Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 5. Грошові системи

 

5.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи

 

Грошова система – це встановлена державою форма ор­ганізації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є:

- грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку грошовий знак; служить для вимірювання цін товарів та послуг);

- масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється держа­вою за певною грошовою одиницею);

- емісійна система (установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії);

- форми грошей (матеріалізована в певному типі загального еквівалента вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у го­тівковому обігу. До основних форм грошей відносяться банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків є механізм їх емісії);

- валютний курс (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних опе­рацій. Виступає як ціна валюти однієї країни, вира­жена у валюті іншої країни);

- регламентація готівкового та безготівкового обігу (включає визначення сфер готівкових та безготівко­вих розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів то­що).

 

5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

Системи металевого й кредитного обігу

 

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та за­кономірності функціонування грошової системи.

Типи грошових систем класифікуються:

1) як елемент господарського механізму:

- грошова система ринкового зразка (при цьому регулювання грошового обігу проводиться через використання економіч­них методів впливу на обсяг, динаміку і структуру грошової маси);

- грошова система неринкового зразка (характеризується наявніс­тю обмежень функціонування грошей (талони, картки). Регулювання грошового обігу здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обороту, заборона певних грошових операцій, про­ведення контролю за грошовими операціями суб'єктами еко­номічних відносин, лімітування кредитів та ін.);

2) відповідно до механізму регулювання валютних відносин:

- грошова система відкритого типу (відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка органічно включена у світову);

- грошова система закритого типу (передбачає викорис­тання валютних обмежень. Національна грошова система ізо­льована від світової).

3) відповідно до загальних законів функціонування грошей:

- саморегулююча грошова система (характерна дія механізму стихійного регулювання грошового обороту. Саморегульованими були системи металевого обігу);

- регульована грошова система (порядок регулювання грошового обороту є окремим елементом грошової системи).

 

Еволюція грошових системхарактеризується виникненням і розвитком таких систем, як: металевого, паперово-грошового та кредитного обігу.

Історично система металевого обігу реалізувалась у формі біметалізму та монометалізму. При біметалізмі роль загального еквівалента законодавчо закріплялася за двома металами – золотом і сріблом. Відповідно до принципів регулювання співвідношення між золотими і срібними монетами виділяються три різновиди біметалізму:

- система паралельної валюти, за якої співвідношення між золотими і срі­бними монетами встановлюється стихійно на ринковій основі;

- система подвійної валюти, коли таке співвідношення визначається дер­жавою;

- система "кульгаючої" валюти, за якої один із видів монет карбується в закритому порядку.

Монометалізм – це грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей. Різновидами монометалізму є:

золотомонетний стандарт (передбачав безпосередній обіг золотих мо­нет, а також вільний обмін грошових знаків (банкнот) на золото);

золотозлитковий стандарт (згідно з яким монети в обіг не випускались, але забезпечувався обмін банкнот на стандартні золоті злитки);

золотодевізний стандарт (за якого національні грошові одиниці обміню­валися на іноземну валюту (девізи), розмінну на золото).

Отже, система металевого обігу – це обіг металевих грошових знаків (монет)

Для системи паперово-грошового обігу характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах: 1) випуск казначейських білетів; 2) покриття бюджетного дефіциту за ра­хунок кредитної емісії. Регулювання гро­шового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

Система кредитного обігу – це випуск і рух грошових знаків, що виника­ють на основі кредиту. Органом регулюван­ня грошового обігу є банківська система.

 

5.3. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

Регулювання грошового обігу сукупність заходів, які проводяться в галузі грошового обігу з метою забезпечення його сталості, стримування інфляції, гнучкого забезпечення грошима потреб сфери обігу; є складовою частиною грошово-кредитної політики держави.

Визначальна роль у здійсненні всього комплексу заходів держави у сфері грошового обігу та кредитних відносин на­лежить її центральному банку.

Вплив на основні параметри грошового обігу здійснюється через такі інструменти:

1) прямі (механізми готівкової емісії; встановлення межі кредиту цен­трального банку, що надається урядові та банківським устано­вам; пряме регулювання позикових операцій банків, визначення маржі, межі на вартість кредит­них ресурсів, що виділяються згідно з пріоритетами макроекономічної політики для фінансування окремих галузей економіки, обмеження спожив­чого кредиту);

2) опосередковані (здійснення операцій на відкри­тому ринку; регулювання норм банківських резервів; регулювання облікової ставки відсотка на позики, що надаю­ться центральним банком).

Операції на відкритому ринку – гнучкий валютно-платіжний інструмент, який виявляється у про­дажу чи купівлі центральним банком цінних паперів на відкрито­му ринку в комерційних банків, а також застосовується для проведення експансивної (купівля цінних па­перів) чи рестрикційної (продаж цінних паперів) грошово-кредитної політики.

Політика облікової ставки – виявляється в змінах облікової ставки відповідно до кон'юнктурних коливань економіки і застосовується для управління кредитною активністю.

Політика мінімальних резервів – найбільш жорсткий інструмент грошово-кредитного регулювання; виявляється в маніпуляції нормою обов'язкових резервів, які ко­мерційні банки зобов'язані зберігати на рахунках у центральному банку; застосовується як засіб швидкого стиснення чи розширення кре­дитної маси в системі.

 

5.4. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання

Грошово-кредитна політика– це сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
Переглядів: 1131

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Грошовий ринок та інфляція | Тема 6. Кредит у ринковій економіці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.