Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Завдання економічної освіти

Завданні економічної освіти

є: створення умов для самореа­лізації особи як економічно ак­тивного члена суспільства, здат­ного свідомо долучатися до еко­номічного життя країни; задово­лення потреб суспільства і дер­жави у фахівцях економічного профілю, здатних практично ре­алізувати стратегію сталого еко­номічного, соціального і духов­ного розвитку України, для за­безпечення високого рівня жит­тя народу; забезпечення мобільності студентів та викладачів; ви­ховання у майбутніх фахівців ці­лісного соціально-економічного світосприйняття і сучасного на­укового світогляду, формування свідомості членів суспільства на основі системного економічного мислення, що створює для них можливості опановувати знання, . вміння та навички економічної діяльності; нарощування потенціалу професорсько-викладаць­кого складу та підвищення його соціального статусу; розвиток економічної науки у ВНЗ як ос­нови забезпечення постійного оновлення змісту, підвищення якості навчання в освітніх уста­новах різних форм власності; вдо­сконалення управління і організаційно-економічного механізму функціонування навчальних за­кладів освіти; інтеграція вітчизня­ної вищої професійної економіч­ної освіти у європейський освіт­ній простір; упровадження євро­пейської системи заліку знань, розвиток критеріїв і методологи оцінки якості викладання; забез­печення приєднання до Болонсь­кого процесу, у тому числі за ра­хунок узгодження змісту навчан­ня, розвитку співробітництва на­вчальних закладів, схем мобільно­сті, інтеграції програм навчання, технологій тренінгу і наукових до­сліджень; розроблення системи зіставлення кваліфікації вітчизняних фахівців відповідних освіт­ньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації фахівців європейсь­ких країн; залучення роботодав­ців до соціального партнерства в організації професійної економі­чної освіта для задоволення по­треб ринку праці; створення умов для соціального партнерства уча­сників навчального процесу, від­повідність якості вітчизняної еко­номічної освіти вимогам міжна­родного ринку праці; забезпечен­ня безперервності економічної освіти на основі інтеграційних процесів як у системі «Освіта - наука - виробництво», так і си­стемі зв'язків міжнародного спів­робітництва.

1.5 Безперервність економічної освіти

Підґрунтям безперервної еко­номічної освіти є економіка як наука, що віддзеркалює закономірності складної економічної си­стеми. При цьому знання організаційно-економічних відносин і відповідних галузей допоможуть створювати матеріальні блага, а знання соціально-економічних відносин і загальної економічної теорії дадуть змогу так організу­вати процеси відтворення всіх ре­сурсів, щоб неухильно підвищувати суспільний добробут.

На кожному етапі безперерв­ної економічної освіти для кож­ної людини зміст і форма освіт­нього процесу повинні віддзерка­лювати задоволення потреб осо­бистості відповідно до особливос­тей етапу та професії. З цієї точки зору усіх, хто навчається, можна поділити на дві групи: фахівців, для яких економіка є основ ним предметом діяльності (професійні економісти і підприємці, менеджери та інші управлінські кадри) й індивіди, для яких економічна наука є засобом усвідомлення їх економічного становища на виробництві і в суспільстві, удосконалення умов їх життя, підвищення добробуту та все бічного розвитку особистості. Для кожної з цих груп зміст економічної освіти має бути різним.

Початкові економічні знання засвоюються в дошкільному віці через емоційно-естетичне сприй­няття основ домашнього господар­ства та розвиток навичок дбайли­вого ставлення до матеріальних цінностей, природних багатств, сприйняття реальних економіч­них явиш, усвідомлення життєво необхідних потреб, а також озна­йомлення з елементарними відо­мостями про економічні стосун­ки людей. Цей процес відбуваєть­ся під час активної діяльності, ко­ли діти оволодівають умінням бе­режливого ставлення до предме­тів, що їх оточують, і створення умов для їх нормального викори­стання.

Загальна середня освіта дає змо­гу школярам здобути базові еко­номічні знання, оволодіти елеме­нтами економіки, щоб викорис­товувати їх для вирішення жит­тєвих ситуацій. Знання про взає­мозв'язки між компонентами еко­номічних знань і людською дія­льністю потрібні для сприйняття цілісного економічно-предметно-просторового середовища, яке й оточує і є основою здорового способу життя.

