Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правила скорочування слів

 

Графічні скорочення, як правило, не подвоюються, виняток становлять рр. (роки).

У документах припускається використання лише загально-нормативних графічних скорочень, зафіксованих у державних стандартах та словниках.

Не можна перевантажувати текст графічними скороченнями, наприклад: НП, що сталася на ПУ півд. -схід, міської РМС через порушення ПТБ інженером Ковтуном В. С.Не можна скорочувати:

1) імена та імена по батькові (крім:ініціалів): не Мих. Серг. Грушевський, а М. С. Грушевський (як виняток — з однаковими прізвищами: Гр. Тютюнник — Григір, бо є Григорій Тютюнник);

2) псевдоніми: не Ж. Занд, а Жорж Занд, не Л. Українка, а Леся Українка, не П. Мирний, а Панас Мирний;

3) подвійні прізвища: не Б.-Хом'як, а Богачевська-Хом'як, не Ж.-Стоша, а Жукевич-Стоша, не К. -Яценко, а Кучук-Яценко

 

Добираючи складноскорочене слово при написанні ділового папера, слід орієнтуватися на такі вимоги:

1. Скорочення не повинне збігатися за формою зі словом або скороченням, уже наявним у мові.

2. Скорочене слово повинно бути “прозорим”: воно має легко “розгортатися” в повне найменування (це правило не поширюється на скорочення, які вже стали самостійними словами типу лавсан).

3. При творенні скорочених слів не повинні порушуватися норми літературної мови, зокрема правописні.

4. Скорочення, які є назвами установ, підприємств, організацій, а також марок виробів тощо пишуться з великої літери.

5. У звичайному поточному документі повна офіційна назва установи вживається один раз, далі вона змінюється скороченою назвою; відмова від скорочених назв у документі означає, що йому надається суворо офіційного, директивного характеру.

6. Скорочення типу Р.S. (латинське роst scrірtum – пізніше написане), N.В. (nоtа bеnе – поміть добре) та ін. у сучасному діловому листуванні не вживаються на тих же підставах, на яких не дозволяється щось дописувати після підпису: документ має бути чітко продуманим, композиційно бездоганним і смислово завершеним; тому в ньому немає місця для скорочень типу Р.S.

7. Скорочене слово повинне зберігати однакову форму в тексті документа: неприпустимо скорочувати те саме словосполучення по–різному або писати його то повністю, то скорочено в одному тексті (райком, РК, районний комітет).

8. Для комбінованих (цифрових і буквених) скорочень існують такі правила написання: якщо цифра стоїть після букв, вона приєднується через дефіс (двигун АЯЗ–200, турбореактивний лайнер ТУ–104); якщо цифри передують буквам, тоді скорочене слово пишеться разом (стан 2ТО); у марках матеріалів цифрові знаки й буквені скорочення пишуться завжди разом (сталь Б2, алюмінієвий сплав АЛ5).

9. Слово рік після дат, як правило, скорочують, залишаючи одну літеру р. (крапка обов’язкова); після кількох дат ставлять дві літери рр. (між ними крапки не ставлять, після них крапка ставиться обов’язково). Наприклад: 2003 р., у 2001 – 2004 рр.

10. Навчальний і фінансовий роки пишуться через похилу риску; перший з двох років пишеться повністю, другий скорочується на дві перші цифри, слово рік у цьому випадку пишеться в однині: у 2003/04 навчальному році.

11. Слова гривня, карбованець і копійка при цифрових даних пишуться як грн., крб. і коп.; скорочуються також слова тисяча, мільйон, мільярд, якщо вони стоять при цифрах (4 тис., 6 млн.).

Умовні буквені позначення механічних, фізичних, хімічних і математичних величин повинні точно відповідати державним стандартам.

1. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами: Організація Об'єднаних Націй — ООИ, гідроелектростанція — ГЕС, Міністерство закордонних справ — МЗС, науково-технічна революція — НТР.

