Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Внутрішня структура складається із сфер та ланок.

План

Тема:Фінансове право і фінансова політика.

Лекція 4.

Сучасна світова фінансова думка.

На сьогодні фінансова наука досліджує процеси і явища у суспільстві, використовуючи значно вищі теоретичні підвалини та враховуючи певні гуманістичні засади життя людини.

Для сучасної фінансової науки характерно те, що вона не має ідеологічних уподобань. Йдеться про ідеалізм, матеріалізм, метафізику тощо. Основу нинішніх наукових досліджень становить глибокий аналіз сучасності, який повинен визначити недоліки системи і збудувати її з урахуванням інтересів більшості у суспільстві, тобто з огляду на вимоги теорії суспільного добробуту.

Фінансові програми політичних партій або об'єднань суттєво впливають на результати виборів і розстановку політичних сил у державі. З огляду на це фінанси стають проміжним, але дуже впливовим інструментом між економікою та політикою, вони впливають на співвідношення центру, регіонів і місцевого самоврядування.

Характерною рисою сучасної фінансової думки в світі є насамперед плюралізм поглядів при єдиних методологічних підходах до аналізу явищ суспільного життя. Плюралізм є гарантією знаходження найраціональніших рішень. Фінансова наука в працях зарубіжних вчених позбавлена ідеологічних нашарувань, примітивних класових та старомодних уявлень про експлуатацію народних мас ,роль держави. Зарубіжній фінансовій науці притаманна висока етика наукової полеміки, суперечливість і багатоваріантність наукового пізнання сьогодення, плюралістичне змагання ідей та пізнавальних підходів.

Заслуговують на увагу роботи професора Харківського університету М.М. Алексєєнка. Основна праця „Погляд на розвиток вчення про податки” присвячена дослідження поглядів А.Сміта, Ж.Б.Сея, Д.Рікардо, Д. Мілля.

Теоретико - змістова спрямованість наукових досліджень представників української фінансової думки свого часу сягала рівня тодішньої світової фінансової науки, а в деяких випадках і випереджала її.

 

Навчальна мета:розкрити сутність фінансового права і роль фінансової політики.

Час:320 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 50 хв.

2.50 хв.

3.50 хв.

4.55 хв.

5.55 хв.

6.50 хв.

7.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, збірники документів і матеріалів, першоджерела.

Джерела і література:

1.Василик О.Д.Теорія фінансів: Підручник – К, НІОС, 2000.

2.Кудряшов П.В. Фінанси. – Херсон, 2002.

3.Опарін В.М.- К.:КНЕУ, 2001.

1. Поняття фінансової системи. Її склад та принципи побудови. Сфери та

ланки фінансових відносин.

2. Суть, види, напрями і типи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансове право.

3. Економічний зміст та складові елементи фінансового механізму. Характеристика фінансових методів і важелів.

4. Принципи фінансового планування. Методи фінансового планування.

5. Управління фінансами. Функції органів управління фінансами.

6. Фінансовий менеджмент.

 

1. Поняття фінансової системи. Її склад та принципи побудови. Сфери та ланки фінансових відносин.

Фінансова система - це сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних міжсобою сфер фінансових відносин, яким притаманні централізовані або децентралізовані фонди грошових коштів, відповідний апарат управління та правове забезпечення.

Фінансова система розглядається з двох сторін:

·За внутрішньою структурою: Фінансова система - це сукупність відносно відособлених, але взаємопов'язаних сфер і ланок, які відображають специфічні норми і методи фінансових відносин.

·За організаційною структурою: Фінансова система - це сукупність органів та інститутів, що управляють грошовими потоками.

 

               
   
Фінанси
 
     
 

 


Сфери

Ринок ЦП
Ринок грошей
Міжнародні розрахунки
Бюджет держави
Страхування
Л

А

Н

Фінанси міжнародних організацій
Фонди цільового призначення
Ринок капіталів
К

И

       
 
   
 

 

 


Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин, а ланка їх відособлену частину.

Виділяють 4 сфери:

I. Фінанси суб’єктів господарювання - призначені для забезпечення діяльності підприємств. Діяльність суб’єктів господарювання залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами.

Страхування являє собою обособлену ланку фінансової системи, яка відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів. Страхування не належить до конкретної сфери.

II. Державні фінанси - характеризують державну централізацію фінансових ресурсів та підприємницьку діяльність держави.
Державні фінанси включають:

- централізовані ланки:

1. бюджет держави - призначений для фінансового забезпечення виконання державою її функцій: управління суспільством, оборони країни.

2. фонди цільового призначення - серед яких є такі, які носять стабільний характер ( ПФ, фонд зайнятості ), а також ті що характеризують відносно тимчасові потреби ( фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобиль. Катастрофи).

3. державний кредит - характеризує відносини, при яких держава виступає позичальником, спрямовуючи кошти на покриття бюджетного дефіциту.