Зміст шкільної економічної осві­ти структурується за блочно-модульним принципом навчання і сприяє розвитку економічно! культури та формуванню економічного мислення.

Економічні знання мають від­дзеркалювати нош економічні яви­ща й поняття, формувати вміння і навички економічного аналізу і розрахунків, розвивати творчі здібності учнів. Шкільна еконо­мічна освіта є базою для її пода­льшого розвитку і поглиблення. Економічна освіта педагогіч­них вищих навчальних закладів

де готують майбутніх учителів, повинна мати високий загальний рівень економічної культури і економічних знань, щоб форму­вати в учнів наукове економічне мислення, яке виявляє об'єкти­вну істину — відображає еконо­міку всебічно, цілісно, з ураху­ванням соціальних орієнтирів, на противагу егоїстичній ринковій психології, яку помилково сприймають як економічне мис­лення.

Професійна економічна освіта студентів вищих навчальних за­кладів І - II рівнів акредитації спрямована на опанування спеці­альними фаховими знаннями про економічні закономірності та отри­мання практичних умінь і нави­чок для застосування їх у майбу­тній трудовій діяльності Вона ре­алізується через формування за­гальних уявлень про економіку, її елементи і перетворюючу роль виробничої діяльності, набуто професійних знань щодо наслідків економічної діяльності

Економічна освіта у вищих на­вчальних закладів III — IV рівнів акредитації має за мету підготовку фахівців-економістів із сучасним світоглядом, професійними знан­нями інноваційного характеру, вміннями їх практичного викори­стання при розв'язанні соціально-економічних проблем на базі по­стійної самоосвіти.

Бакалавр - має ґрунтовну со­ціально-гуманітарну, природничонаукову, загальноекономічну та професійну підготовку, а також спеціальні вміння І навички, до­статні для самостійного виконан­ня переважно стереотипних, час­тково діагностичних завдань, ви­конання економічних розрахун­ків, підготовки та опрацювання Інформації, на підставі якого при­ймаються управлінські рішення

Спеціаліст - має цілісні знан­ня про функціонування І розви­ток соціально-економічної систе­ми, її рівнів, прогнозування змін і соціальних наслідків еко­номічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро— і макропредметно-просторовому середовищі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економі­чні експертизи, приймати практичні поточні рішення

Магістр —має розвинутий апа­рат наукового дослідження, науково-педагогічні вміння та цілісні знання про функціонування І роз­виток соціально-економічної сис­теми, її рівнів, прогнозування змін І оцінку соціальних наслідків еко­номічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати І моделю­вати типові економічні ситуації в мікро— І макропредметно-просторовому середовищі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економі­чні експертизи, приймати прак­тичні поточні рішення

Система безперервної економі­чноїосвіти охоплює післядипломну економічну освіту, метою якої єпідвищення рівня еконо­мічних знань, ознайомлення з но­вітніми досягненнями економіки у всіх сферах людської діяльнос­ті. Базовий зміст післядипломної освіти полягає у формуванні су­часного уявлення про економіку предметно-просторового середо­вища, його склад, функціонуван­ня, стан та перспективи розвит­ку, розумінні понять І законів еко­номіки, відомостей про основні перспективні напрями економіч­них досліджень І господарських трансформацій, знанні правових аспектів економічної діяльності. Основним засобом реалізації змісту освіти є педагогіка співпраці і соціального партнерстві, яка від­бувається в освітянському процесі через безпосередній контакт того, хто навчається, з тим, хто навчає. Соціалізація особистості не може повноцінно відбуватися без спіл­кування з викладачем, що було б рівноцінним відриву навчання від виховання. Всі Інші засоби є по­хідними і допоміжними.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. АГД як галузь економічної науки
 4. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 5. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 8. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 9. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 10. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 11. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 12. Аналіз економічної та неекономічної результативності маркетингової діяльності
Переглядів: 689

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Місія, мета та ціннісні орієнтири економічної освіти | Основнії заходи щодо розвитку економічної освіти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.