Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Професійна діяльність та професійне самовизначення.

Основні функції професійної діяльності.

Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.

Професійна діяльність та професійне самовизначення.

Основні функції професійної діяльності.

ЛЕКЦІЯ 12.

ТЕМА 6. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

Професі́йна дія́льність — діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець.

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (рос. мастер, англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann m) — людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь що, майстер своєї справи.

Відповідно до первинних посад, що їх може обіймати молодший спеціаліст підготовлений виконувати функції: дослідницьку, організаційну, управлінську,технологічну, контрольну та технічну.

 

«Економіст»

Найменування професії – економіст;

Домінуючий спосіб мислення - адаптація – координація;

Область базових знань № 1 і їхній рівень - політика й економіка, рівень 3 (високий, теоретичний);

Область базових знань № 2 і їхній рівень - математика і статистика, рівень 2 (середній, практичне використання);

Професійна область – економіка;

Міжособистісна взаємодія - часто по типу "поруч";

Домінуючий інтерес – конвенціональний;

Додатковий інтерес – соціальний;

Умови роботи - у приміщенні, сидячий.

Домінуючі види діяльності:

- дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва);

- збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);

- аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності;

- удосконалювання процесу економічної діяльності;

- планування діяльності підприємства;

- визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства;

- планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;

- контроль над процесом виконання господарської, хазяйновитої,господарчої, фінансово-господарської діяльності;

- розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах;

- аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати;

- робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах;

- складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності: гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на інший); високий рівень розвитку пам'яті; високий рівень математичних (рахункових) здібностей; здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації; здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами, текстами і цифрами); аналітичне мислення.

Особистісні характеристики і цінності: посидючість; обов'язковість; чесність і порядність; відповідальність; акуратність; ретельність; ерудованість; заповзятливість, ділова хватка; емоційно-психічна стійкість; комунікабельність; впевненість у собі.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: відсутність математичних здібностей; відсутність аналітичних здібностей; швидка стомлюваність; неуважність, погана пам'ять; недбалість; імпульсивність, запальність.

Області застосування професійних знань: державні установи, що займаються економічними проблемами (Міністерство фінансів, сфера банківської діяльності); підприємства промислової, аграрної галузі; освітні установи (викладацька діяльність); готельний і ресторанний бізнес; організації і підприємства малого, середнього і великого бізнесу; фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства); науково-дослідні інститути, Академія наук.

Історія професії

Словом "oiconomia" древні греки позначали керування господарством (oicos - домогосподарство, будинок і nomos - закон). Таким чином, цей термін можна вживати для позначення теорії і практики найбільш ефективного ведення господарства. Економіст - фахівець, що займається аналізом господарської, господарчої, фінансово-господарської діяльності (підприємства, галузі і т.д.) з метою її поліпшення.

Термін "економіка" вживається і для позначення галузей наукового знання - політична економія, економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі і т.д.

Велика кількість економістів покликані вивчати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує сучасність.

 

«Бухгалтер»

Найменування професії – Бухгалтер;

Домінуючий спосіб мислення - додаток – регуляція;

Область базових знань № 1 і їхній рівень - фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік, рівень 3, високий (теоретичний);

Область базових знань № 2 і їхній рівень - математика і статистика, рівень 2, середній (практичне використання знань);

Професійна область – економіка;

Міжособистісна взаємодія - часто по типу "поруч";

Домінуючий інтерес – конвенціональний;

Додатковий інтерес – підприємницький;

Умови роботи - у приміщенні, сидячий.

Домінуючі види діяльності:

- облік основних ресурсів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, облік реалізації продукції, результатів фінансово-господарської діяльності (визначення розміру прибутку), розрахунок з постачальниками і замовниками, за надані послуги і т.д.;

- здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідним ділянкам бухгалтерського обліку (перевірка законності їхнього складання, повноти записів, правильності зазначених вимірників, вірності підписів) і підготовка їх до рахункової обробки;

- розгруповування отриманих документів по визначених ознаках;

- проведення економічного аналізу господарської діяльності і надання інформації про діяльність окремих підрозділів і підприємства в цілому;

- виявлення резервів підприємства і джерел витрат на базі звітів;

- ліквідація втрат і невиробничих витрат;

- нарахування і перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників та службовців, податків і інших виплат і платежів, а також відрахування засобів у фонди економічного стимулювання й ін.;

- здійснення функції попереднього контролю (з'ясування доцільності і необхідності здійснення операцій по видачі і прийому грошей, товарно-матеріальних і інших цінностей);

- складання щомісячних, щоквартальних, річних звітів за результатами роботи й оформлення їх у балансову таблицю;

- участь в інвентаризаціях (зіставлення наявних матеріалів, коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань за даними бухгалтерських документів);

- забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;

- використання в роботі сучасної комп'ютерної техніки.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності: високий рівень розвитку математичних (рахункових) здібностей; здатність до аналізу, синтезу, узагальненню отриманої інформації; гарний розвиток концентрації, стійкості і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися визначеним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший); гарні мнемонічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам'яті); здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами і цифрами); висока поміхостійкість; технічна підготовка (навички роботи на персональному комп'ютері).

