Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика рефератів

ЗНАННЯ ТА РОЗВИТОК.СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

1. Проблема виробництва та застосування наукового знання сучасною цивілізацією

2. Роль фундаментального та прикладного наукового знання в інноваційних технологіях

3. Поняття інформації та інформаційні технології

4. Наукове знання і освіта

5. Проблеми комплексного розвитку науково-освітньої системи

6. Наука в системі освіти (сучасний або історичний аспект)

7. Зв'язок науки та освіти в історії суспільства

8. Сучасні освітні технології та наука

9. Техніка – наука – технологія: взаємозв'язок у розвитку пізнання

10. Пізнання і освіта у розвитку особистості

11. Технічний і технологічний аспекти наукового знання

12. Отримання наукового знання та його втілення у розвитку виробництва

13. Високі технології, їх значення для суспільного прогресу

14. Науково-технічний потенціал України

15. Інноваційно-освітній потенціал України

16. Суб'єкт – об'єкт – пізнання – наука

17. Проблема суб'єкта і об'єкта в історії філософії і в сучасній філософії

18. Філософські проблеми науки в книзі Дж. Хоргана «Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки»

ЛОГІЧНІ І ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ

1. Наукове пізнання як подолання омани (заблудження)

2. Заблудження (омана), відображення і істина в пізнавальному процесі

3. Знання, практика і заблудження / омана в пізнанні істини

4. Природа заблудження / омани в науковому пізнанні. Пізнання істини як подолання заблудження

5. Суб'єктивізм у визначенні істини

6. Наукова теорія, її мета і функції в науковому пізнанні

7. Основні типи наукових теорій і методи їх побудови

8. Наукова проблема і її роль у розвитку науки

9. Наукова ідея як теоретична форма пізнання, її значення для розвитку науки

10. Наукова гіпотеза, її методологічна роль в побудові наукової теорії

11. Взаємовідносини теорії і практики в науковому пізнанні

12. Поняття, судження і умовивід як форми пізнання та теоретичного мислення

13. Розуміння загального та одиничного, сутності та явища в логіці наукового мислення

14. Діалектика випадковості і необхідності в пізнанні причинності та закономірності дійсності

15. Поняття «науковий закон», роль законів у науковому дослідженні

16. Становлення поняття «закон» в історії науки

17. Гносеологічні і логічні засоби відкриття та формулювання законів наукою

18. Логічна, пізнавальна і практична роль наукових законів

19. Процес виникнення нового знання в розвитку наукового пізнання і його дослідження в роботі А.В. Славіна «Проблема виникнення нового знання»

20. Наукова теорія і способи її побудови

21. Позитивістські уявлення про науку

22. Єдність чуттєвого та логічного в пізнанні

МЕТОД І МЕТОДОЛОГІЯ

1. Предмет і завдання методології наукового пізнання

2. Співвідношення метафізичного і діалектичного способів мислення в науковому пізнанні

3. Загальне та одиничне, діалектичне узагальнення і приватні методи наукового пізнання

4. Діалектична та формальна логіка як методи пізнання

5. Спостереження як науковий метод емпіричного дослідження

6. Експеримент, його можливості і функції в науковому дослідженні

7. Роль категорій сутність і явище в науковому пізнанні

8. Дедукція та індукція, аксіоматики-дедуктивний та гіпотетико-дедуктивний методи в науковому пізнанні

9. Індукція і дедукція у науковому пізнанні

10. Аналогія та метод моделювання у науковому пізнанні

11. Формалізація та математична логіка в науковому дослідженні

12. Єдність аналізу і синтезу в науковому пізнанні

13. Тотожність і відмінність історичного і логічного як метод пізнання

14. Проблема взаємозв'язку логіки розвитку математичної теорії з її історією (можна взяти на матеріалі будь-якій області наукового знання)

15. Єдність абстрактного і конкретного як методологічний принцип наукового пізнання

ІСТОРІЯ НАУКИ

1. Історіографія науки (виникнення, напрямки, основні ідеї та концепції, представники)

2. Сторінки розвитку історико-наукової думки

3. Природознавство і філософія, історія і людина

4. Історія науки як наука: побудова теорій розвитку науки

5. Альфонс Декандоль і його історія науки і вчених

6. В.І. Вернадський як історик науки

7. Проблеми історії та теорії розвитку науки в працях Т.І. Райнова

8. Про концепцію науки Джеральда Холтотта

9. Основи класифікації наук: різноманіття принципів і концепцій. Її значення для вивчення наук у системі освіти.

