договорів:

- на підставі дер­жавних замовлень договори які фінансуються за рахунок держави і замовниками у яких виступають центральні державні органи міністерства, ві­домства; (плановані договори).

- на підставі господарсь­ких намірів (регульова­ні договори).

Залежно від способу виникнення розрізняють

1. формальні,

2. ре­альні

3. консенсуальні господарські договори.

Для укладання фор­мальногогосподарського договору необхідні: узгодження воле­виявлення сторін (консенсус) та вираження волі у певній (зага­лом визначеній законом) формі. Форма господарських договорів письмова.

Для укладання реального госпо­дарського договору необхідні не тільки узгодження волі сторін, а й передача речі — об’єкта договору.

Консенсуальнідоговори — це такі господарські договори, які виникають у момент реаль­них намірів сторін, недвозначно виражених словами або конклюдентними діями. Скла­даються в письмовій формі.

За змістом істотних умов договори поділяються:

Прості- мають елементи лише одного виду договору (поставки, міни)

Складні –поєднують елементи двох і більше договорів (договір підряду на капітальне будівництво)

3. Змісті форма господарського договору

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства (ч. 1 ст. 180 ГК; див. та­кож ч. 1 ст. 628 ЦК).

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сто­ронами у передбачених законом порядку та формі досягнуто зго­ди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані та­кими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а та­кож умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода (ч. 2 ст. 180 ГК).

При укладанні господарського договору сторони зобов’яза­ні у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії догово­ру (ч. З ст. 180 ГК).

У предметі зазначається найменування (номенклату­ру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.

Ціна у господарському договорі визначається в порядку, вста­новленому ҐК, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України.

Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, по­слуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни. Віль­ні ціни визначаються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах — також за рішенням суб’єкта господарювання (ст. 190 ГК).

Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін.

За­кінчення строку дії господарського договору не звільняє сторо­ни від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Згідно зі ст. 205 ЦК правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму договору, якщо інше не встановлено законом.

Господарсь­кий договір за загальним правилом викладається у формі єди­ного документу, підписаного сторонами та скріпленого печатка­ми. Допускається укладання господарських договорів у спро­щений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами.

Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами у двадцятиденний строк піс­ля одержання пропозиції повідомляє другу сторону про резуль­тати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або не отримали відповіді у вста­новлений строк, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

За наявності заперечень сторона складає протокол розбіжностей та у 20 денний строк надає іншій стороні.

Інша сторона у 20 денний повинна розглянути зауваження та вжити заходів щодо їх регулювання.

Якщо сторони не досягли згоди щодо істотних умов то договір вважається неукладеним.

За певних обставин договір може бути змінений або розірва­ний на вимогу третіх осіб. Наприклад, прокурор може вимагати розірвання договору через суд, якщо доведе, що договір пору­шує інтереси держави.

4. Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів

При укладанні господарських договорів сторони можуть ви­значати зміст договору на основі:

— вільного волевиявлення, коли сторони

— мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не су­перечать законодавству;

— на підставі примірного договору, рекомендованого органом управлін­ня суб’єктам господарювання. За цим договором суб’єкти мають право змінити окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст;

— на підставі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;

— договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Зміст договору, що укладається на підставі державного за­мовлення, повинен відповідати цьому замовленню.

Проект договору може бути за­пропонований будь-якою із сторін. У разі якщо проект догово­ру викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.

У ГК окремо врегульовано укладання поперед­ніх договорів, господарських договорів за державним замовленням, примірних і типових договорів. Згідно зі ст. 182 ГК за попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’язується у певний строк, але не пізніше одно­го року з моменту укладання попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попе­реднім договором.

До укладання попередніх договорів не за­стосовується загальний порядок укладання господарських до­говорів.

Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладання договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простро­ченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або законодавством. Зобов’язання-укласти основний договір, передбачене попе­реднім договором, припиняється, якщо до закінчення строку, який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору другій стороні.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке господарський договір?

2. Що є правовою основою господарських договорів?

3. У чому полягає особливість господарських договорів?

4. За яких підстав можуть виникати господарські договори?

5. Які види договорів ви знаєте?

6. Як можна класифікувати господарські договори залеж­но від юридичної підстави?

7. Які загальні умови виконання господарських договорів передбачено ГК?

8. Які умови господарського договору належать до істот­них?

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 10. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 11. Аналіз однієї ознаки
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нова техніка у вагонному господарстві. | Лекція №5.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.