Особистісні якості, інтереси, схильності: посидючість, терплячість; обов'язковість; відповідальність; акуратність; емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю); наполегливість; педантизм у роботі; чесність; справедливість.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: відсутність математичних здібностей; відсутність аналітичних здібностей; швидка стомлюваність; неуважність; відсутність схильності до роботи з цифрами; недисциплінованість; відсутність морально-етичних норм.

Області застосування професійних знань: сфера банківської діяльності; фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства); будь-які державні установи, що не відносяться до сфери економіки і фінансів (сфера промисловості, сільського господарства, медицини й охорони здоров'я, сфера торгівлі, сфера транспорту і т.д.); недержавні підприємства малого і великого бізнесу.

Історія професії

Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстарших. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друковані книги з'явилися в XIV-XV століттях, і серед них "Трактат про рахунки і записи" італійського математика Луки Пачолі - перша книга по бухгалтерському обліку.

Посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття.

У перекладі з німецького слово "бухгалтер" означає "книгознавець", тому що раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і коштів записували в спеціальну книгу.

«Комерсант»

Професійна діяльність комерсанта здійснюється в сфері виробництва і товарного обертання і спрямована на забезпечення функціонування підприємств всіх організаційно-правових форм із метою раціональної організації комерційної діяльності з обліком галузевої, регіональної і номенклатурної специфіки підприємства. Комерсант повинний на основі професійних знань забезпечити ефективну комерційну діяльність і тим самим сприяти рішенню важливої соціально-економічної задачі - задоволенню потреб покупців.

Об'єктами професійної діяльності комерсанта є матеріальні товари і нематеріальні блага і послуги, що підлягають купівлі-продажу чи обміну в сфері обертання.

Основні види професійної діяльності комерсанта:

" організаційно-комерційна;

" товарознавчо-експертна;

" маркетингова;

" торгово-економічна;

" аналітична;

" торгово-закупівельна.

Професія комерсанта сьогодні стає усе більш популярною. Якщо раніше людей, що займаються комерційною діяльністю, називали «купцями», сьогодні вони — професіонали в області торгівлі. Основним завданням комерсанта є доставка товару клієнтові і своєчасне якісне надання послуг. Залежно від діяльності компанії, в якій працює комерсант, специфіка його роботи може сильно розрізнятися. Комерсант повинен добре знати і уміти аналізувати ринок, грамотно планувати діяльність компанії, щоб складати хорошу конкурентоспроможність.

Соціальна значущість професії в суспільстві: Професія комерсанта сьогодні дуже популярна, зажадалася і пропонує хороші перспективи для подальшого кар'єрного зростання. Зазвичай кар'єра в області комерції починається з посади простого асистента комерсанта або з комерційної діяльності в невеликій торгівельній компанії з середньою зарплатою, що згодом дає можливість перспективного кар'єрного зростання, аж до керівника компанії з гідною заробітною платою.

Масовість і унікальність професії: Для успішного ведення комерційної діяльності необхідна наявність вищої економічної або середньої спеціальної освіти. Комерсант має бути активним і комунікабельним, добре володіти роботою з персональним комп'ютером, уміти вести переговори з потенційними клієнтами.

Ризики професії: Для роботи в цій професії необхідно бути наполегливим, упевненим в собі, заповзятливим і метким, мати добре розвинену інтуїцію і уміння самостійно приймати вірні рішення. Робота, перш за все, пов'язана з постійним спілкуванням з людьми, тому необхідно володіти стриманістю, ввічливістю і стрессоустойчивостью.

Де отримати професію: Сьогодні підготовку фахівців для ведення комерційної діяльності здійснюють багато вищих учбових закладів країни. Комерсант в своїй роботі повинен добре знати основи ринкової економіки, організацію діяльності комерційних підприємств, основи ціноутворення, а також маркетинг, менеджмент і діловодство.

Історія професії: Аж до кінця дев'ятнадцятого століття вчення комерції не користувалося популярністю, і для опанування навиків комерсанта доводилося вчитися методом власних проб і помилок. І лише з початком бурхливого розвитку промисловості і торгівлі виникла гостра необхідність в професійних кадрах для ведення комерційної діяльності. Сьогодні комерція дуже популярна, тому в країні існує безліч навчальних закладів, які ведуть освітню діяльність за фахом комерсант.

 

«Фахівець з інформаційної діяльності»

Молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства на первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства»дає можливість опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологійна підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.

Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі та їх виконання. З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу.

Спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» спирається на методологічні положення суміжних економічних дисциплін – планування та організація виробничої діяльності підприємства, нормативна база інформаційної діяльності підприємства, інтернет-технології в інформаційної діяльності.

Фахівці можуть займати первинні посади:

- фахівець з інформаційних технологій

- технік з планування

- фахівець з корпоративного управління

- технік-програміст.

 


Читайте також:

 1. VII. Професійна кооперація
 2. Адвокатська діяльність
 3. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 4. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 5. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 6. Антимонопольна діяльність держави
 7. Антимонопольна діяльність держави.
 8. Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
 9. Банківська діяльність
 10. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
 11. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 12. Болота та їх геологічна діяльність
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дослідження потреб ринку. | Етапи професійного шляху за Сьюпером

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.