Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бібліографія, поняття, види, методи

План лекції

Лекція 26. Видання

 

1.Бібіліогарфія, поняття, види, методи.

2.Якість книг.

 

Література:

 

1.Л.Г.Войнаш, Л.І.Байдакова і ін. Товарознавство непродовольчих товарів.ч.1./Підручник.-К.:НМЦ «Укоопосвіта»,2004.-с.411-430

2. ГОСТу 7.60 - 90 "Издания. Основные виды. Термины и определения"

 

 

Книга є об'єктом вивчення багатьох наукових дисциплін. Про­блеми книги в широкому плані вивчаються насамперед у товаро- і книгознавстві. До кола питань, що вивчаються, входять: загально­суспільне значення книги, її створення, редакційна підготовка і виго­товлення, економіка і статистика книжкової справи, різні типи видань, оформлення книги та ілюстрації, окремі елементи книги (шрифти, па­літурка, обкладинка тощо), історія книги та її сучасний стан тощо. У сучасному товарознавстві не менш важливими є й суто товарознавчі питання: класифікація, характеристика асортименту, перевірка якості, організація і технологія реалізації.

Не менш важливою навчальною дисципліною, предметом вив­чення якої є книга, стала бібліографія. Бібліографія (від гр.βίβλίν-книга і γραφο- пишу) - галузь науково-практичної діяльності, зав­данням якої є бібліографічна інформація про товари друку (або інші документи) з метою впливу на розповсюдження і використання їх у суспільстві.

Історія книги тісно пов'язана з розвитком суспільства, писем­ності, науки, культури і техніки. Книга як матеріальне знаряддя може вдало застосовуватися в боротьбі за прогрес у розвитку людства. Вона несе ідеї гуманізму, сприяє встановленню взаєморозуміння, дружби і співробітництва народів, збагачує культуру, пропагує і відстоює пере­дові ідеали людства. Прогресивна книга допомагає озброювати міль­йони людей науковим світоглядом, оволодівати законами суспільного розвитку, боротися за суспільний прогрес. Відбір для поліграфічного відтворення і розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, їх професійна оцінка, підготовка до друку та видання є функціями видав­ничої справи.

Багаторазове відтворення книги здійснюється поліграфічною промисловістю. Розповсюдження і рекламування книг є функціями книжкової торгівлі. Збирання, спеціальна обробка і зберігання книг, інформування читачів стосовно змісту книги, пропаганда книг здійс­нюється в межах бібліотечної справи.

Виробничий бік видання книги вивчає комплексна наука - книго­знавство, у торговельній мережі - товарознавство книги. Ці наукові і навчальні дисципліни надають великого значення не тільки змісту книг, а й їх оформленню та іншим художньо-поліграфічним засобам.

Ще за часів рукописного видання художня література супрово­джувалася ілюстраціями. Попередницями друкованих книг були руко­писні та ксилографічні. Становлення книги залежало від процесу фор­мування писемності, що пройшла складний шлях розвитку від неалфавітних форм до алфавітної форми письма. Як матеріал для письма в різний час використовували кам'яні плити, глиняні або дерев'яні таб­лички, тканини, папірус, пергамент, папір, картон та ін.

Відповідно до ГОСТу 7.60 - 90 "Издания. Основные виды. Термины и определения" можна виділити такі терміни і визначення:

Видання - це твори друку, поліграфічно оформлені, що про­йшли редакційно-видавничу обробку та призначені для передачі вмі­щеної в них інформації.

З урахуванням матеріальної конструкції розрізняють такі ви­дання: книжкові, журнальні, буклети, листівки тощо.

Книжкові видання - це блок закріплених у корінці друкованих аркушів певного формату в обкладинці або в палітурках.

Журнальні видання є періодичними, мають установлений фор­мат і м'яку обкладинку.

Буклет - це видання у вигляді одного аркуша друкованого ма­теріалу, сфальцьованого у два або більше згинів.

Залежно від знакової природи інформації розрізняють текстові видання, нотні, картографічні та образотворчі видання.

У текстовому виданні найбільшу частку обсягу займає сло­весний, цифровий, формулярний або змішаний текст. У нотному - нотний вираз музичного твору, у картографічному - географічні кар­ти, в образотворчому виданні - відтворення живописного, скульп­турного зображення, спеціальної або художньої фотографії та інших графічних робіт (діаграм, схем, креслень).

