Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Створення графіків і діаграм. Майстер діаграм.

Табличний процесор Excel дає змогу подавати таблич­ні дані в наочнішій та зручнішій для сприйняття графіч­ній формі.

Створення діаграм за допомогою програми Майстер діаграм

За допомогою Excel можна будувати 14 стандартних типів діаграм, кожен із яких має ще кілька різновидів. Для цього використовують спеціальну програму Майстер діаграм (ChartWizard),яка повністю автоматизує цей про­цес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і прийняття низки елементарних рішень.

Створення будь-яких діаграм розпочинається з виді­лення діапазону даних, що підлягають відображенню, та активізації програми Майстер діаграм.Початковий діа­пазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє ви­ділення пояснюється тільки прагненням мати зразок діа­грами вже після вибору її типу та вигляду.

Процес створення діаграм за допомогою Майстраскла­дається з чотирьох характерних кроків. Це:

• вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її зразка;

• зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде побудовано діаграму, і визначення способу форму­вання її рядів;

• введення заголовків діаграми та її осей; встановлен­ня параметрів діаграми, пов'язаних із її зовнішнім оформленням;

• вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному або на окремому аркуші).

При правильному призначенні початкового діапазону даних Майстерздатний сформувати її практично за пер­ший крок його роботи. Багато параметрів призначаються ним за умовчання.

Вибір типу діаграми (крок 1 із 4).При активізації

команди ВставкаДиаграммаабо кнопки-піктограми («Мастер диаграмм»)на екран викликається діалогове вікно «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммьі» з двома опціями-вкладками: «Стандартные» та «НестандартныеВибравши тип та вигляд діаграми, користувач може переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потріб­но активізувати параметр «Просмотр результата». Зразок нестандартної діаграми відображається у вікні відразу ж після вибору її типу.

За умовчання Excel призначає стовпцеву гістограму. За допомогою кнопки «Сделать стандартной»тип діагра­ми, що призначається системою за умовчання, можна змі­нювати. Цю процедуру виконують тільки після завершення формування вибраної діаграми

Вибір даних для побудови діаграми (крок 2 із 4).Пе­рехід до другого кроку роботи Майстраздійснюється че­рез команду Далееабо після натиснення на клавішу <Enter> . При цьому відкривається діало­гове вікно «Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграмм» із двома вкладками «Диапазон данных» і «Ряд» .

Вкладка «Диапазон данных» забезпечує:

• введення або зміну діапазону даних, необхідних для побудови діаграми;

• вибір способу формування рядів діаграм: за рядка­ми або за стовпцями виділеного діапазону;

• відображення сформованого зразка, перехід до чер­гового кроку або повернення до першого.

Діапазон даних, до якого можуть належати заголовки стовпців і рядків, вводять до поля «Диапазон» вручну або вибирають його початкову та кінцеву комірки у самій таб­лиці. Якщо діалогове вікно заслоняє таблицю, то його по­трібно скоротити до розмірів поля «Диапазон», клацнув­ши мишею на кнопці мінімізації з червоною стрілкою. Адреси комірок діапазону — абсолютні (з ознакою $), що означає неможливість їх змінити при будь-якому перемі­щенні діаграми в межах робочого аркуша.

Вкладка «Ряд» реалізує режим формуван­ня рядів діаграми.

У полях цієї вкладки задають:

• ім'я кожного ряду (змінної) та адреси його розмі­щення;

• діапазон значень коленої змінної (ряду);

• діапазон розміщення категорій по осі X.

За умовчання кожному ряду спочатку присвоюється системне ім'я Ряд1, Ряд2 і т. д. Адреси всіх комірок і діапазонів — абсолютні. Розміри вікна можна звести до розмірів будь-якого з діапазонів за допомогою кнопок мінімізації. Імена всіх змінних діаграми відобра­жаються в її легенді.

Після завершення всіх процедур кроку 2 треба клац­нути мишею на кнопці «Далее»та перейти до кроку З роботи Майстра.


Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 4. А. Створення власної папки.
 5. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Алгоритм побудови сітьових графіків.
 9. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
 10. Алгоритм створення тренінгової програми
 11. Безкласова адресація та створення підмереж.
 12. Болонська конвенція як засіб створення зони європейської вищої освіти.
Переглядів: 1015

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Установлення параметрів діаграми (крок 3 із 4).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.