Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Якими ж є основні способи осягнення людиною простору та часу?

Згадаємо, що людина відображує світ: а) переживанням; б) практичними діями; в) теоретично. Відповідно до цього ви­значимо основні форми опанування людиною простору та часу.

Формою соціального буття людини є передусім праця. Саме в ній складаються ті чи інші соціально-історичніуявлення прос­тору і часу. Навіть новонароджена, ще не соціалізована люди­на поступово одержує своє перше сприймання простору з усві­домлення руху власного тіла, а час — як наслідок чергування зусиль м'язів, зміни втоми і задоволення. У дії вона осягає влас­не Я, усвідомлює просторові межі власного тіла.

Кожній історичній епосі характерне особливе розуміння прос­тору і часу. Історико-культурні форми простору, та часу грун­товно класифікували та описали Е. Дюркгейм, Дж. Уітроу, М. Еліаде, О. Я. Гуревич та ін. Найдавнішою є ідея щодо цик­лічності часу, прагнення усунути мінливість з картини світу. Час праці тлумачився як природний, а не як соціальний чинник жит-_ тя. За Платоном час — це «рухомий образ вічності», проте вже М. Аврелій зневажливо порівнює Всесвіт з одними й тими са­мими набридлими театральними підмостками, а щасливий поря­тунок від вічного коловороту подій вбачає в смерті.

Картина сакральної історії є лінійною, в якій спокутна жерт­ва Христа робить її незворотним процесом. Поняття минулого та майбутнього набувають абсолютного, а не лише відносного значення. Проте полюси, на які розімкнувся час, мають не при­родний, а ідеальний характер: гріхопадіння — спокута — спасін­ня. Так само сакрально-етично тлумачиться і географічний простір: будь-яке середовище, в якому мешкає людина, орієнтоване за полюсами добра та лиха, порятунку і загибелі. У часи Серед­ньовіччя картина світу набуває сталої теоретичної цілісності. Індивідуальність опиняється перед необхідністю дати відповідь на запитання: як жити, аби врятуватися?

Кріпак був позбавлений права вільного пересування, індиві­дуальність нівелювалася божим промислом, проте господарча ініціатива заохочувалася. Тож окрема людина була вже не та­кою інтегрованою в суспільство, як це було за часів первісного тотема, де особистість розчинялася. Обмеженість натурального господарства не була повною не лише через умови виробництва та обміну. Відкритість культури заохочувалася просторовою ці­лісністю, яка релігійно тлумачилася, та часовою незворотністю. Тому за Середньовіччя й стали можливими іноваційні структу­ри, революційні зміни матеріально-технічної бази виробництва. Певний спосіб життя, історико-культурні умови праці безпо­середньо формують соціально-історичні уявлення щодо просто­ру і часу. До речі, тривалість життя окремої людини має, на від­міну від астрономічного її виміру, вимір соціальний, вона є функцією активності людини: ми встигаємо прожити «більше», коли життя наповнене великим, різноманітним змістом (за пев­ний відрізок астрономічного часу людина охоплює більш знач­ний соціально-культурний простір і час).

Істотно переломлюються об'єктивні просторово-часові відно­сини в іншій духовно-практичній галузі опанування людиною навколишнього світу. Як біологічний організм, який володіє ор­ганами чуття, людина має перцептуальне, біолого-психологічне відбиття простору та часу. Анатомо-фізіологічні та функціональ­но-психологічні властивості ока та вуха разом з особливостями нервової системи дають нам змогу несвідомо упорядковувати по­тік інформації, бачити одне одного, слухати одне після іншого — інакше все змішалося б у цілковитому хаосі.

Будь-які біологічні об'єкти мають просторову своєрідність: для живих молекул (на відміну від неживих) є характерними асиметрія, ліві модифікації, що відрізняє їх від симетричних кришталів. Інший просторовий атрибут нуклеїнових кислот та білкових молекул — їхня тривимірна конфігурація, без якої мо­лекули втрачають ферментативну активність. Настільки ж гли­боко, на ендогенному рівні, все живе має природжені біологічні годинники внутрішньоклітинних темпів та клітинних взаємодій. Існує і психологічний, укорінений в кору головного мозку меха­нізм умовних рефлексів на час, а це свідчить про те, що трива­лість може бути не менш ефективним подразником, ніж їжа. Фізіологічний, а часто і психічний темп життя, як переконують дослідження, зворотно пропорційний вікові організму. До перцептуального простору — часу належить також прос­тір (геометрія) нашого бінокулярного досвіду, який активно ви­вчається у XX ст. Філософи-ідеалісти, спираючись на наявність біолого-психологічного простору та часу, позбавляють просто-рово:часові відносини об'єктивного буття, незалежного від лю­дини.

