Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕМА 6 Стійкість банківської системи і механізм її забезпечення

1. Місце і роль банків в системі ринкової інфраструктури.

2. Походження та розвиток комерційних банків.

3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків.

4. Стабільність банків і механізм її забезпечення.

5. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні..

Комерційні банки - кредитні установи, що здійснюють уні­версальні банківські операції для підприємств, установ і населен­ня головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у ви­гляді внесків і депозитів. Посе­редництво у кредитах і платежах робить комерційні банки учасни­ками безготівкових розрахунків, які акумульовані кошти перетво­рюють у капітал і створюють додаткові платіжні засоби. При цьому комерційні банки не можуть самостійно здійс­нювати емісію готівкових коштів, що є монополією Національного банку. Законодавством України комерційним банкам забороняєть­ся брати участь у сфері матеріального виробництва і торгівлі ма­теріальними цінностями.

Водночас, вони на договірних засадах здатні здійснювати кредитне, розрахунково-касове й банківське обслуговування своїх клієнтів, розміщувати грошові вклади, вести рахунки банків-кореспондентів.

Провідними аспектами діяльності комерційних банків Укра­їни стали: а) фінансування капітальних вкладів за дорученням клі­єнта; б) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків акре­дитивів, векселів, акцій, сертифікатів, облігацій тощо)- в) купівля-продаж І зберігання цінних паперів держави й інших емітентів- г) видача гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб- д) касове ви­конання державного бюджету; е) купівля і продаж іноземної валю­ти І дорогоцінних металів; є) здійснення довірчих і консалтингових операцій; ж) придбання прав вимоги, тощо.

Комерційні банки в залежності від різних критеріїв класи­фікуються так:

За формою власності комерційні банки поділяють­ся на унітарні та колективні. Унітарні банки мають одного власника в особі держави чи приватної особи. До унітарних банків України належать Оща­дбанк і Ексімбанк, статутні фонди яких сформова­но за рахунок бюджетних коштів і коштів держав­них установ. Створення приватних банків законо­давством України не передбачене. Тому всі інші банки засновано як банки з колективною формою

2.Залежно від організаційної форми розрізняють ко­мерційні банки відкритого і закритого типу та як то­вариства з обмеженою відповідальністю.

3.За розміром активів комерційні банки поділяються на малі,_середні та найбільші. Середні банки, а їх в Україні найбільше, володіють активами понад 10 млн грн. До числа найбільших банків відносять такі банки, активи яких охоплюють понад 1 млрд грн.:

4.За ознакою наявності філій кваліфікують багато-філійні, малофілійні і безфілійні комерційні банки.

5.Залежно від діапазону операцій розрізняють уні­версальні банки, , банки з галузевою спеціалізацією, банки з фун­кціональною спеціалізацією. Універсальні банки виконують практично всі види кредитних, розраху­нкових, фінансових, комісійних операцій для своїх клієнтів. Деталізація і диференціація банків залежно від спеціалізації з обслуговування конкретного типу клієнтури здійснюється так: біржові, страхові, коо­перативні та інші банки. Банки з галузевою спеці­алізацією переважно обслуговують клієнтів певної галузі. Функціональна спеціалізація банків формує інвес­тиційні, інноваційні, ощадні, іпотечні та інші бан­ки.

6.У відповідності до ознак надходження акціонерного капіталу, що формує статутний фонд комерційного банку, вони класисрікуються як банки без іноземно­го капіталу, із 100-процентним іноземним капіта­лом, змішаною формою власності.

Дозвіл на створення комерційного банку надає Національ­ний банк України шляхом реєстрації на підставі таких документів:

Заява про реєстрацію

Висновки аудиторської фірми про фінансовий стан

Економічне обгрунтування

Відомості про професійну придатність керівників

Банківське регулювання і банківський нагляд

Головна мета банківського регулювання і нагляду — безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків Національний банк відповідно до визначеного ним порядку затвердив інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні ( постанова НБУ №368 від 28.08.2001р.).Ця Інструкція вводиться з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності.

Національний банк України установив порядок визначення регулятивного капіталу банку та такі економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками:

 • нормативи капіталу:
 • мінімального розміру регулятивного капіталу,
 • адекватність регулятивного капіталу,
 • адекватність основного капіталу;
 • нормативи ліквідності:
 • миттєва ліквідність,
 • поточна ліквідність,
 • короткострокова ліквідність;
 • нормативи кредитного ризику:
 • максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента,
 • великих кредитних ризиків,
 • максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру,
 • максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;
 • нормативи інвестування:
 • інвестування в цінні папери окремо за кожною установою[1],
 • загальної суми інвестування;
 • норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний капітал банку. Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу.

Основний капітал уважається більш незмінним, то і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки.

Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.

Основний капітал (капітал 1-го рівня) складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал. б) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку (резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності):

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:

а) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

в) результат переоцінки основних засобів,

Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку Національний банк офіційно повідомляє не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію.

Порядок створення та реєстрації комерційних банків

Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації Національним банком України у Державне реєстрі банків.

Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Власники істотної частки щодо участі в банку повні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, у яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні і благодійні організації та юридичні особи щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок коштів, дже­рела походження яких не підтверджені. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти ма­ють інше цільове призначення, а також банківські метали.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали один одно­го та зустрічні інвестиції у статутні капітали їх учасників.

Порядок реєстрації комерційних банків

Уповноважені засновниками банку особи подають до територіального уп­равління Національного банку України для державної реєстрації такі документи:

1) заяву про реєстрацію банку;

2) установчий договір (крім державного та кооперативного банків);

3) статут банку;

4) рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

5) бізнес-план, в якому визначаються напрями діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, та стратегія діяльності бан­ку на найближчі три роки;

6 інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку;

7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку, довідку Державної податкової адміністрації Украї­ни про доходи за останній звітний період (рік) - для учасників -юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;

8) відомості про кількісний склад наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

9) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;

10. нотаріально засвідчені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами і матимуть істотну участь у банку;

11) копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників, засвідчену нотаріальному порядку;

12)копію рішення органів Антимонопольного комітету України п надання згоди на створення відповідного банку;

13) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банк! який створюється у формі ВАТ;

14) відомості про професійну придатність і ділову репутацію голови

членів правління (ради директорів) та головного бухгалтера банку

Після цього у тижневий термін з дати подання документів для державні реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичу вальний рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку

З метою підвищення надійності і стабільності банківської системи, за печення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банк ліцензії на здійснення банківських операцій.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 6. II.1 Програмне забезпечення
 7. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 8. IV. Розподіл нервової системи
 9. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 10. IV. Філогенез кровоносної системи
 11. POS-системи
 12. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
Переглядів: 771

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока | ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 1 страница

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.