Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Коспект лекцій з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 – “Економіка і підприємництво”)

 

Автори: Борис Григорович Скоков

Костянтин Анатолійович Мамонов

 

Редактор: Д.Ф. Курильченко

Коректор: З.І. Зайцева

 

План 2008 поз. 127 Л

    Підп. до друку 22.04.08   Формат 60х84 1/16   Папір офісний.
  Друк на ризографі. Ум.-друк арк. 2,3 Обл.-вид. арк. 2,8
  Замовл. № Тираж 200 прим.  
    61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.     Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12.  
       

 

з дисципліни "Бухгалтерський фінансовий облік"

 

Миколаїв 2004


РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І

 

1.1. Основи побудови фінансового обліку

 

1.1.1. Концептуальна модель фінансового обліку

 

Частина бухгалтерського обліку, яка займається відображенням господарської діяльності відповідно до законодавчих актів, дістає назву фінансового. На основі цього обліку складається фінансова звітність.

Призначенням фінансового обліку є відображення інформації про активи (активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод (економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів)у майбутньому), зобов'язання (зобов'язання – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що висвітлюють у собі економічні вигоди) та власний капітал (власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань). Такий облік базується на відстеженні їх руху за минулий історичний період: місяць, квартал, рік.

Для організації обліку і технології обробки даних важливого значення набуває концептуальна модель, під якою розуміють фундаментальні поняття, котрі визначають будову й структуру ФО.

Концептуальна модель фінансового обліку в Україні розкривається в законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність, плані рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування, П(С)БО. В ст.4 Закону розкриті основні принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський облік та фінансова звітність:

обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які пов'язані запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та події, здатні на рішення, що приймаються на її основі;

автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансова звітність;

безперервність – оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність бути тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображуються в БО та ФЗ в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

перевалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часи з метою складання фінансової звітності.

 

1.1.2. Облікова політика

 

Концептуальні основи фінансового обліку необхідно враховувати при розробці облікової політики підприємства.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п. 3 П(С)БО 1 облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання ФЗ.

Основне призначення облікової політики полягає в:

упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;

забезпеченні методологічного та методичного відображення активів, власного капіталу та зобов'язань, господарських операцій та результатів його діяльності;

наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

забезпеченні ефективності обліку.

Кожне підприємство, спираючись на згаданий Закон України та П(С)БО, самостійно визначає сою облікову політику, яку воно повинно застосовувати постійно, тобто із року в рік. Відповідно до П(С)БО 1 облікова політика розкривається у примітках до фінансових звітів, де підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку за окремими статтями звітності.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених П(С)БО 6. Облікова політика може змінюватися тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує П(С)БО, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства. Якщо відбулися зміни облікової політики, то у примітках до фінансової звітності слід розкрити причини і сутність зміни. Крім того, вони повинні бути обґрунтовані і оформлені наказом керівника.

Не вважаються зміною облікової політики встановлення облікової політики для: подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій; подій або операцій, які не відбувалися раніше.

На вибір облікової політики підприємства чинить вплив значна кількість різноманітних факторів, основними з яких є:

специфіка та обсяги діяльності;

організаційно-правова побудова;

стратегія та тактика фінансово-господарського розвитку;

аспекти системи оподаткування;

свобода в прийнятті рішень з питань ціноутворення та вибору партнерів;

забезпеченість технічними засобами функцій менеджменту;

рівень інформаційного забезпечення підприємства;

рівень кваліфікації бухгалтерських працівників;

чисельність працюючих на підприємстві та кількість матеріально-відповідальних осіб;

віддаленість структурних одиниць тощо.

Зміст облікової політики оформлюється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства. Важливим аспектом формування наказу про облікову політику є розкриття методики ведення обліку окремих фактів господарської діяльності, щодо яких чинні стандарти та інші нормативні акти не містять конкретних рекомендацій щодо правил їх обліку. Тому підприємство повинно самостійно встановити відповідний спосіб ведення обліку з конкретного питання, на підставі чинних положень. Особливу увагу приділяють визначенню тих методів ведення обліку, без відомостей про використання яких зовнішніми та внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації неможлива об'єктивна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів чи визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Особливості ведення обліку, які обрані підприємством при визначенні його облікової політики, застосовуються з 1 січня нового року всіма структурними підрозділами незалежно від місця їх знаходження, включаючи виділені на окремий баланс.Читайте також:

 1. Види лекцій
 2. Викладення лекційного матеріалу
 3. ГИСТОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.
 4. Електронний конспект лекцій
 5. Завдання лекційних занять
 6. І. ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙ
 7. ІІ. МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
 8. ІІI. Тематика лекцій
 9. ІІІ. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
 10. Індивідуальний метод обліку кількості знесених яєць проводять у селекційних стадах, застосовують для цього контрольні гнізда, або утримання в індивідуальних клітках.
 11. Коновалова М.Д.Экспериментальная психология: конспект лекций. - Высшее образование. – 2006.
 12. КОНСПЕКТ
Переглядів: 743

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 9 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.