Отже, акти життєдіяльності та сприймання тісно пов'язані з просторово-часовими відносинами, які переживаються перцептуально. Проте чи достатні вони для осягнення часу і простору? Людина не задовольняється несвідомістю (або незначною реф­лексією) переживань та культурно-історичною завданістю на­перед. Намагаючись осягнути об'єктивну реальність інтелекту­альними зусиллями, вона свідомо будує теоретичні моделі прос­тору та часу.

Простір має бути досить багатим, щоб до нього можна бу­ло вмістити рух. Саме тоді будь-які зміни об'єкта, що дослі­джується, будуть представлені траєкторіями в цьому просторі.

Математики розробляють різноманітні моделі простору, які могли б знадобитися. Ці моделі мають різні топологічні та мет­ричні властивості, наприклад; простори французького математи­ка А. Гротендика. З давніх давен відомі і досі актуальні апорії Зенона. Ось одна з них. У будь-який окремий момент часу стріла, що летить, знаходиться в точно означеній точці своєї траєкторії (тобто в стані спокою). Проте, в такому разі, як ми можемо вважати її за таку, що летить? Апорії ставлять пробле­му опису руху в логіці понять, тобто проблему достатності ба­гатства концептуальних просторів.

Друга головна проблема — як операціонально зіставити еле­менти простору з реальністю, що описується. Р. Декарт, спо­стерігаючи рух гілки, яка переміщається відносно віконної рами, вирішив завдання операціональної інтерпретації введенням си­стеми координат та описав траєкторію руху рівнянням, де координати змінюються за часом. А. А. Ейнштейн виявив враз­ливу ланку в цій системі: як операціонально, за допомогою експериментальних вимірів, встановити одночасність подій у від­далених точках? Відповіддю на це стала спеціальна теорія від­носності.

Абстрактні простори теорій, що моделюють реальність, є пев­ною безліччю точок, які вибрані в такий спосіб, щоб у даному випадку виконувалися потрібні властивості. То якими б ре­альними не були змодельовані властивості, що відображені на багатьох точках, їх можна звести до двох груп властивостей: топології та метрики простору. Топологія— це галузь матема­тики, яка вивчає властивості, що не змінюються за будь-яких перетворень. А від розмірності простору значною мірою залежить світосприймання. Топологічні характеристики, пов'язані із структурою причинності, мають зберігатися при перетвореннях певного типу (безперервному, одновизначеному). Ці характе­ристики описують: а) дискретність та безперервність; б) роз­мірність; в) зв'язність; г) орієнтованість.

До метричнихвластивостей належать: а) кривина; б) скінченність та нескінченність; в) ізотропність; г) гомогенність. У бу­денній свідомості під нескінченністю часто мається на увазі без­межність, проте, користуючись поняттям кривини, легко цю ома­ну розвіяти. Проблема анізотропії часу, термодинамічного і си­нергетичного тлумачення її є досить глибокою. Особливості просторово-часових відносин вже надали допитливому розуму чимало дивних відкриттів, однак і досі залишаються невичерп­ними і сприятливими щодо подальшого пошуку.

Простір і часце філософські категорії, за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії, тобто чи є вони реальними, чи це тільки абстракції (феномени свідомості). ГЛейбніц вважав простір і час лише іменами. Простір — це ім'я, яким позначається координація речей одної відносно іншої. Іменем час позначається тривалість і послідовність процесів. Реально ж простору і часу немає, їх неможливо виміряти.

