Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу

Тема 9. СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу.

2. Міжбюджетні відносини.

3. Бюджетпо-податкова політика.

4. Бюджетні відносини в розвинених зарубіжних країнах.

 

 

Залежно від організації політико-адміністративної структури розрізняють унітарні, федеративні, конфедеративні держа­ви, яким притаманний відповідний бюджетний устрій (рис. 9.1).

Тривалість бюджетного періоду та інші бюджетні процедури в окремих країнах наведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1Бюджетний процес у зарубіжних країнах

 

Країна Положення про бюджетний період і багаторічне планування Загальні бюджетні обмеження
Авст­рія Бюджетний рік триває з 01.07 до 30.06. Багаторічне планування згід­но із законом не вимагається, але разом з бюджетним законопроек­том подається кошторис на 2 нас­тупні роки У законі відсутні будь-які обмеження
Фран­ція Бюджетний рік співпадає з кален­дарним. Згідно із законом здійс­нюється багаторічне планування на 3 роки Встановлюють конкретні конт­рольні показники щодо обмеження зростання видатків і дефіциту бюдже­ту у % до внут­рішнього європей­ського продукту
Німеч­чина Бюджетний і календарний рік збі­гаються. Обов'язковим є багато­річне планування на 5 років без затвердження парламентом. Перс­пективні оцінки готуються і по­даються до парламенту разом із щорічним бюджетом Можуть встановлювати граничні розміри бюджету
Шве­ція Бюджетний рік триває з 1 квітня до 31 березня. Багаторічне планування на 5 років є обов'язковим, але не затверджується парламентом. Перспективні оцінки готуються і подаються до парламенту на 3 нас­тупні роки Обмеження від­сутні, однак згідно з поточним се-редньостроковим планом протягом 3-х річного періоду необхідно прово­дити скорочення видатків

закінчення табл. 9.1

Вели-коб- рита-нія Бюджетний рік триває з 1 квітня до 31 березня. Багаторічне планування не обов'язкове. Разом з річним бюджетом готуються і подаються! до парламенту перспективні оцінки на 3 наступні роки Поточний се-редньостроковий план повинен підтримувати ве­личину дефіциту в межах, передбаче­них складеними на 3 роки перспектив­ними оцінками
США Бюджетний рік триває з 1 жовтня до ЗО вересня. Вимагається здійс­нення багаторічного планування -на бюджетний рік плюс 4 наступні роки Встановлюється контрольний по­казник скорочення бюджетного дефі­циту. При недотри­манні контроль­ного показника розпочинається процес секвест­рування

Вирішальний вплив на організацію бюджетного законодавства справляє правове забезпечення бюджетної політики (табл. 9.2).

Таблиця 9.2.Рівні правового забезпечення бюджетної політики в країнах ОЕСР

Конституційнийрівень Управлінський рівень Спеціалізований рівень
Більшість консти­туцій має положення щодо управління фі­нансовою діяльністю за трьома напрямами: 1) вимоги про те, 1) Закон про уп­равління бюджетно-фінансовою діяльні­стю, що може набути форми окремого зако­ну (наприклад, Закон 1) Спеціальні зако­ни, що забезпечують спеціальні або постій­ні асигнування для задоволення різних потреб, тобто закони,

 

 

закінчення табл. 9.2

щоб всі державні кошти проходили че­рез спеціальні рахун­ки і витрачалися тіль­ки на підставі повно­важень, передбачених законом; 2) визначення фі­ нансових відносин між загальнодержав­ ним рівнем управлін­ ня і субнаціональни- ми рівнями; 3) положення, по­ в'язані з відповідними повноваженнями за­ конодавчої та вико­ навчої гілок влади стосовно державних фінансів про державний бюд­жет, аудит) або кіль­кох загальних зако­нів, що охоплюють певні напрями; 2) Закон про річ­ний бюджет ухвалю­ється на підставі кон­ституції або закону про управління бюд­жетно-фінансовою діяльністю з метою отримання санкції на витрачання держав­них коштів для вико­нання програм уряду, так званих щорічних асигнувань що санкціонують ви­плати по лінії соціаль­ного забезпечення, державні позики, обслуговування боргу; 2) Для бюджетів багатьох країн ОЕСР притаманна також ви­сока частка (до 70 -80 %) щорічних ви­трат, санкціонованих на підставі інших, від­мінних від закону про бюджет на поточний рік,законодавчих актів

Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Організація і проведення спортивних походів
 4. II. Організація перевезень
 5. II. Організація перевезень
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. IV. План навчального процесу.
 8. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 9. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. Автономні утворення у зарубіжних державах
 12. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
Переглядів: 1799

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Податковий контроль за виконанням доходів бюджету | Міжбюджетні відносини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.