Великими буквами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО, НАТО, УЄФА. Проте малими буквами пишуться такі слова, як вуз, загс. Якщо такі складноскорочені іменники відмінюються, то закінчення біля них дописуються малими буквами: ЗІЛом, ЛАЗи.

2. У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комітет — райвиконком, завідувач господарства — завгосп, організаційний відділ — оргвідділ.

Але власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас, Укрінбанк.

3. На відміну від складноскорочених слів графічні скорочення читаються повністю. Наприклад, пишемо — 1984 р., читаємо — 1984 рік, пишемо — і т. д., читаємо — і так далі.

4. Слова на письмі скорочуються завжди на приголосний: громадянин — гр., наприклад — напр., область — обл., північно-східний – півн.-сх. Але: нашої ери — н. е., острів — о.

5. У кінці графічних скорочень ставиться крапка, але крапка не ставиться при скорочених назвах мір: 10 кг, 15 км, 5 т, 3 мкф тощо. Не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: рр.— роки, тт.— томи.

6. Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н, фабрика — ф-ка, товариство — т-во. Через дефіс пишуться: а) терміни, до складу яких входить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний; б) літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: с.-г. — сільськогосподарський, с.-д. — соціал-демократ, соціал-демократич-ний, ст.-сл. — старослов'янський. Але скорочення, утворені від словосполучень, пишуться окремо: с. г. — сільське господарство.

 

Дотримуючись вимоги лаконічного, максимально стислого письма, під час укладання ділових паперів на позначення понять чи значень широко користуються системою скорочень, яка розроблена й рекомендована Держстандартом України (ДСТУ 3582 — 97), що чинний від 1998 року.

Основні правила скорочення:

1. Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від роду, числа, відмінка й часу.

2. Неприпустиме одне скорочення для двох різних за значенням слів без додаткового пояснення.

3. У скороченому слові слід залишати не менше ніж дві букви, незалежно від прийому, який використовується. Під час відсікання крапка ставиться, а під час стягування ні.

4. Скорочення слова до однієї початкової літери припускається тільки для загальноприйнятих скорочень: к. (карта), м. (місто), с. (сторінка) та ін.

5. Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у переліку особливих випадків скорочень слів. Під час скорочення іменників ураховуються відмінкові закінчення однини або множини: д-р (доктор), д-ри (доктори) м-во (міністерство), м-ва (міністерства) та ін.

6. Прикметники й дієприкметники, що закінчуються на:

-авський -ентальний –ільський -адський -енький –інський -ажний -ерський –ірський -азький -еський –істий -айський -ецький –ічий -альний -євий –ічний -альський -ивний –кий -аний -инський –ний -анський -ирський –ній -арський -истий –ований -ативний -иський –овий -атський -ицький –овськнй -ацький -ичий –одський -евий -ичний –ольський -енський -іальний –Орський -ельний -івний –ський -ельський -івський –уальний -енип -ійний –чий -енний -ійський –яний -енський -ільний –янський скорочують відсіканням цієї частини слів.

7. Прикметники, що закінчуються на: -графічний, -логічний, -помічний, ‑навчий скорочують відсіканням частини слова: -афічний, -огічний, -омічний, -авчий: географічний — геогр., соціологічний — соціол. і под.

8. Прикметники, що утворені від власних імен, скорочуються відсіканням частини -ський: шевченківський — Шевченків, франківський — франків, і под.

9. У прикметників, утворених від географічних назв і назв народів (як в етнографічному.г-так і в адміністративному значенні), зберігають найповнішу для розуміння форму скорочення: грузинський народ — грузин, народ, Бориспільський край — Бориспіл. Край, Луганська область — Луган. обл. і под. Якщо назви району й області збігаються, то вони скорочуються ідентично: Харківська область — Харк. обл., Харківський район — Харк. р-н і под.

10. Якщо відсіченій частині слова передує літера й або голосний, то слід зберігати наступний за ним приголосний: калійний — калійн. олійний — олійн. червоний — червон. і под.

