Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Порядок оцінювання.

Модульно-рейтингова система оцінювання та особливості її застосування в навчальному процесі

 

Суть системи полягає в тому, що навчальний матеріал розподіляється на модулі-блоки, які є базою для рейтингової оцінки знань. рейтинг — це сума балів, що набирає студент, виконуючи якусь самостійну працю. Рейтингова система оцінювання знань охоплює такі види контролю: тестові завдання, самостійні роботи та індивідуальні завдання та ін. Рейтинговими можуть бути завдання на знання теорії, вирішення типових завдань, розв’язування індивідуальних задач, виконання практичних, залікових робіт, ініціативні виступи на занятті, участь у проведенні дискусії, виконання проблемних завдань, розгляд і рецензування праць своїх товаришів.

Як приклад наведемо варіант використання модульно-рейтингової системи в методиці викладання курсу «Методика викладання економічних дисциплін». Весь курс розподілено на 3 блоки-модулі: проблеми формування економічного способу мислення і поведінки; основи методики викладання економіки; проблеми активізації викладання економічних дисциплін.

Оцінювання рівня знань студентів проводиться в балах, кількість яких за певну форму контролю визначається програмою з дисципліни «Управлінський облік», фіксується в журналі викладача, є складовою кількості балів, отриманих студентом за роботу в семестрі.

Систему ЕСТS - European Соmmunity Course Credit Transfer System - називають системою кредитних одиниць, системою кредитних заліків, системою кредитних рівнів, системою залікових одиниць, заліковою системою отримання диплома про освіту. Система оцінювання повинна виступати в якості індикатора власних здобутків студента, надати навичок для реалізації перспективи навчання протягом життя. Зміст завдань повинен орієнтуватися на необхідність перевірки рівня кваліфікації, щоб студенти могли успішно застосовувати їх для навчання та роботи по всій Європі.

Із впровадженням Болонських освітніх стандартів заклади вищої освіти використовують 100-бальну та літерну шкалу за системою ЕСТS, адаптовані до традиційної 4-бальної шкали:

Таблиця 9.1

Шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та 4-бальною системою

  Оцінка за ЕСТS Оцінка 4-бальна Критерії оцінювання
літерами балами
зараховано А 90-100 «відмінно» - відмінне виконання з незначною кількістю несуттєвих помилок
В 82-89 4 + «дуже добре» - вище від середнього рівня, але з декількома помилками
С 75-81 «добре» - в цілому правильна робота 1 з певною кількістю помітних помилок
D 67-74 «задовільно» - непогано, але зі значною кількістю грубих помилок
Е 60-66 3- «достатньо» - виконання задовольняє мінімальні критерії
не зараховано 35-59 «недостатньо - потрібно доопрацювати матеріал перед тим, як отримати залік
F 0-34 2- «незадовільно» - необхідна серйозна подальша робота

 

Термін «кредит» відповідає своїй суті, оскільки дозволяється «взяти» навчальну дисципліну з певною кількістю часу на її засвоєння (позичка) з тим, щоб згодом «повернути» її, залишивши для себе засвоєні знання, про що свідчитимуть набрані бали чи складений іспит.

Кількість часу у кредитах, який виділяється на вивчення навчальної дисципліни, адаптується до розумових можливостей середньостатистичного студента.

Студенти, які за результатами вивчення дисципліни у семестрі набрали 35-59 балів, отримують незадовільну оцінку з можливістю повторного складання екзамену з дисципліни.

Студенти, які за результатами вивчення дисциплін у семестрі набрали 34 і менше балів, отримують оцінку «незадовільно» і обов’язково повторно вивчають дисципліну за додатковими угодами.

Після виконання всіх завдань з вивчення дисципліни у семестрі студентам, які набрали 60 і більше балів і не бажають покращити свою оцінку, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за результатами модульного контролю.

Підсумковий семестровий контроль проводиться відповідно до розкладу занять у формі, передбаченій програмою з вивчаємої дисципліни. Результати заносять у відомість та залікову книжку у вигляді традиційної оцінки. Відомість видається безпосередньо викладачу напередодні заліково-екзаменаційного тижня і повертається в деканат відповідного факультету в день проведення семестрового контролю.

