Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види податкових перевірок. Організація і здійснення перевірок.

Зміст контрольного процесу, який здійснюють працівники органів податкового контролю. Суб’єкти податкового контролю.

Планування, організаційні засади і методики податкового контролю (ДПС).

Основні законодавчі та нормативні акти, згідно з якими здійснюється податковий контроль.

Методика податкового контролю.

Лекція №15

 

1.1 Зміст контрольного процесу, який здійснюють працівники органів податкового контролю. Суб’єкти податкового контролю.

1.2. Види податкових перевірок. Організація і здійснення перевірок.

Податковий контроль здійснюється для визначення кола платників податків, забезпечення своєчасного надходження за­планованих сум платежів до бюджету і державних цільових фон­дів, визначення правильності нарахування та сплати податків і обов'язкових платежів.

Податковий контроль здійснюється органами ДКРС, держав­ної податкової служби (ДПС), а також іншими органами законо­давчої та виконавчої влади: Верховною Радою України, Адмініст­рацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Мі­ністерством фінансів України. Але основне навантаження з конт­ролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і обов'язкових платежів лягає на державну по­даткову службу України.

Податкова служба - це сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податкових і окремих видів неподаткових платежів.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України "Про Державну податкову службу України". Суб'єктом управління системою оподаткування в Україні є Державна податкова адміністрація. Вона складається з підрозділів, які здійснюють методичне управління і контроль за оподаткуванням. До обласного рівня відносяться податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Районний рівень охоплює територіальні Державні податкові інспекції (ДПІ), місцеві ДПІ, міжрайонні територіальні об'єднані податкові інспекції, районні ДПІ

Державна податкова служба України включає:

- Державну податкову адміністрацію України (центральний орган виконавчої влади);

- Державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- Державні податкові інспекції в районах і містах (міжрайонні, об'єднані).

До складу органів податкової служби входить також Податкова міліція.

В обласних центрах і містах обласного підпорядкування, в яких кількість районів не перевищує трьох, районні державні інспекції не створюються, а їх функції виконують місцеві ДПІ.

Витрати на утримання ДПІ визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з Державного бюджету.

ДПІ є юридичними особами, мають самостійні кошториси витрат, поточні рахунки та печатки із зображенням Державного гербу України зі своїм найменуванням.

 

Податкові органи здійснюють камеральні та документальні перевірки.

Камеральні перевірки здійснюються в момент отримання по­даткових декларацій та розрахунків і спрямовані на контроль:

- повноти та своєчасності подання податкової звітності та розрахунків;

- дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих до­кументів;

- узгодженості звітних даних;

- послідовності даних у податковій звітності та їхньої відпо­відності складеним розрахункам податків і платежів до бюджету;

- арифметичної точності підрахунків сум тощо.

Документальні перевірки проводяться безпосередньо на під­приємствах для контролю правильності нарахування та своєчас­ності сплати податків і зборів. Документальні перевірки прово­дяться як планові, так і позапланові.

Планові документальні перевірки здійснюються відповідно до річних планів роботи податкового органу та квартальних графіків . відносно підприємств, що допускають грубі порушення податко­вого законодавства, мають значні обсяги діяльності чи отримали значні суми прибутку. Документальні планові перевірки прово­дяться не рідше одного разу на два роки, але не частіше одного разу на рік.

Позапланові (зустрічні) документальні перевірки проводяться відносно підприємств, діяльність яких пов'язана з діяльністю під­приємства, на якому проводиться планова документальна перевірка. Зазвичай органами ДПС ці перевірки можуть здійснюватись як тематичні перевірки з окремих питань.

Документальна перевірка платників податків проводиться згідно з програмою перевірки, яка містить перелік питань, що переві­ряються.

Податкові перевірки можуть бути виїзними та зустрічними.

Виїзна податкова перевірка проводиться органами податкової служби за місцем знаходження платника податку.

Зустрічна перевірка - це перевірка, що проводиться органами податкової служби на підставі письмового звернення до інших податкових органів, які взяли суб'єкт підприємницької діяльності на облік.

У цьому випадку керівництво податкового органу, який здійснює перевірку, письмово звертається з проханням про проведення зустрічної перевірки до податкового органу, у якому перебуває на обліку юридична особа, яка підлягає зустрічній перевірці. Зустрічна перевірка проводиться конкретно з тих питань, які зазначені у завданні. Державний податковий орган, який проводить зустрічну перевірку, у дводенний термін після її закінчення подає дані про результати такої перевірки до податкового органу, що дав завдання на її проведення. У випадку, якщо в ході зустрічної перевірки було виявлено порушення податкового законодавства суб'єктом підприємницької діяльності, керівник податкового органу, що проводив зустрічну перевірку, може призначити позапланову виїзну перевірку. При цьому повинна дотримуватися звичайна процедура, передбачена для проведення планових і позапланових виїзних перевірок.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцем знаходження такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Планова перевірка проводиться не частіше одного разу па календарний рік за письмовим рішенням керівника Державної податкової інспекції, голови Державної податкової адміністрації з обов'язковим письмовим попередженням суб'єкта підприємницької діяльності за 10 днів до її проведення.

При плановій податковій перевірці першочергово перевіряється:

- повнота відображення в податковій звітності результатів зовнішньоекономічної діяльності;

- правомірність використання податкових пільг;

- правильність відображення у звітах з ПДВ податкових векселів, що
видаються платниками при ввезенні (пересиланні) товарів на територію
України;

- виконання вимог щодо порядку адміністрування податкових векселів;

- повнота та правильність визначення податкових зобов'язань платниками податку, яким платежі були погашені шляхом проведення взаємозаліку.