11. Якщо скороченню підлягає тільки одна літера, то слово не скорочують: вищий — вищ., але вища — не скорочують, учений — учен., але вчена — не скорочують, міський — міськ., але міська — не скорочують і под.

12. Якщо відсіченій частині слова передує апостроф, то слід зберігати наступний за ним голосний і приголосний: торф'яний — торф'ян., слов'янський — слов'ян, і под.

13. Якщо відсіченій частині передує літера ь, то скорочувати • слід на приголосний, що стоїть перед ним: грецький — грец. гуцульський — гуцул. сільський — сіл. і под.

14. Якщо відсіченій частині передує подвоєний приголосний, то скорочуване слово зберігає один із приголосних: законний — закон, іменний — імен, щоденний — щоден. і под.

15. Якщо слово може скорочуватися відсіканням різної кількості літер, то відсікають максимальну, слідкуючи лише за тим, щоб не затемнювалося безпосереднє значення скорочуваного слова: експериментальний — експерим.,а не експериментал., експеримент, фундаментальний — фундам.,а не фундаментал., фундамент,графічний — графіч. комічний — коміч. континентальний — континент, і под.

16. У складних іменниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них, якщо ці іменники наведено в додатку 2.

17. У словосполученні скорочують кожне слово: видавничий відділ — вид. від. допоміжна картка — допом. карт. умовний друкований аркуш — ум. друк. арк. і под.

В окремих усталених словосполученнях слова скорочують тільки в складі даного словосполучення:без року — б. р.без ціни — б. ц. вихідні дані — вих. дан.і так далі — і т. д. та под.

18. У географічних назвах, що пишуться через дефіс, відсікають другу складову частину, якщо вона має закінчення -ський: місто Кам'янець-Подільський — м. Кам'янець-Поділ. місто Корсунь-Шевченківський — м. Корсунь-Шевченків. і под.

Примітка. Географічні назви, що є складними іменниками та пишуться через дефіс, не підлягають скороченню:Івано-Франківськ, Михайло-Олександрівка, Олексієво-Дружківка та под.

19. У складних прикметниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них відповідно до загальних правил скорочення:

греко-католицький — греко-католиц. фізико-математичний — фіз.-мат. хіміко-технологічний — хім. -технол. і под.

20. У складних прикметниках, що пишуться разом, відсікають другу частину слова відповідно до загальних правил скорочення:агролісомеліоративний — агролісомеліор. лісогосподарський — лісогосп. і под.

21. Однокорінні прикметники та дієприкметники, що відрізняються лише префіксами, скорочуються однаково:карпатський — карпат., закарпатський — закарпат.,прикарпатський — прикарпат. і под.

22. У складних словах, що пишуться разом, скорочують або першу, або останню частину слова чи залишають перші літери слів, які утворюють складне слово:відеофонограма — відеофоногр., діафільм — дф, міська державна адміністрація — міськдержадмгн. і под.

23. Відсікати слово до однієї початкової літери не можна, окрім слів, що наведеш в додатку 2.

24. Якщо слово є єдиним членом речення (у відомостях, що відносяться до назви), його не відсікають:Безпека життєдіяльності: Підручник,а не Безпека життєдіяльності: Підруч. Лікарські рослини: Словник-довідник, ; а не Лікарські рослини: Слов. -довід,;1 але Біологія: Підручник для 10-го класу — Біологія: Підруч. для 10-го кл.,Лікарські рослини: Словник-довідник лікаря Лікарські рослини: Слов. -довід, лікаря.

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 3. Види графіків та правила їх побудови.
 4. Визначення, класифікація і правила побудови індексів
 5. Вимоги до керівника, правила та принцинципи управління
 6. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах.
 7. Встановлення відношень між судженнями за правилами логічного квадрата.
 8. Групова дискусія та правила її проведення
 9. Дедуктивний умовивід та його правила
 10. Довідки - їхні види та правила оформлення
 11. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура і правила оформлення
 12. Етикетні правила поведінки в мовленні
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лексичні та графічні скорочення | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.