Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок проведення ревізій та реалізація їх результатів

 

Ревізії проводяться контрольно-ревізійною службою Міністерства фінансів не частіше одного разу на рік відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи.

План контрольно-ревізійної роботи- це директивний до­кумент щодо обсягу, тематики функціональної діяльності контрольного підрозділу.

У плані зазначаються:

1.перелік об'єктів контролю (назви підприємств, організацій);

2.підстави для включення до плану;

3.дата, на яку об'єкт попередньо було перевірено;

4.плановий термін виконання (назва місяця, затрати часу в днях);

5.особа керівника ревізійної групи.

 

Об'єкти для ревізій і тематичних перевірок включаються до планів контрольно-ревізійної роботи за дорученням контрольно-ревізійного управління вищого рівня, поданням правоохоронних органів, дорученням органів державної влади і за власною ініціативою.

Під час планування контрольно-ревізійної роботи треба враховувати, що ревізія підприємства, організації в плановому порядку чи за ініціативою органів контролю може проводитися не частіше ніж один раз на рік, а за поданням правоохоронних органів -незалежно від кількості раніше проведених на цьому об'єкті ревізій і перевірок. Плановий термін проведення ревізії - 30 робочих днів.

Складання плану контрольно-ревізійної роботи передбачає рівномірне навантаження працівників ревізійного відділу, виділен­ня резерву часу для виконання позапланових завдань, перевірки виконання рішень за раніше здійсненими ревізіями.

Державна контрольно-ревізійна служба повинна координува­ти плани контрольно-ревізійної роботи з іншими контрольними органами. Щоб неплановий контроль ревізованого підприємства, організації здійснювався комплексно, причому одночасно всіма державними контролюючими органами один раз на рік, термін проведення ревізій координує територіальний орган податкової інспекції.

Плани контрольно-ревізійного органу мають бути складені в установлені строки і передані на затвердження керівникові структурного підрозділу державної контрольно-ревізійної служби вищого рівня. Зміни до планів контрольної роботи можуть вносити­ся не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного півріччя на підставі обгрунтованих пропозицій про необхідність внесення та­ких коректив.

Основним завданням інформаційного забезпечення є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про стан ревізо­ваних підприємств і організацій та їхнього функціонування відпо­відно до нормативно-правових актів і законодавства.

За змістом інформаційне забезпечення фінансового контролю поділяють на: законодавче, нормативно-довідкове, планове, договірне, технологічне, організаційно-управлінське, доку­ментальне.

Законодавче інформаційне забезпечення- це система інформування про законодавчі акти з питань господарсько­го, цивільного, трудового, кримінального, адміністративно­го, земельного, фінансового, податкового, банківського та інших видів права, які застосовуються у виробничій і фінан­сово-господарській діяльності підприємств і організацій.

Нормативно-довідкове інформаційне забезпечення- ком­плекс заходів з надання інформації, яка міститься в нормах і нормативах з витрачання матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів (загальнодержавних, галузевих тощо).

Планове інформаційне забезпеченняявляє собою систему
надання інформації, яка міститься в планах економічного і
соціального розвитку галузі, регіонів, підприємств, органі­
зацій (у бізнес-планах, у завданнях тощо).

До договірного інформаційного забезпеченняналежать за­ходи з інформування про господарські угоди, контракти, договори, укладені підприємствами й організаціями з інши­ми суб'єктами підприємницької діяльності.

Технологічне інформаційне забезпеченняохоплює систе­му заходів з надання інформації про технічну документа­цію з технології виробництва продукції, виконання робіт, послуг, міждержавні та державні стандарти, технічні умови якості продукції, галузеві стандарти, проектно-кош­торисну документацію тощо.

Організаційно-управлінське інформаційне забезпечення заходи з надання даних зі статуту підприємства та організаційно-розпорядчих документів (накази, розпорядження, службове листування, штатний розпис, кошториси тощо).

Документальне інформаційне забезпечення- це система інформування про факти, які відбулися у виробничій і фінан­сово-господарській діяльності підприємств і організацій, відображені в первинних документах, облікових реєстрах бухгалтерського, управлінського, податкового, статистич­ного й оперативно-технічного обліку, а також: у звітності про діяльність ревізованих підприємств і організацій.

Завдання ревізій виконання бюджетів, стану роботи фінансо­вих органів і Державного казначейства:

1.дотримання чинних нормативних документів щодо виконан­ня бюджетів відповідних рівнів;

2.ревізія поточного рахунку відповідного бюджету, позабюд­жетних і валютних коштів місцевого самоврядування;

3.перевірка правильності використання коштів на утриман­ня фінансових органів, Державного казначейства, апарату державних адміністрацій, місцевого самоврядування.

 

Серед завдань ревізій бюджетних установ варто виділити:

· дотримання бюджетної дисципліни;

· перевірка правильності планування і використання бюджетних коштів;

· перевірка збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;

· перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і звіт­ності;

· перевірка законності формування та ефективності використання позабюджетних коштів.

 

 
 
Послідовність контроль-ревізійного процесу


Підготовка до проведення ревізії:

· отримання розпорядження на проведення ревізії;

· складання програми ревізії, підготовка до її проведення.

Організація роботи на місці ревізії:

· проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матері­альних цінностей, цінних паперів;

· ознайомлення та обстеження ревізійних об'єктів, розробка опе­ративних заходів щодо усунення недоліків;

· документальна перевірка операцій згідно з розробленою програ­мою;

· систематизація матеріалів ревізії та узагальнення результатів контролю.

Складання акта ревізії.

Реалізація матеріалів ревізії:

· обговорення результатів на ревізійному об'єкті;

· розгляд матеріалів ревізії та прийняття рішень;

· контроль за виконанням прийнятих рішень.

Акт - документ, у якому відображаються наслідки ревізії.

 

Види актів:

1) проміжні - складають за результатами інвентаризації, ревізії кас. Підписуються ревізорами і посадовими особами, що відповідають за ділянку роботи, яка перевірялася;

2) загальні - складаються після закінчення ревізії. Підписують­ся керівником ревізійної групи, керівником і головним бухгалте­ром установи, де проводилася ревізія. Проміжні акти знаходять своє відображення у загальному акті.

 

Структура акта :

1. Загальна частина. У ній вказується підстава для про­ведення ревізії, найменування установи та її підпоряд­кованість, період, що перевіряється, дата початку і за­кінчення ревізії, ким і коли проводилась ревізія і чи усу­нено встановлені порушення.

2. Друга частина відображає результати проміжних актів, що характеризують господарську діяльність. А саме:

· перелік основних показників виробничої програми протягом одного-двох років і стан їх виконання;

· аналіз фінансових результатів та стану виконання кошторисів;

· факти порушень або зловживань, підтверджені документально;

· ревізія кас і касових операцій;

· ревізія операцій за рахунками в банках та інших кош­тів;

· ревізія розрахунків з оплати праці й соціального страхування;

· ревізія збереження і руху матеріальних цінностей. У підсумковій третій частині висвітлюються резуль­тати документальної перевірки стану бухгалтерсь­кого обліку і достовірності фінансової звітності.

 

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. The peace – порядок
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 7. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 8. Альтернативна реалізація із вільним вихідним кодом – сервер SAMBA
 9. Аналіз результатів за відхиленнями
 10. Аналіз результатів національного виробництва.
 11. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 12. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
Переглядів: 705

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи бюджетного контролю | Податковий контроль за виконанням доходів бюджету

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.033 сек.