Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Загальна характеристика нарядів по охороні громадського порядку.

Значний обсяг функцій по охороні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки виконують наряди міліції, які створюються з осіб рядового та молодого начальницького складу підрозділів патрульно – постової служби органів внутрішніх справ.

Під час несення служби наряди запобігають та припиняють злочини, інші правопорушення, приймають участь у нагляді за дотриманням правил дозвільної паспортної системи, за перебуванням на території України іноземних громадян, виконують інші важливі функції.

Для несення патрульно-постової служби ви­користовуються такі види нарядів: патрулі, пере­сувні міліцейські групи (ПМ.Г), патрульні групи (ПГ), спеціалізовані патрульні групи (СПГ), по­сти охорони порядку (ПО), пости охорони об'єктів (ПОО), пости регулювання дорожнього руху (ПР), патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) і контрольно-пропускні пункти (КПП).

Патруль—рухомий наряд в складі одного або декількох працівників міліції, який виконує покла­дені на нього обов'язки на маршруті патрулюван­ня. Патрулі можуть нести службу на автомобілях (ПА), мотоциклах (ПМ), катерах (ПК.Т), велоси­педах (ПВ). Застосовуються також піші (ПП), кінні (ПК) та патрулі зі службовими соба­ками (ПС). Патрулю для несення служби визна­чається маршрут патрулювання, що включає міс­цевість, яка прилягає до основного напрямку руху патруля в межах видимості і чутності. Ширина смуги маршруту патрулювання уточнюється на місцевості, що прилягає до основного напрямку руху патруля в межах закріпленої за ним терито­рії. Довжина маршруту патруля на автомобілі складає, як правило, 6—8 км, на мотоциклі — 3— 5 км, пішого — 1 —1,5 км. Довжина маршрутів мо­же бути збільшена або зменшена залежно від їх особливостей та стану оперативної обстановки на них.

Пересувна (мобільна)міліцейська група (ПМГ)—ком­бінований за складом та оснащений спеціальними технічними засобами і спорядженням наряд міліції на автомобілі, який несе патрульну службу в за­кріпленому секторі і призначений для вжиття не­відкладних заходів щодо попередження порушень громадського порядку, здійснення оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочинів по гарячих слідах. Склад кожної такої групи затверджується наказом начальника міського, районного відділу (управління) ГУМВС—УМВС, до складу якої вхо­дять: працівник карного розшуку, дільничний ін­спектор міліції, міліціонер та міліціонер-водій.

Патрульна група (ПГ) — наряд в складі двох або більше патрулів під єдиним керівницт­вом. Патрульній групі для несення служби визна­чається дільниця території міста, відокремлене се­лище, об'єкт, де провадяться заходи з великою кількістю людей, зона масового відпочинку тощо.

Основу патрульної групи складає патруль на ав­томобілі, обладнаний радіостанцією, проблисковим маячком, гучномовною установкою, сиреною та ін­шими технічними засобами. Начальником патруль­ної групи (старшим наряду патрульної групи) призначається досвідчений працівник міліції, здіб­ний забезпечити ефективне керівництво діяльністю групи.

Спеціалізована патрульна група (СПГ)— спеціальний вид наряду, призначений для бороть­би з найпоширенішими правопорушеннями на ву­лицях та в інших громадських місцях. Члени цієї групи несуть службу, як правило, в цивільному одязі під керівництвом оперативного працівника або дільничного інспектора міліції.

Пост охорони порядку (ПО)—місце або діль­ниця місцевості, де працівники міліції (постові) виконують покладені на них обов'язки. Для поста визначається його центр і межі. Центр поста ви­значається в такому місці, звідки найзручніше ве­сти нагляд і швидко вжити заходів для поперед­ження й припинення правопорушень. Відстань від центра поста до його меж не повинна перевищу­вати, як правило, 300 м.

Пости виставляються в місцях, що потребують, постійної присутності працівника міліції.

Пост охорони об'єктів (ПОО)—місце або дільниця місцевості, де працівники Державної служби охорони при МВС України здійснюють на договірних засадах охорону об'єктів та іншого май­на державної, колективної та приватної власності, майна іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також громадян.