За обсягом видання поділяють на книги, брошури, листівки.

Книга - видання обсягом понад 48 сторінок. Брошура - видання обсягом більше чотирьох сторінок, але менше 48. Листівка - видання обсягом менше чотирьох сторінок.

За складом головного тексту розрізняють моновидання і збір­ники. Моновидання містять один твір, а збірник - декілька.

За періодичністю розрізняють неперіодичні видання, періо­дичні, серії та з продовженням. Неперіодичне видання виходить одноразово і не має продовження. Серійне видання виходить протягом ча­су, періодичність якого попередньо не встановлено. Окремі випуски, як правило, нумеруються і датуються, мають однакові заголовки. Пе­ріодичні видання виходять через певний проміжок часу з постійною кількістю для кожного року номерів (випусків), що не повторюються за змістом кожного окремого номера, але мають однакову назву, одно­типне оформлення, нумерацію і датування. Видання з продовженням - це серійні видання, які виходять у міру нагромадження матеріалу, не повторюються за змістом, однотипні за оформленням, нумеровані і датовані випусками, мають загальний заголовок.

За структурою розрізняють такі видання: однотипні, багато­томні, серія, збірник, вибрані твори. Серія - це однотипно оформлене видання, що складається з кількох томів, об'єднаних загальною тема­тикою, цільовим або читацьким призначенням. Серія може бути непе­ріодичною, періодичною та з продовженням. Однотомник - непе­ріодичне видання, що складається з одного тому. Багатотомник - не­періодичне видання, що складається з двох або більше томів, що яв­ляють собою єдине ціле за змістом і оформленням. Зібрання творів - однотомні або багатотомні видання, що включають усі або більшу час­тину творів одного або кількох авторів. Вибрані твори - частина най­важливіших творів одного або кількох авторів, відібраних за певним принципом і оформлених у вигляді однотомника або багатотомника.

За цільовим призначенням усі видання поділяють на офіційні, наукові, науково-популярні, навчальні, виробничо-практичні, масово-політичні, довідникові, рекламні, для відпочинку та літературно-художні.

Офіційні видання містять матеріали законодавчого, директивно­го або нормативного характеру і видаються від імені державних орга­нів, підприємств і відомств. До них відносять кодекси, статути, про­грами тощо.

Наукові видання містять матеріали теоретичних та експеримен­тальних досліджень і призначені для наукової і науково-дослідницької роботи. Це монографії, збірники наукових праць, тези доповідей нау­кових конференцій.

Науково-популярні видання є результатом наукових досліджень у різних галузях діяльності (науки, культури), викладені в доступній для широкого загалу читачів формі.

Навчальні видання містять систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення, розраховані на школярів різного віку та ступеня підготовленості. Це навчальні програми, підручники і навчальні посібники, практикуми та інші матеріали для курсів, шкіл, виробничих технічних училищ, техні­кумів, коледжів, інститутів, університетів і академій.

Виробничо-практичні видання розраховано на фахівців різної кваліфікації. Вони містять відомості про технологію, техніку, організа­цію виробництва. Прикладами таких видань є практичні рекомендації і посібники, самовчителі (гри на баяні, акордеоні, вишивання тощо).

Масово-політичні видання містять твори суспільно-політичної тематики, агітаційно-пропагандистського і виховного характеру, роз­раховані на широкий загал читачів. Наприклад, це статті, доповіді по­літичного характеру тощо.

Довідникові видання містять короткі відомості наукового або прикладного характеру, розташовані в порядку, зручному для їх швидкого знаходження. Прикладами є словники, каталоги, енцикло­педії, різноманітні довідникові посібники з різних галузей науки та ін.

Рекламні видання друкуються гарно оформленими, містять відо­мості стосовно послуг, товарів тощо. До них відносять рекламні про­спекти нових товарів, видів послуг, аукціонів, каталоги виставок або товарів.

Видання для відпочинку містять відомості про організацію побу­ту, різноманітні форми самодіяльної творчості, різні види захоплень, розраховані на широкий загал читачів, збірники народних пісень, літе­ратуру з домогосподарства, посібники з трикотажного в'язання, виши­вання тощо.

Літературно-художні видання включають твори художньої лі­тератури в прозі або віршах вітчизняних та зарубіжних авторів.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні методи управління
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 10. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аерометоди
Переглядів: 1573

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.