Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Організація вишукувань

Інженерні вишукування в будівництві

 

Метою інженерних вишукувань є комплексне вивчення природних i економiчних умов району будiвництва для розробки правильних i економiчно обрунтованих рiшень при проектуваннi i будiвництвi - вони обумовленi ДБН А 2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будiвниц-тва".

Інженерно-будівельні вишукування умовно роздiленi на 2 види:

1) iнженерно-економiчнi, якi йдуть попереду технiчних i проводяться для визначення економiчної дiяльностi будiвництва, реконструк-ції підприємства i відбору місця будівництва. До них входить:

- збiр i вивчення даних про наявнiсть вiльних дiлянок, житлового фонду, умов забезпечення ресурсами i кооперування;

- наявнiсть в БМО необхiдної потужностi i спецiалiзацiї;

- забезпеченнiсть iндустрiальною будiвельною базою;

- наявнiсть i стан комунiкацiй, сировинної бази виробництва мiсцевих будiвельних матерiалiв;

- наявнiсть необхiдних ресурсiв i транспортних зв'язкiв.

2) технічні вишукування - необхiднi для комплексного вивчення природних умов району i майданчика будiвництва з метою використання при розробцi проекту. В їх склад входять:

- топографічні i геодезичнi, геологiчнi i гiдрогеологiчнi, клiма-тологiчнi, грунтовi i геоботанічні обстеження;

- санiтарно-гiгiєнiчнi пошуки;

- дослiдження з iнженерної пiдготовки територiї, детальне обстеження родовищ мiсцевих будматерiалiв;

- стан iснуючих споруд;

- збiр вихiдних даних для складання ПОБ i кошторисiв.

Дозвіл на виконання вишукувальних робiт оформляє замовник, або за його завданням органiзацiя, яка буде проводити вишукування. Цей дозвіл дає відділ архiтектури.

Підсумком проведення вишукувань є складання паспорту на дiлянку, куди входять:

1. Рiшення виконкому про вiдведення землi.

2. Архiтектурно-планувальне завдання.

3. План дiлянки.

4. Данi про iснуючу забудову.

5. Технічні умови на виконання робiт щодо пiдключення до інженерних мереж.

6. Технiчний висновок з iнженерної геологiї.

 

 

Інженерні вишукування проводяться згідно технiчного завдання і складеної програми в три етапи:

1. Підготовчий.

2. Польовий.

3. Камеральний.

Програма інженерних вишукувань мiстить:

- назву i мiсце знаходження об'екту iз вказiвкою адмiнiстративної принадлежностi майданчика, дiлянки, траси вишукувань;

- характеристику запроектованих будiвель i споруд;

- цiлi i завдання вишукувань;

- характеристику i оцiнку вивченостi природних умов;

- вiдомостi про природнi умови району, якi впливають на органiзацiю i проведення вишукувань;

- обрунтування змiн границь площ проведення вишукувань (при уточненнi сфери взаємодiї запроектованих проектiв iз природним середовищем), категорiю складностi природнiх умов, складу об'ємiв, методiв, технологiї i послідовності виконання вишукувальних робiт, а також мiсць i часу проведення окремих видiв робiт та основі вимоги нормативних документів i державних стандартiв;

- заходи щодо забезпечення безпечних умов працi i санiтарно-гiгiєнiчному обслуговуванню працюючих iз врахуванням природних умов i характеру виконання робiт;

- заходи з охорони навколишнього середовища i недопущення її забруднення при виконаннi вишукувань;

- базовi якостi характеристик у вiдповiдностi з "Положенням про оцiнку якостi проектно-кошторисної документацiї для будiвництва";

- вимоги до органiзацiї i виконання робiт;

- перелiк i склад звiтних матерiалiв, термiни їх подання;

- обгрунтування необхiдностi виконання науково-дослідної роботи при проектуванні крупних об’єктів або в складних природних умовах.

В пiдготовчий перiод проводиться:

- збiр, аналiз i узагальнення необхідних даних про природнi умови району вишукувань;

- розробляється програма, графiк i кошторис вишукувальних робiт;

- організовуються експедиції для проведення вишукувань.

В польовий перiод на мiсцi перевiряють i уточнюють ранiш зiбранi матерiали, отримуються новi, проводяться різного роду вимiри, вiдбiр зразкiв i проб, а також їх частковий прискорений аналiз.

В камеральний перiод виконують обробку матерiалiв польових пошукiв, закiнчують лабораторнi роботи, складають i оформляють звiти з додаванням до них карт, схем, таблиць, графiкiв.

Звiти передаються замовнику i органам, якi видали дозвiл на проведення вишукувань, або проводили їх реєстрацію.

 

7. Проект організації будівництва (ПОБ)

Згідно ДБН А.3.1-5-2009 "Органiзацiя будiвельного виробництва" ПОБ i ПВР є обов'язковими документами для замовника, пiдрядних органiзацiй i постачальникiв.

ПОБ розробляється проектною органiзацiєю з метою забезпечення своєчасного введення в дiю об'єктiв з мiнiмальними витратами i при високiй якостi за рахунок пiдвищення органiзацiйно-технiчного рівня будiвництва.

