Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Місія, мета та ціннісні орієнтири економічної освіти

Стан економічної освіти та об’єктивна необхідність розробки концепції

Стан сучасної економічної освіти в Україні зумовлений: не­обхідністю переходу до нових за­сад формування та розвитку еко­номічних знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях українського народу, орієнтовані на поглибле­ний аналіз економічних процесів, що сприяють формуванню основ соціальне орієнтованої економіки; формуванням сучасних економі­чних поглядів у майбутніх еконо­містів, що сприятиме розвитку гу­манізації та соціалізації суспіль­них процесів, національній само-ідентифікації, спрямуванню еко­номічної діяльності на підвищен­ня рівня життя і добробуту украї­нського народу; інтеграцією про­цесів навчання і виховання як складових освіти, що створюють духовно-моральні засади для фо­рмування сучасного світогляду фахівців економічного спряму­вання.

Актуальність розроблення кон­цепції розвитку економічної осві­ти в Україні зумовлена: глобалі­зацією міжнародних економічних та фінансових зв'язків, формуван­ням інформаційного суспільства, в якому знання і соціальна від­повідальність стають головними чинниками життєдіяльності лю­дини як творчого працівника, споживача і члена суспільства; не­обхідністю пріоритетного розви­тку у суспільстві і державі гума­ністичних, соціальне орієнтова­них загальнолюдських моральних норм і цінностей; виробленням прогнозних знань для своєчасно­го прийняття і реалізації соціаль­не відповідальних рішень, що сприяють розвитку як особисто­сті, так і суспільства загалом; по­требами самої економічної осві­ти у визначенні нових принципів і механізмів побудови системи -і механізмів побудови системи освіти в Україні, шляхів практи­чної переорієнтації на них еконо­мічної освіти, у вивченні, твор­чому осмисленні новітніх тенде­нцій світового розвитку освіти, обґрунтованого поєднання зару­біжних технологій із досягнення­ми національної освіти в проце­сах інтеграції у європейський та світовий освітянський простір.

Концепція розвитку економіч­ної освіти визначає місію, кінцеву мету, завдання і заходи її досяг­нення з урахуванням принципів та відповідних положень.

Місія економічної освіта — роз­виток і використання економічних знань для формування творчої осо­бистості, підвищення якості жит­тя українського народу і прогре­сивного розвитку суспільства.

Метою розвитку системи еко­номічної освіти є інтенсивне на­копичення соціально-економічних знань і оптимізація їх вико­ристання як головного потенцій­но необмеженого ресурсу розви­тку українського суспільства і йо­го соціальне орієнтованої еконо­міки.

Ціннісні орієнтири економічної освіти: розвиток творчого потен­ціалу особистості та її соціаліза­ція; виховання самостійності наукового економічного мислен­ня, формування економічного світогляду, впевненості у власних силах; розвиток здібностей до самореалізації, самоосвіти, самороз­витку особистості

1.3Розвиток економічної освіти ґрунтується на принципах, визна­чених Законами України «Про ви­щу освіту», «Про освіту» , а саме:

- Суспільна корисність еконо­мічних знань.

- Соціальна справедливість, толерантність, суспільна злагода і партнерство всіх учасників еко­номічної освітньої діяльності.

• Гуманізм, демократичність, відкритість і доступність еконо­мічної освіти.

• Соціальна обгрунтованість економічного мислення в кожній сфері професійної діяльності.

• Поєднання фундаментально­сті та фаховості різноманітних освітніх програм, заснованих на індивідуалізації підготовки еконо­мічних кадрів відповідно до по­питу на ринку праці.

• Безперервність економічної освіта, її системність та системати­чність.

• Інноваційність змісту еконо­мічної освіти.

• Відповідність якості освітніх послуг потребам особи, соціальних і професійних груп країни та іно­земних громадян.

• Адаптація світового досвіду та збереження кращих вітчизня­них освітянських традицій, роз­ширення міжнародного співробі­тництва.

• Державна підтримка підгото­вки фахівців.

• Інтеграція економічної осві­ти і наукових досліджень.


Читайте також:

 1. АГД як галузь економічної науки
 2. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 3. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 4. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 5. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 6. Аналіз економічної та неекономічної результативності маркетингової діяльності
 7. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 8. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства
 9. Більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.
 10. Болонська конвенція як засіб створення зони європейської вищої освіти.
 11. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 12. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
Переглядів: 796

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна освіта на сучасному етапі | Завдання економічної освіти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.