- децентралізовані ланки:

1) Фінанси державного сектора економіки - включають ті ж відносини, що фінанси будь-якого суб’єкта господарювання.

ІІІ. Міжнародні фінанси - відображають рівень світового господарства і характеризують діяльність на цьому рівні, як національних суб’єктів господарювання так і держави. Система міжнародних розрахунків базується на валютному регулюванні. Міжнародні фінансові інститути виконують функції надання фінансової допомоги у формі кредитів. До їх складу входять: Міжнародний Валютний Фонд, Група Світового Банку та ін. Міжнародні організації можуть надавати фінансову допомогу окремим країнам.

ІV. Фінансовий ринок - створює і використовує фонди фінансових ресурсів у тих випадках коли інші ланки фінансової системи не можуть діяти ефективно.

Ринок грошей, або валютний ринок - це створення фондів фінансових ресурсів для здійснення зовнішньо - торговельних операцій (обмін валюти однієї держави на валюту ін.)

Ринок грошей, або валютний ринок - це створення фондів фінансових ресурсів для здійснення зовнішньо - торговельних операцій (обмін валюти однієї держави на валюту ін.)

Ринок капіталів - це сфера торгівлі не тільки грошима, а й правил власності. До ринку капіталів відносять кредитні зобов’язання.

Ринок ЦП - це мобілізація коштів на потреби господарської діяльності шляхом випуску ЦП, які є гарантом повернення вкладених коштів і одержання доходу.

Кредитна система - це сукупність кредитних установ, які здійснюють залучення тимчасово вільних коштів та їх надання в кредит.

Організаційна структура фінансової системи - це сукупність фінансових органів та інститутів, яка характеризує систему управління фірми.

 

Організаційний склад фінансової системи України.

Органи управління: Фінансові інститути:
1. Міністерство фінансів Укр. 1.НБУ
2. ДПА. 2.Комерційні банки.
3. КРУ. 3.Страхові компанії.
4. Казначейство. 4.Небанківські кредитні установи
5. Рахункова палата. (кредитні спілки).
6. Аудиторська палата. З.Міжбанківська валютна біржа.
7. Комітет з нагляду за страховою 6.Фондові біржі.
діяльністю. 7.Фінансові посередники на ринку
8. Державна комісія з ЦП і ЦП (інвестиційні фонди і компанії).
фондового ринку.  
9. ПФ.  
10.ФСС.  
11 .Державний інноваційний фонд.  

2. Суть, види, напрями і типи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансове право. Фінансова політика - це сукупність фінансових, тобто розподільчих та не розподільчих заходів, які держава здійснює через фінансову систему.

Види фінансової політики.

1. Монетарна політика – являє собою комплекс дій і заходів у сфері грошового ринку. Їх механізм засновується на пропозиції грошей та їх вартості як фінансових ресурсів.

2. Фіскальна політика – характеризує дії держави, щодо централізації частини виробленого ВВП та її суспільного використання. Вона здійснюється шляхом впровадження різних методів використання державних доходів та розподілу цих коштів за окремими напрямами державних видатків.

3. Боргова політика – починається від визначення співвідношення між податковими і позиковими фінансами. Податкові засвоюються на формуванні бюджету за рахунок податків і обов’язкових платежів, а позикові на використанні у певних межах державних позик.

4. Податкова політика – характеризує діяльність держави у сфері оподаткування, тобто це встановлення видів та співвідношення податків, визначення платників податків, встановлення ставок оподаткування, надання податкових пільг і ін.

Фінансова політика реалізується за двома напрямами:

1. Регламентування фінансових відносин.

2. Здійснення поточної фінансової діяльності.

Суб’єктом вироблення фінансової політики є держава в особі вищих органів влади та управління. Суб’єктами реалізації є фінансові органи та інститути, тобто Міністерство фінансів України.

Фінансова стратегія - це політика, що розрахована на довготермінову перспективу та вирішення глобальних завдань соціально – економічного розвитку. В умовах економічного розвитку основне завдання фінансової стратегії - це досягнення оптимальних темпів зростання ВВП. Приклади фінансової стратегії:

1. Впровадження власної грошової одиниці ( грн.)

2. Проведення приватизації.

3. Подолання інфляційного стану і спаду виробництва.

Фінансова тактика являє собою поточну політику, спрямовану на вирішення конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової стратегії. Прикладом може бути: удосконалення системи оподаткування, надання пільг окремим платникам податків та ін.


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 5. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 6. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 7. Атомно-кристалічна структура металів
 8. Б. Новостворена вартість, яка складається з вартості необхідного продукту (НП) і вартості додаткового продукту ( ДП).
 9. Базова алгоритмічна структура
 10. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 11. Безцехова виробнича структура.
 12. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.
Переглядів: 681

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розвиток фінансової науки в Україні. | Фінансове право - правове регулювання фінансових відносин, яке є однією із форм управління з боку держави економічним і соціальним розвитком.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.