Пости виставляються на об'єктах, де необхідно забезпечити постійну міліцейську охорону цього майна.

Пост регулювання дорожнього руху (ПР) — це ділянка території, на якій організується несен­ня дорожньо-патрульної служби у зв'язку з необ­хідністю регулювання дорожнього руху, встанов­лення безперервного контролю за рухом транспорт­них засобів іноземних власників, вжиття оперативно-розшукових заходів, забезпечення безперешкод­ного проїзду автомобілів особливого призначення.

Пост, що має службове приміщення, іменується «стаціонарний пост».

Патруль для нагляду за дорожнім рухом (ПНР)— наряд в складі одного або кількох пра­цівників Державної автомобільної інспекції, який здійснює контроль за дорожнім рухом та виконан­ням громадянами правил дорожнього руху шля­хом патрулювання на автомобілях, мотоциклах, вертольотах або пішим патрулюванням.

Піше патрулювання застосовується для кон­тролю за рухом на невеликих за відстанню, напру­жених за рухом та за інтенсивністю, небезпечних за аварійністю ділянках доріг (вулиць). При цьо­му застосовуються такі методи несення служби, які дають можливість своєчасно фіксувати і при­пиняти усі правопорушення.

Для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів в конкрет­ному районі (місцевості) при проведенні масових заходів, виникненні стихійних лих, епідемій та в інших випадках утворюються контрольно-пропуск­ні пункти (КПП), де встановлюється наряд мі­ліції.

Крім цього, можуть призначатись наряди супро­водження потягів, суден, літаків (НС), заслони (3), караули (КР), конвої (К), резерви (Р), інші види нарядів залежно від можливості, особливо­стей території і стану оперативної обстановки.

Наряд супроводження (НС) в потягу, на суд­ні, в літаку призначається з метою підтримки гро­мадського порядку, попередження і припинення правопорушень.

Заслін(З) — наряд в складі групи (підроз­ділу) працівників міліції, який виконує завдання по блокуванню певної дільниці місцевості або пе­рекриттю окремих напрямків.

Резерв (Р) — наряд міліції, призначений для вирішення завдань, що раптово виникають у зв'яз­ку зі змінами в оперативній обстановці, і для під­міни патрульних і постових на час прийняття їжі, у випадках захворювання і т. ін.

Склад резерву, розміщення та порядок його ви­користання в кожному окремому випадку визна­чається тим начальником, в розпорядженні котрого він знаходиться.

Наряди можуть бути парними або одиночними. Парні наряди призначаються, як правило, для посилення охорони громадського порядку в місцях перебування значної кількості людей, а та­кож на території зі складною криміногенною об­становкою, при проведенні оперативно-розшукових заходів.

Кожному наряду доручається виконання служ­бових обов'язків на конкретному маршруті патру­лювання або посту.

Відповідно до діючих нормативних актів наряди міліції є особами недоторканими. Їх недоторканість полягає: а) в охороні законом їхніх прав та особистої гідності; б) у підпорядкуванні тільки визначеним особам – Начальнику РВ, МВ УМВС, своїм командирам, оперативному черговому по ОВС та його помічнику, в) у наданні їм права застосування спеціальних засобів та зброї у випадках, визначених чинним законодавством.

З метою забезпечення належного виконання численних обов’язків законодавством наряди міліції мають певні права.

Обов’язки та права нарядів міліції по охороні громадського порядку знаходяться у діалектичній єдності, закріплені в системі законодавчих актів. Невиконання обов’язків, які покладено, або перевищення прав тягне застосування визначених законом заходів відповідальності. Тому більш конкретно обов’язки, права нарядів міліції з охорони громадського порядку, а також тактику їх дій у різних обставинах ми розглянемо на наступних практичних заняттях вивчаємої теми.

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 6. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Автокореляційна характеристика системи
 9. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 10. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 11. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
 12. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
Переглядів: 4128

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація охорони громадського порядку в Україні. | Архіватори даних.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.