Такі філософи як Дж.Берклі і Д.Юм розглядали простір і час як форми індивідуальної свідомості, І.Кант — як апріорні форми чуттєвого споглядання, Г. Гегель — як категорії абсолютного духа (це — ідеалістичні концепції), І.Ньютон — як вмістилища. Простір і час мисляться Ньютоном як реальності, але вони ніяким чином не "взаємодіють" із матерією, існують самі по собі. Це — метафізичне розуміння простору і часу.

Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Кожна частинка світу має власні просторово-часові характеристики. Розрізняють соціальний, історичний, астрономічний, біологічний, психологічний, художній і філософський зміст простору і часу.

Історична еволюція поглядів на простір і час пов'язана з практичною, суспільно-історичною діяльністю людини. Змінюється, розвивається суспільство, змінюються і розвиваються просторово-часові уявлення про буття світу. Якщо для міфологічного світогляду час циклічно відтворює пори року, то в межах релігійного світосприйняття час набуває стріло-видної форми: відтворення світу через тимчасове теперішнє до райської або пекельної вічності.

Узагальнюючи історико-філософський досвід осягнення категорій простору і часу, слід вказати на велику кількість їхніх визначень, неосяжне багатство все нових і нових властивостей, їхню дискусійність та гіпотетичність. Значна частина дослідників простору і часу (темпоралістів) солідарна в тому, що простір — це така форма існування матерії, її атрибут, яка характеризується співіснуванням об'єктів, їхньою взаємодією, протяжністю, структурністю та іншими ознаками. Час — це внутрішньо пов'язана з простором і рухом об'єктивна форма існування матерії, яка характеризується послідовністю, тривалістю, ритмами і темпами, відокремленістю різних стадій розвитку матеріальних процесів.

Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу, невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі. Простір і час, матерія і рух невіддільні. Ця ідея отримала підтвердження у сучасній фізиці.

Природознавство XVIII—XIX ст., визначаючи об'єктивність простору і часу, розглядало їх, слідом за Ньютоном, як щось відірване одне від одного і від матерії і руху. Древні атомісти і природознавці аж до XX ст. ототожнювали простір із пустотою. Він вважався однаковим у всіх точках і нерухомим, а час — таким, що тече рівномірно. Сучасні науки (насамперед фізика, хімія, біологія, астрономія) відкинула старі уявлення про простір як пустоту, як пусте вмістилище тіл, і про час, як єдиний для всього безкінечного Всесвіту. Головний висновок теорії відносності Ейнштейна якраз і полягає в тому, що простір і час існують не самі по собі, відірвані від матерії, а перебувають в універсальному зв'язку з нею, є сторонами єдиного і багатоманітного цілого. Загальна теорія відносності доводить, що плин часу і протяжність тіл залежать від швидкості руху цих тіл і що структура чотиривимірного континууму (три просторові координати і одна часова координата) змінюються залежно від скупчення мас речовини і породжуваного ним поля тяжіння. Тепер відомо, що із наближенням швидкості руху тіла до швидкості світла її протяжність зменшується і плин часу теж уповільнюється: відбувається своєрідне стиснення простору і часу. Як бачимо, ці наукові відкриття, а також відкриття неевклідових геометрій (М.Лобачевський, Б.Ріман) спростовують як ідеалістичні, так і метафізичні уявлення про простір і час. Сьогодні у нас немає підстав суб'єкти візувати уявлення про простір і час.

Фантасти і науковці нерідко вживають вираз "багатовимірний або одно- чи двовимірний простір". Реальний простір має три виміри (З координати), час — один (від минулого через сучасне до майбутнього). Сучасна наука визнає простір і час взаємозалежними і використовує поняття чотиривимірний просторово-часовий континуум. Поняття багатовимірний простір має сенс лише як позначення формально-логічних об'єктів (наприклад, залежність між різноманітними параметрами того чи іншого тіла тощо). Філософи і науковці XX ст. багато уваги приділяють дослідженню простору і часу, їхніх властивостей, зокрема метрики, структурованості, симетрії тощо.

 

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. V. Антропогенне забруднення навколоземного простору.
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 5. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 6. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 7. Арматура та вимірювальні прилади, якими обладнуються відцентрові насоси
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Банківська система та її основні функції
 10. Бар’єри простору і часу.
 11. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 12. Біологічні способи лікування ран.
Переглядів: 811

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структурні рівні матерії | Виникнення соціології як науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.