Крім того, планові виїзні перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності повинні одночасно проводитись всіма контролюючими органами.

У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість співпраці працівників суб'єкта підприємницької діяльності, шо перевіряється, одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні терміни, погоджені контролюючими органами із суб'єктом підприємницької діяльності.

Позапланова перевірка - це непередбачена жодними планами податкова перевірка. Позапланова перевірка проводиться у випадку:

- встановлення фактів порушення суб'єктом підприємницької
діяльності норм законодавства в результаті проведення зустрічних перевірок;

- неподання суб'єктом підприємницької діяльності у встановлений
строк документів обов'язкової звітності;

- встановлення недостовірності даних в документах обов'язкової звітності;

- подання суб'єктом підприємницької діяльності скарги про
порушення законодавства податковими органами під час проведення
планової чи позапланової перевірки;

- виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка
мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності;

- неподання суб'єктом підприємницької діяльності, пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит податкових органів протягом трьох днів з дня отримання запиту;

- реорганізації (ліквідації) підприємства;

- прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

Крім зазначених видів податкових перевірок, ДПІ можуть проводити повторні, оперативні, а також перевірки на вимогу суб'єктів підприємницької діяльності.

Повторна перевірка може проводитись у разі порушення кримінальної справи щодо посадових або службових осіб. Державна податкова адміністрація України має право прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, коли таке рішення оформлюється наказом за підписом її Голови.

Оперативна перевірка передбачає перевірку об'єктів господарювання юридичних осіб з питань дотримання ними наступних вимог:

- встановленого порядку розрахунків зі споживачами за готівку з
використанням РРО та товарно-касових книг, грошових документів;

- лімітів готівки в касах та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуги;

- наявності свідоцтв про реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,
ліцензій, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих
видів підприємницької діяльності та марок акцизного збору;

- обстежень виробничих, складських, торгових та інших приміщень, які
використовуються як юридична адреса суб'єктів підприємницької діяльності чидля отримання доходів, сплати податку з реклами, збору за паркування автотранспорту, ринкового збору, курортного збору, збору за розміщення об'єктів торгівлі, неоподатковуваного платежу та з інших питань, обумовлених податковим законодавством, які виникають в ході оперативної перевірки.

Оперативна перевірка може проводитися і на тих об'єктах господарювання суб'єктів підприємницької діяльності, де розрахунки зі споживачами проводяться у безготівковій формі. Вона має проводитись за окремими планами органів Державної податкової служби в складі не менше двох посадових осіб при наявності у них службових посвідчень, особистих знаків та посвідчення на право перевірки об'єктів, розташованих на конкретній території, в якому назва конкретних об'єктів перевірки вказується обов'язково.

Для проведення перевірки податковий інспектор повинен ма­ти належним чином оформлене посвідчення на перевірку. За ре­зультатами перевірок складаються акти, які підписуються осо­бами, що здійснювали перевірку, керівником та головним бух­галтером підприємства. На відміну від актів ревізій, що склада­ються органами ДКРС, при податковому контролі використо­вуються спеціальні бланки актів перевірки, які відрізняються за формою, структурою, реквізитами, послідовністю висвітлення наслідків перевірки. Так, за результатами документальної пере­вірки платників податків складається акт на бланку ДПА, у яко­му зазначаються факти виявлених перевіркою порушень і ви­значаються суми податкового зобов'язання платника податків та пені за несвоєчасну сплату податків до бюджету. Податковий інспектор безпосередньо в акті дає вказівки про внесення цих сум у відповідних розмірах до бюджету і на спеціальний раху­нок ДШ в десятиденний термін з дня складання акта. В акті також зазначається про прийняття постанови про вилучення документів, номери та серії складених протоколів про адмініст­ративні правопорушення з боку керівника й головного бухгал­тера.

Рішення про застосування фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає начальник ДПІ або його заступник за встановленою формою у двох примірниках, перший з яких надсилається керівнику перевіреного підприємства, а дру­гий залишається в податковому органі для внесення відповідних записів у картках особових рахунків платників податку та для здійснення контролю за виконанням рішень.

Платники податків можуть оскаржувати результати перевірки і звертатися до податкового органу за місцем реєстрації (або до вищо­го за підпорядкованістю податкового органу) протягом 10 днівз дня отримання податкового повідомлення (або відповіді про повне чи часткове незадоволення скарги) зі скаргою про необхідність перегля­ду цього рішення, яка подається письмово та може супроводжуватися документами й розрахунками. Крім того, результати перевірки мо­жуть бути оскаржені в судовому порядку. Сума податкового зобо­в'язання, що оскаржується платником податків у відповідному по­рядку, вважається неузгодженою і тому виконанню не підлягає.

Нормативно-правова базаохоплює закони України щодо орга­нізації податкової служби, системи оподаткування в цілому та за видами податків (див. перелік рекомендованої літератури за темою).

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 5. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 6. Адміністративно-територіальна організація
 7. Алгоритм здійснення купівлі
 8. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 9. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 10. Бюджет податкових платежів
 11. Бюджетне регулювання, його сутність та методи здійснення
 12. Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу
Переглядів: 1670

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державна контрольно-ревізійна служба і її функції у фінансово - господарському контролі | Податкової заборгованості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.