Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ПОНЯТТЯ ПРО ПЛАЗМУ

Електронна-іонна плазма, або плазма, являє собою газ у стані з високим ступенем іонізації. Наприклад, плазма утворюється в позитивному стовпі тліючого розряду і в головних каналах іскрового розряду. У нейтральній плазмі концентрація електронів і позитивних іонів однакова. Тому сумарний об'ємний заряд у плазмі, як і в металах, дорівнює нулю.

Концентрація носіїв струму в плазмі невелика, але значна їх рухливість, тому електропровідність плазми велика.

За характером електропровідності плазма уподібнюється до металів, особливо при високій температурі. В електричному полі електрони набувають швидкостей, значно більших від швидкостей іонів і тому вони забезпечують провідність плазми.

Внаслідок великої різниці мас електронів та іонів під час зіткнень електрони передають лише незначну частину своєї енергії, основна частина енергії електронів, набутої в електричному полі, перетво­рюється в енергію теплового руху. Тому при низькому тиску темпе­ратура електронного газу в плазмі вища від температури іонного газу (неізотермічна плазма).

З підвищенням тиску зростає кількість зіткнень і поліпшується теплообмін між електронним та іонним газами, а тому зменшується їхня різниця температур. При досить високому тиску електронний та іонний гази мають однакову температуру (ізотермічна плазма).

Сприятливим фактором для утворення плазми є висока темпера­тура. При дуже високій температурі (порядку кількох мільйонів градусів) атоми газу повністю іонізуються - розщеплюються на електрони і ядра.

У природі плазма зустрічається в космічних тілах. Надра зір і Сонця складаються з водневої плазми. Під впливом високої темпе­ратури (десятків і сотень мільйонів градусів) і великого тиску відбу­вається реакція злиття атомних ядер і утворення гелію. При цьому виділяється величезна ядерна енергія. Високотемпературну плазму одержують за допомогою потужних електричних розрядів і досліджують її на предмет здійснення. Завдяки своїм специфічним властивостям плазма розглядається як четвертий стан речовини.

 

2.7.4. ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ

Катодні промені за своєю природою являють собою спрямований потік електронів.Катодні промені виникають у газорозрядній трубці при досить малому тиску внаслідок вибивання електронів з катода позитивними іонами.

Катодні промені вилітають з катода в перпендикулярному напрямі до його поверхні і поширюються прямолінійно, незалежно від поло­ження анода. Катодні промені діють на фотопластинку. Під впливом катодних променів майже всі тверді тіла флуоресціюють - світяться характерним для них кольором. Це явище використовують у різних приладах: осцилографах, телевізійних трубках тощо, які мають екрани, покриті спеціальною речовиною. Катодні промені спричинюють тепловий і механічний ефект.

Проникна здатність катодних променів мала. Вони відхиляються в електричному і магнітному полях. Саме за дослідженням дії полів на катодні промені була визначена їх природа, заряд і маса електронів. Катодні промені широко використовують в сучасній науці і техніці. Крім холодних катодів, для випромінювання електронів широко використовують нагрівні катоди.

Поряд з катодними променями одержують і використовують анод­ні (каналові) промені, які являють собою потік позитивно заряджених іонів, що переміщуються від анода до катода, їх легко можна ви­ділити, якщо в плоскому катоді зробити отвори. Подібно до катодних анодні промені зумовлюють люмінесцентне світіння речовин, теплову і механічну дію. Дослідження їх в електричному і магнітному полях є важливим засобом пізнання будови речовини.

 

Явище термоелектронної емісії полягає у випромінюванні елект­ронів нагрітими металами. У процесі хаотичного руху всередині металу окремі вільні електрони набувають кінетичної енергії, більшої від роботи виходу електрона з металу. Такі електрони вириваються (емітують) з металу і утворюють навколо нього елек­тронну хмарку. Емісія електронів зростає в міру нагрівання металу. Якщо розжа­рений метал зробити катодом вакуумної трубки і між катодом та анодом прик­ласти електричну напругу, то в трубці проходитиме термоелектронний струм. Такадвохелектродна вакуумна трубка називається діодом. Електричне поле між катодом і анодом відтягує елек­трони до анода, електронна хмарка роз­сіюється і створюються умови для даль­шої емісії електронів з металу.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Рівняння неперервності заряду

2. Використання теплової енергії електричного струму

3. Закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі

4. Прилади напівпровідникової електроніки (діод, тиристор, біполярний транзистор, польовий транзистор, термістор)

5. Контакт метал-напівпровідник. Бар’єр Шотткі

6. Прилади вакуумної електроніки (діод, тріод, вакуумна лампа)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Що таке електричний струм?

2. Що приймають за напрям електричного струму?

3. Умови існування струму?

4. Що таке джерело електричного струму?

5. Що таке електричне коло?

6. Що таке сила струму?

7. Що таке постійний струм?

8. Що таке густина струму?

9. Закон Ома для ділянки кола (записати формулу).

10. Що таке вольт-амперна характеристика ?

11. Яка суть опору?

12. Від чого залежить опір металу (записати формулу)?

13. Що таке ЕРС (записати формулу)?

14. Узагальнений закон Ома (записати формулу).

15. Закон Ома для повного кола (записати формулу).

16. Що таке коротке замикання?

17. Що таке вузол?

18. Сформулювати перше правило Кірхгофа (застосувати його до довільного кола)

19. Сформулювати друге правило Кірхгофа (застосувати його до довільного кола)

20. Як вимірюють силу струму?

21. Як розширити межі вимірювання амперметра?

22. Як вимірюють напругу?

23. Як розширити межі вимірювання вольтметра?

24. Записати формули для обчислення роботи електричного струму (розглянути різні випадки)

25. Записати формули для обчислення потужності електричного струму (розглянути різні випадки)

26. Сформулювати закон Джоуля-Ленца (записати формулу)

27. Як встановили елементи провідності у металах

28. Як опір металів залежить від температури (записати формулу)?

29. Що таке надпровідність?

30. Що таке енергетичні рівні, енергетичні зони (зобразити їх на рисунку)?

31. Сформулювати принцип заборони Паулі

32. Що таке рівень Фермі?

33. Що таке хімічний потенціал?

34. Пояснити електропровідність твердих тіл з точки зору квантової теорії

35. Яка будова чистих напівпровідників?

36. Що таке ковалентний зв'язок?

37. Що таке донорні домішки? Як утворюється напівпровідник n-типу?

38. Що таке акцепторні домішки? Як утворюється напівпровідник р-типу?

39. Що таке n–р-перехід? Які процеси відбуваються в ньому при прямому ввімкненні?

40. Що таке n–р-перехід? Які процеси відбуваються в ньому при зворотньому ввімкненні?

41. Що таке запірний шар?

42. Що таке потенціальний бар’єр?

43. Що таке робота виходу?

44. Що таке контактна різниця потенціалів?

45. Сформулювати перший закон Вольта

46. Сформулювати другий закон Вольта

47. Розкрити суть явища Зебека

48. Розкрити суть явища Пельтьє

49. Як утворюються іони?

50. Що таке дисоціація, сольватація, рекомбінація?

51. Що таке електроліз?

52. Що таке електроліти?

53. Сформулювати перший закон електролізу

54. Сформулювати другий закон електролізу

55. Записати об’єднаний закон електролізу

56. Де використовують електроліз?

57. Що таке іонізатор, іонізація?

58. Що таке газовий розряд?

59. Які бувають види розрядів?

60. Що таке плазма?

61. Що таке катодні промені?

62. Що таке термоелектронна емісія?

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
Переглядів: 1848

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ | РЕФЕРАТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.