Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СИСТЕМАТИЦІ.

У наш час часто виникає ситуація, коли намагання роз­глянути будь-які питання систематики як окремих груп мікро­організмів, так і всієї системи в цілому часто супроводжують­ся протиріччями, зумовленими неточностями деяких термінів. Формалізація термінології є необхідним етапом систематики бактерій.

Найчіткіше основні поняття і терміни, що використову­ються в систематиці бактерій, були сформульовані академіком РАН Г.О. Заварзіним у монографії "Фенотипова систематика бактерій" (1974 p.).

Систематика — теорія різноманітності організмів, що вивчає відношення між їх групами (класами, таксонами).

Класифікаціяподіл численності (безлічі) організ­мів на групи (класи, таксони).

Таксономія— найменування груп організмів (таксо­нів), встановлення їх меж і підпорядкування.

Номенклатура— збірник правил найменування так­сонів, доповнений списком цих найменувань.

Діагностика (ідентифікація)— спосіб віднайден­ня заданого таксону та визначення належності об'єкта таксону.

Отже, систематика охоплює класифікацію, таксономію, номен­клатуру та ідентифікацію. Розглянемо ці поняття детальніше.

Класифікація.Існують різні варіанти класифікації (філо­генетична, фенотипова, генотипова, природна, штучна та ін.). що зумовлено метою та завданням, покладеними в основу сис­теми. Досить тривалий час вважалося, що сучасні класифікації є філогенетичними і про спільність походження організмів можуть свідчити однакові метаболічні шляхи (це базується на тому, що кожен фермент виник лише один раз під час еволюції), а також однаковий хімічний склад структурних компонентів клітини, оскільки кожен такий компонент відображає певний біосинте-тичний шлях. Але у дійсності всі ці класифікації були фенотиповими, оскільки базувались на подібності морфолого-фізіологічних властивостей організмів.

Згідно з Г. Шлегелем (1987 p.), існує два види класифіка­цій: природні (філогенетичні) та штучні. Філогенетичнакла­сифікація відображає еволюційні зв'язки між організмами. Побудова філогенетичної класифікації — кінцева мета система­тики бактерій. На відміну від філогенетичної штучна класифі­кація служить лише для Ідентифікації мікроорганізмів і може бути обмеженою, наприклад, базуватись на ознаках, зручних і вигідних для практики.

Основною одиницею класифікації є штам — чиста куль­тура ізольованої з природного субстрату бактерії. Штами об'єд­нуються у види (species), види — в роди (genus, у множині — genera). Подібні роди об'єднуються в триби(латинські назви закінчуються на -еае), триби — в родини (латинські назви родин закінчуються на -асеае). Родина може об'єднувати роди і без трибів, що останнім часом у класифікації бактерій спостеріга­ється найчастіше. Родини об'єднуються впорядки(латинські назви порядків закінчуються на -ales), порядки — в класи. Кла­си можуть об'єднуватись у відділи.

Номенклатура.На відміну від різноманітності класифіка­цій номенклатура бактерій менше зазнає змін, оскільки вона підпорядковується міжнародним правилам. У другій половині XVIII ст. Карл Лінней запропонував номенклатурні принципи, які були прийняті біологами. Пізніше було прийнято два кодекси номенклатури: ботанічний і зоологічний. Мікробіологи трива­лий час використовували в основному ботанічну номенклатуру. І нарешті, у 1930 р.на Першому міжнародному мікробіологіч­ному конгресі було організовано комісію з номенклатури й так­сономії бактерій. Бактеріологічний кодекс номенклатури бак­терій був опублікований у 1948р. Шостий конгрес у Римі (1953 р.) схвалив видання Міжнародного кодексу номенклатури бакте­рій і вірусів. Дев'ятий міжнародний мікробіологічний конгрес (Москва, 1966 р.) запропонував для вірусів ввести нову відмін­ну систему номенклатури. Переглянутий кодекс бактерій було прийнято Міжнародним конгресом з бактеріології у 1973 р. в Єру­салимі та опубліковано у 1975 р. (російською мовою — у 1978 p.). Проте у мікробіології на той час накопичилося багато застарі­лих назв мікроорганізмів, у результаті чого юридична комісія Міжнародного комітету з систематики бактерій запропонувала переглянути існуючі назви бактерій з метою впорядкування номен­клатури. Підсумкові матеріали (Схвалений список найменуван­ня бактерій) були опубліковані у 1980 р. у журналі "Interna­tional Journal of Systematic Bacteriology". Отже, 1980p. став новим рубежем у розвитку систематики бактерій. Майже два з поло­виною століття відділяють його від 1 травня 1753 р. — вихідної дати створення номенклатури бактерій.

Для бактерій, так само як для рослин і тварин, використо­вується бінарна номенклатура: родова та видова назви, які записуються в латинській транскрипції. Найменування роду пишеться з великої літери, виду — з малої. Видова назва, як правило, відображає якусь характерну ознаку чи властивість даного виду. Наприклад, Sarcina flava — сарцина жовта, Bacillus tnycoides — грибоподібна паличка.