10. Взаємозв'язок розвитку техніки і знання в історії науки

11. Історичний взаємозв'язок історії освіти і науки

12. Виникнення, причини та основні етапи розвитку хімії як науки (замість хімії можна розглянути будь-яку науку на вибір).

13. Джерела, початкові форми і рушійні сили виникнення науки

14. Предмет науки про суспільство та її розвиток

15. Наступність наукового знання і нелінійність його розвитку

16. Наукова істина і доля вченого. Або: Розвиток науки в особах (взяти внесок у розвиток науки та наукову діяльність будь-кого з учених)

(З історії науки можна взяти на вибір будь-який період, епоху, країну, наукову область, відкриття в історичному аспекті та сформулювати тему, затвердивши у викладача)

ЗАКОНИ РОЗВИТКУ НАУКИ

1. Взаємовідносини історії розвитку предмета науки та логіки його пізнання

2. Дія основних законів діалектики в пізнанні

3. Рух пізнання від безпосереднього споглядання до абстрактного мислення, від явища до сутності

4. Диференціація та інтеграція наук

5. Сучасні форми та тенденції інтеграції науки

6. Єдність наукового знання і його дисциплінарна відмінність

7. Закони розвитку пізнання – закони діалектики. Загальна характеристика

8. Джерело розвитку і рушійна сила пізнання – протиріччя

9. Закон заперечення заперечення у розвитку науки

10. Новації і традиції в розвитку науки і лженаука

11. Порівняльна характеристика поглядів на наукові революції (наприклад: Т. Кун і Ф. Енгельс, К. Поппер та Найдиш В.М.)

СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

1. Філософські проблеми фізики

2. Філософські проблеми розвитку фізики по книзі Лі Смоліна

3. Різниця поглядів Лі Смоліна і Ф. Енгельса на науку

4. Проблема реальності в історичному розвитку класичної фізики і в науці XIX століття

5. Проблема реальності і питання про об'єктивність знання у фізиці

6. Проблема реальності в спеціальній теорії відносності

7. Філософські проблеми математичного знання.

8. Філософські проблеми сучасної психології.

9. Філософські проблеми сучасної хімії.

10. Філософські проблеми сучасної педагогіки.

11. Філософські проблеми сучасної соціології.

НАУКОВА ІНТУЇЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО І ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

1. Діалектика почуттів і розуму у роботі вченого

2. Творчий потенціал візуального сприйняття в інженерно-технологічної діяльності

3. Творча особистість і наукове дослідження

4. Творча особистість вченого та його епоха

5. Новаторство вченого і наукова традиція

6. В. Гейзенберг про співвідношення фізичних і філософських ідей

7. Розробка розуміння інтуїції у філософському інтуїтивізму

8. Математичний інтуїтивізм: основоположні тези

9. Інтуїція вченого і роль інтуїції в науці

10. Інтуїція вченого: шляхи та способи її формування

11. Істина і людина, творча інтуїція і відкриття вченого

12. Людська інтуїція – суспільство – наукове відкриття

13. Розуміння інтуїції в ситуації пізнання

14. Наукове мислення та різновиди інтуїції

15. Проблема інтуїтивного «осяяння» в науковій творчості: різноманітність поглядів

16. Розробка проблеми інтуїтивного пізнання і творчого мислення різними школами психології

17. З історії дослідження творчого мислення в його зв'язку з інтуїцією в області психології творчості

18. Погляди в області психології творчості на творчий процес

19. Поняття інтуїції і її різновиди

20. Історичні концепції інтуїції та особливості сучасного погляду на інтуїцію

21. Інтуїція і несвідоме у творчому мисленні

22. Пізнавальна роль інтуїції, її форми в науковому мисленні і творчості

23. Роль інтуїції в побудові фізичного знання

24. Інтуїція, аналогія, гіпотеза в природничому пізнанні

25. Практика і достовірність інтуїтивного знання


Читайте також:

 1. Військово-професійна тематика
 2. Військово-професійна тематика
 3. Геносистематика бактерій.
 4. Загальна систематика гірських порід
 5. ІІI. Тематика лекцій
 6. Лекция № 2. Систематика и морфология микроорганизмов.
 7. Лекція 1. Систематика рослин як наука. Характеристика царства Гриби. План.
 8. МАТЕМАТИКА
 9. Математика. Інформатика. Техніка.
 10. Об’єм і тематика курсових проектів
 11. Орієнтовна тематика курсових робіт
 12. Орієнтовна тематика проектів
Переглядів: 705

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: Істина як процес і результат пізнання | Варіант 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.