Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники наявності та ефективності використання ресурсів підприємства

Процес господарської діяльності завжди є результатом взаємодії відпо-відних ресурсів, а його ефективність забезпечується оптимальним їх поєд-нанням і використанням. Ресурсна будова суб’єкта господарювання показує наявність ресурсів на підприємстві, їх якість та потребу, виражає взаємо-зв’язок та ефективність використання в процесі підприємницької діяльності.

Для оцінки наявності та ефективності використання ресурсів підприємства можна використати наступні показники:

1. Загальна характеристика господарської діяльності.

1.1. Виробнича потужність – це максимальний обсяг продукції (робіт, послуг), який має можливість виготовити суб’єкт господарювання, як правило, за календарний рік, при оптимальному використанні наявних ресурсів. На величину виробничої потужності впливають кількість обладнання (працівників), його потужність (продуктивність), режим роботи підприємства, кваліфікаційний рівень працівників. Використання виробничої потужності характеризується коефіцієнтом, який визначається відношенням фактичних обсягів господарської діяльності до нормативного її рівня.

1.2. Валова продукція – це фактичні обсяги господарської діяльності в грошовому (натуральному) виразі суб’єкта господарювання за календарний період:

де ВП – валова продукція (фактичні обсяги господарської діяльності); ВГП – вартість виготовленої продукції; ВР – вартість виконаних робіт; ВПП – вартість наданих послуг; ВКГ – вартість капітальних вкладень (будівництво, виготовлення основних фондів), виконаних господарським способом; ВВЗ – вартість виготовлених виробничих запасів, устаткування, інструменту для власної господарської діяльності; НВК – вартість незавершеного виробництва на кінець календарного періоду; НВП – вартість незавершеного виробництва на початок календарного періоду; Кі – випуск і-го виду продукції (робіт, послуг) в натуральних одиницях; Ці – порівняльна ціна (ціна реалізації) одиниці виробу (роботи, послуги) і-го виду; n – кількість видів продукції (робіт, послуг), що виготовляються на підприємстві.

1.3. Вартість активів підприємства за валютою балансу.

Зростання валюти балансу порівняно з попереднім періодом – то добрий знак, але слід звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Дуже добре, якщо це вийшло за рахунок збільшення власного капіталу або хоча б його разом зі збільшенням суми позикових коштів, однак над збільшенням одних тільки боргових зобов’язань варто замислитись. Дуже погано, коли збільшення кредиторської заборгованості відбувається при низькій ліквідності активів.

Зменшення валюти балансу свідчить про деяке згортання діяльності підприємства. Отже, слід зупинитися на виявленні причин згортання. Багато залежить від того, по яких саме статтях спостерігається зменшення.

Динаміку змін у структурі активів можна спостерігати простим порівнянням абсолютних величин залишків по кожній статті балансу на кінець періоду із залишками на початок. Таким порівнянням підлягають також і підсумкові величини за розділами.

1.4. Окупність витрат обчислюють як частку від ділення виручки від реалізації на її повну собівартість.

1.5. Собівартість – витрати суб’єкта господарювання на калькуляційну одиницю об’єкта господарської діяльності.

1.6. Спеціалізація суб’єкта господарювання визначається за найбільшою питомою вагою у валовій продукції (виручці) підприємства певного виду продукції (товару, роботи, послуги).

1.7. Товарна продукція – це обсяг валової продукції, визначений підприємством для продажу.

де ТП – обсяг товарної продукції; КТі – кількість і-го виду продукції (робіт, послуг), визначеного для продажу в натуральних одиницях; Ці – ціна за якою передбачається продати одиницю продукції (роботи, послуги) і-го виду; n – кількість видів продукції (робіт, послуг), що визначені підприємством для продажу.

1.8. Реалізована продукція (роботи, послуги) – це вартість (виручка) продукції, яка відвантажена покупцям за цінами, визначеними продавцем і покупцями, з оформленням відповідних документів як підстави для розрахунків, незалежно від здійснення оплати, за виключенням випадків, де оплата обов’язкова:

де РП – виручка за реалізовану продукцію (роботи, послуги); Крі – кіль-кість і-го виду продукції (робіт, послуг), реалізованого покупцям в натурал-ьних одиницях; Ці – ціна продажу одиниці продукції (роботи, послуги) і-го виду; n – кількість видів продукції (робіт, послуг), проданих підприємством.