Ідентифікація.У мікробіологічних дослідженнях, на жаль, використовується дуже мало стандартних методів і дуже часто для ідентифікації пропонуються ознаки, виявлені специфіч­ними методами. Але ідентифікація повинна базуватись на простих, доступних для дослідника, методах. Для цього викорис­товують дихотомічні ключі, в яких пропонуються альтерна­тивні твердження, які логічно ведуть до діагностики невідо­мого організму.

Техніка ідентифікації добре та доступно викладена у розд. I-V дев'ятого видання Визначника бактерій Бергі (далі — Визнач­ник Бергі). Перше видання цього Визначника було опублікова­но у 1923 р. групою американських бактеріологів під керівницт­вом Д .X. Бергі. При цьому слід мати на увазі, що починаючи з дев'я­того видання відбувся поділ цієї єдиної раніше праці на чотири­томну — Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (Керівництво Бергі з систематики бактерій) та коротку — Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (Керівництво Бергі з ідентифікації бактерій). Саме останню працю було перекладено російською мовою у 1997 р. Вона називається "Визначник бактерій Бергі", використовується для ідентифікації бактерій за фенотиповими ознаками і містить концентровану інформацію про всі види бак­терій. Створене з практичною метою, це видання не претендує на еволюційну побудову.

Припустимо, що нам потрібно ідентифікувати виділений мікроорганізм. Загальний підхід до вирішення цього завдання складається з кількох основних етапів:

1) Визначник Бергі служить для ідентифікації бактерій. Тому необхідно бути переконаним, що виділений ізолят є про­каріотом. У розд. III наведено таблицю ознак, за якими прока­ріоти відрізняються від еукаріот;

2) у Визначнику всі бактерії поділяються на чотири основні категорії (грамнегативні еубактерії, які мають клітинну стін­ку; грампозитивні бактерії, які мають клітинну стінку; еубак­терії, які не мають клітинної стінки; архебактерії). Ознаки, які дають можливість визначити ці категорії, наведені у розд. IV;

3) наступний крок після визначення основної категорії бак­терій полягає в тому, щоб встановити розділ Визначника, в яко­му вона розглядається. У розд. V наведено перелік груп всере­дині кожної основної категорії і короткий опис особливостей бак­терій, які належать до кожної групи. Кожна з основних чоти­рьох категорій бактерій поділяється на групи: перша категорія складається з 16 груп бактерій (№ 1...16), друга — з 13 (№ 17...29), третя — з однієї групи (№ 30), четверта — з п'яти груп (№ 31...35). Отже, у Визначнику бактерій описано 35 груп бактерій;

4) визначення роду бактерій. Для більшості груп наведено таблиці або ключі, де вказано ознаки, за якими можна диферен­ціювати роди всередині групи;

5) визначення виду бактерій. У описі більшості родів міс­тяться таблиці, за допомогою яких можна диференціювати види всередині даного роду.

Таксон.Таксон є основною категорією у бактеріальній сис­тематиці. Розрізняють такі ранги таксонів: відділ, клас, поря­док, родина, рід, вид. Є багато визначень поняття "таксон":

будь-яка таксономічна група, одержана в результаті засто­сування певного методу класифікації;

група організмів, якій притаманна задана ступінь однорідності;

таксономічна група будь-якого рангу, яка є достатньо відособ­леною для того, щоб їй можна було присвоїти окрему категорію.

Слід зазначити, що поняття "таксон" завжди стосується конкретних організмів. Більше того, таксон повинен бути фор­мально описаний згідно з правилами Міжнародного кодексу номенклатури бактерій. Згідно з цим кодексом таксон склада­ється з одного чи більше організмів. Для всіх таксономічних категорій повинен бути визначений номенклатурний тип. Він не обов'язково повинен бути найбільш типовим елементом так­сона (правило 15 кодексу). Для виду — це типовий штам, для роду — типовий вид і т.д. Так, типовим видом пропонується альтернативно вважати: вид, який є одним-єдиним представни­ком роду; вид, який у першій публікації роду був його єдиним представником; вид, з яким постійно пов'язана назва роду і який, як правило, є представником роду, що розпізнається пер­шим (найлегше розпізнається).

Найчастіше систематик оперує такою таксономічною кате­горією, як вид. Суть цього поняття, як відомо з біології, важко піддається визначенню, тому розглянемо його детальніше.


Читайте також:

  1. Законодавча і нормативна інформація, що використовується під час контролю і ревізії трудових ресурсів і заробітної плати
  2. Залежно від джерел інформації, яка використовується при здійсненні контрольних функцій, внутрішній контроль поділяється на документальний і фактичний.
  3. Зауваження. Використовується при аналізі точності й стабільності технологічних процесів, вимірювальних пристроїв, тощо.
  4. Найчастіше підхід використовується під час визначення вартості майна, що здатне потенційно приносити прибуток – це
  5. Обладнання, що використовується для гальванопокриттів
  6. Перша умова використовується для визначення максимальної чисельності експертної групи
  7. Товар — це економічне благо (або продукт праці і природи), що задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну (купівлі-продажу на ринку).
Переглядів: 1626

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПІДХОДИ (ПРИНЦИПИ) КЛАСИФІКАЦІЇ БАКТЕРІЙ. | КОНЦЕПЦІЯ ВИДУ В БАКТЕРІОЛОГІЇ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.