Вихiдними даними для розробки ПОБ є:

а) ТЕО i iнженернi вишукування;

б) нормативнi терміни будiвництва;

в) рішення щодо застосування матерiалiв i засобiв механiзацiї;

г) данi про застосування ресурсiв;

д) відомості про умови постачання i транспортування;

е) спеціальні вимоги до будiвництва складних i унiкальних об'єктiв;

є) відомості про умови виконання БМР;

ж) об'ємно-планувальнi i конструктивні вирiшення;

з) відомості про умови забезпечення робочими кадрами i транспортом;

i) данi про дислокацiю i потужностi БМО i наявнiсть виробничої бази.

В склад ПОБ включається:

1. Календарний план будiвництва.

2. Будгенплан загальномайданчиковий (БГП).

3. Органiзацiйно-технологічні схеми.

4. Відомості потреби в матерiалах.

5. Відомості обсягів робiт.

6. Графіки потреб в ресурсах.

7. Пояснювальна записка, яка обрунтовує всi рiшення.

Для складних об’єктів ще додається:

1. Комплексний укрупнений сітковий графік (КУСГ).

2. Вказівки про черговість i терміни проведення дослідницьких робiт.

3. Вказівки про методи контролю якостi.

4. Особливості органiзацiї зв'язку i оперативного диспетчерського управління будiвництвом.

При будівництві об’єктів вузловим методом в ПОБ видiляються технологічні вузли i визначаються за вузлами календарнi термiни будiвництва i постачання, а при будiвництвi комплектно-блочним методом, визначаються умови своєчасної поставки комплектуючих матерiалiв i обладнання.

ПОБ затверджується не окремо, а в складi проекту при двох-стадiйному проектуваннi у встановленому порядку.

При розробці ПОБ необхідно прагнути до:

а) застосування прогресивних форм i методiв будівництва з тим, щоб строки тривалостi не перевищували нормативних;

б) забезпечення своєчасної пiдготовки об'єктiв до освоєння про-ектних потужностей;

в) використання сучасних технiчних засобiв зв'язку i впровад-ження автоматичної системи управління будівництва (АСУБ);

г) застосування технологічних процесiв, що забезпечують необхiдний рiвень якостi;

д) забезпечення комплектного постачання;

е) забезпечення позачергового виконання робiт пiдготовчого перiоду;

є) дотримання всiх правил техніки безпеки в будівництві.

 

8. Проект виконання робіт (ПВР)

ПВР - розробляється підрядником, або за його дорученням орг-техбудом, трестом, кооперативом, для визначення найбільш ефективних методів виконання БМР, застосування яких сприяє зниженню вартості i трудомісткості робiт, поліпшенню їх якості, скороченню тривалості будiвництва, пiдвищенню рiвня використання будiвельної технiки.

Вихiдними даними для розроблення ПВР виступають:

а) завдання для розробки ПВР;

б) робочі креслення;

в) відомості про постачання ресурсiв, а також про робочi кадри за професiями;

г) різні нормативнi матерiали.

В склад ПВР включають:

1. Календарний план виконання робiт або КУСГ;

2. Будгенплан об’єктний.

3. Графіки надходження матерiалiв.

4. Графік руху трудових ресурсів i потреби в будiвельних машинах.

5. Технологiчнi карти.

6. Рішення про виконання геодезичних робiт.

7. Рiшення з охорони працi.

8. Заходи щодо виконання робiт методом наскрiзного потокового бригадного підряду.

9. Рiшення на прокладання тимчасових комунiкацiй.

10. Перелiк технологічного інвентарю i монтажної оснастки, а також схеми стропування вантажів.

11. Пояснювальна записка.

ПВР на пiдготовчий перiод мiстить:

1. Календарний план виконання у виглядi лiнiйного, або сіткового графiка.

2. Будгенплан з вказанням на ньому місць розташування тимчасових будівель, споруд i пристроїв, позамайданчикових i внутрішньо-майданчикових мереж з пiдведенням їх до мiсць пiдключення i споживання, а також постійних об'єктiв, якi зводяться в пiдготовчий перiод для потреб будiвництва із виділенням робiт, якi виконуються для їх спорудження в пiдготовчий перiод.

3. Технологічні карти.

4. Графіки руху робочих кадрів i машин.

5. Графiк надходження необхiдних на цей перiод матерiалiв.

6. Схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов вимірів.

7. Схеми монтажу технічних засобів диспетчеризації.

8. Пояснювальна записка.

ПВР затверджується головним інженером підрядної органiзацiї, після чого його передають на будiвництво, але не пізніше чим за два місяці до початку робiт на об’єкті.

ПВР i ПОБ повиннi розроблятись із використанням:

а) типових проектів, ТК ;

б) схем комплексної механізації i засобів малої механізації;

в) креслень інвентарних будівель i споруд заводського виготовлення;

г) еталонів ПОБ і ПВР, методичних вказівок.

 

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 5. Адміністративно-територіальна організація
 6. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу
 7. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну
 8. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 9. Вибір оптимального розкладу (режиму) роботи в наукових організаціях.
 10. Види податкових перевірок. Організація і здійснення перевірок.
 11. Вимоги до захисту інформації та організація технічного захисту інформації
 12. Відносини України з міжнародними економічними організаціями
Переглядів: 705

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура проекту | Тема 3. Календарне планування в будівництві

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.06 сек.