Підсумковий контроль під час заліково-екзаменаційного тижня проводиться для студентів, які виконали всі види робіт, передбачені програмою дисципліни і в час його проведення не мають підсумкової оцінки (позитивної). Контроль проводиться у формі, передбаченій програмою з дисципліни. Оцінки, отримані під час заліково-екзаменаційного тижня, є остаточними. Об’єкти оцінювання навчальної діяльності студента в балах за видами роботи та модулями мають бути розкриті у навчальних комплексах з дисципліни. Крім самостійної роботи, виконання практичних завдань та теоретичних знань можуть передбачатися додаткові (заохочувальні) бали, які дозволять студенту спростити процес визначення підсумкової оцінки з дисципліни
(таблиця 9.2).

Таблиця 9.2

Отримання студентами додаткових балів при вивченні дисципліни

  Вид самостійної позааудиторної роботи Оцінка в балах
Підготовка однієї наукової доповіді та участь в студентській науковій конференції
Підготовка однієї доповіді та виступ з нею на науковому семінарі кафедри обліку та аудиту
Допомога провідному викладачу у створенні та демонстрації засобів візуалізації навчання
Відпрацювання пропущених навчальних занять 1 бал за 1 заняття
  Разом:

 

За порушення навчальної дисципліни до студента можуть застосовуються наступні санкції шляхом зняття балів:

Таблиця 9.3

Штрафні бали

- за пропущені без поважних причин лекції (2 год.)
- за пропущені без поважних причин семінарські та практичні заняття 1,5
- за невиконання у встановлені терміни і неподання до захисту тем, винесених на самостійне опрацювання (за одну тему)

 


Найважливішим об’єктом оцінювання є рівень теоретичних знань та практичних навичок професійного характеру, які повинні виявити
претенденти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
При цьому особливу увагу приділяють набутому рівню когнітивних
навичок в контексті компетентного підходу з урахуванням специфіки фаху
(таблиця 9.4).

Таблиця 9.4

Критерії підсумкового контролю результатів вивчення студентом дисципліни

Форма підсумко-вого контролю «іспит», набрані протягом вивчення дисципліни бали Студент отримує оцінку Рівень охоплення когнітивних навичок в контексті компетентного підходу
90-100 5 «відмінно»без складання іспиту Студент володіє змістом дисципліни на високому теоретичному і практичному рівнях, без ускладнень орієнтується в матеріалі, якість відповідей та виконаних завдань свідчить про глибину розуміння змісту лекцій викладача, опрацьованих методик на практичних заняттях та опрацювання додаткових джерел інформації. Виконано додаткові заохочувальні завдання.
82-89 5 «відмінно» зі складанням іспиту Студент володіє змістом дисципліни на високому теоретичному і практичному рівнях, без ускладнень орієнтується в матеріалі, якість відповідей та виконаних завдань свідчить про глибину розуміння змісту лекцій викладача, опрацьованих методик на практичних заняттях. Студент набув усі когнітивні навички - знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка
75-81 4 «добре»без складання іспиту, але має право складати іспит і покращити свою оцінку Студент володіє змістом дисципліни на достатньому рівні. Теоретичні питання розкрито, але мають місце неточності, які студент виправив самостійно. Якість відповідей самостійно покращена після додаткових питань викладача. Студент набув когнітивні навички - знання, розуміння, застосування, аналіз
67-74 3 «задовільно» без складання іспиту, але має право складати іспит і покращити свою оцінку Виявлено певні знання. Якість відповідей покращувалась після додаткових питань викладача. Студент набув когнітивні навички - знання, розуміння, застосування
60-66 3 «задовільно»зі складанням іспиту на підтвердження оцінки «задовільно» Виявлено певні знання. Якість відповідей покращувалась після додаткових питань викладача. Студент набув когнітивні навички - знання, розуміння

Продовження таблиці 9.4

35-59 2 «незадовільно»йому надається можливість повторно пройти підсумковий семестровий контроль Студент набув хоч одну з когнітивних навичок (наприклад знання)
0-34 2 «незадовільно»він повинен обов’язково повторно вивчити дисципліну Не виявлено сформованих професійних знань та навичок

 

Перездача результатів оцінки засвоєння навчального матеріалу 1 змістового модуля дозволяється протягом 1 календарного місяця з моменту закінчення атестації. Щодо перездачі результатів атестації по 2 змістовому модулю, то ця процедура переноситься на період екзаменаційної сесії.


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 4. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 5. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 6. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 7. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку
 8. Види банківських розрахунків і порядок їх відкриття.
 9. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
 10. Види інструктажів працюючих з ОП і порядок їх проведення
 11. Види цін та порядок їх встановлення.
 12. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації
Переглядів: 607

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика оцінювання й оцінки | Завдання точки 81

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.