1.9. Додана вартість (чиста продукція) підприємства обчислюється як різниця між виручкою та сумою матеріальних витрат (робіт, послуг), використаних для господарської діяльності та амортизаційних відрахувань. Цей показник може бути також обчислений як сума оплати праці, прибутку та нарахованих витрат на соціальні заходи.

Умовно-чиста продукція обчислюється як сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань.

1.10. Реальні інвестиції в господарську діяльність – це вартість ресурсів, що направляються на оновлення та збільшення майна підприємства або змінюють об’єкт вкладення.

2. Наявність та використання основних засобів.

2.1. Вартість основних засобів (виробничого і невиробничого призначення) – це наявність їх на певну дату календарного періоду за первісною або балансовою (залишковою) вартістю.

2.2. Середньорічна вартість основних засобів є часткою від ділення на 12 суми, отриманої від складання половини вартості на 1 січня звітного року, половину вартості на 1 січня наступного за звітним роком і вартості основних засобів на 1-е число усіх місяців звітного року.

2.3. Фондовіддача показує скільки валової продукції (виручки, доходу) одержує підприємство на 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби.

2.4. Фондомісткість господарської діяльності характеризується коштами, які витратило підприємство на формування основних засобів, щоб одержати на 1 грн. валової продукції (виручки, доходу).

2.5. Фондоозброєність праці – вартість основних засобів, які використовуються середньосписковим працівником для здійснення господарської діяльності.

2.6. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання – це відношення фактичного часу використання обладнання до нормативного (можливого) часу його використання.

2.7. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання – це відношення фактичного обсягу виготовленої продукції (у вартісному або натуральному виразі) за одиницю часу до нормативного (можливого) обсягу її виготовлення.

2.8. Інтегральний коефіцієнт використання обладнання дорівнює добутку коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного використання обладнання.

2.9. Коефіцієнт змінності використання обладнання – визначається як відношення суми фактично відпрацьованих обладнанням змін до кількості цього обладнання, наявного на підприємстві.

2.10. Коефіцієнт зносу основних засобів – це відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості.

2.11. Фондомісткість об’єктів господарської діяльності (продукції, товарів, робіт, послуг) – це відношення суми амортизації основних засобів до загальної суми операційних витрат підприємства в цілому або за кожним видом продукції (робіт, послуг).

2.12. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину наявних на кінець року основних засобів становлять введені в експлуатацію основні засоби у звітному році.

2.13. Капітальні вкладення (інвестиції) в господарську діяльність – це вартість ресурсів, що направляються на просте та розширене відтворення основних засобів підприємства. Капітальні вкладення можуть здійснюватися підрядним (роботи виконуються іншими суб’єктами господарювання), господарським (роботи виконуються самим підприємством) і змішаним способами.

2.14. Строк окупності капітальних вкладень (інвестицій) на розширене відтворення основних засобів визначається як відношення суми капітальних вкладень до загальної суми прибутку, який можна одержати від експлуатації новостворених об’єктів в розрахунку на рік.

3. Наявність та використання оборотних активів.

3.1. Робочий капітал – це власні оборотні активи підприємства, які визначаються як різниця між оборотними активами (виробничі запаси, готова продукція, товари, кошти в розрахунках і грошові кошти) та його поточними (короткостроковими) зобов’язаннями.

3.2. Коефіцієнт використання матеріалів – це відношення чистої маси випущених виробів до маси використаних матеріалів.

3.3. Коефіцієнт використання споживчих властивостей ресурсів визначається шляхом ділення фактично одержаних корисних властивостей з одиниці ресурсів на нормативні (можливі) обсяги цих властивостей в одиниці ресурсів. Цей коефіцієнт має певну межу – вміст у вихідній сировині корисних компонентів, що вилучаються.

3.4. Матеріаломісткість господарської діяльності – це відношення суми матеріальних витрат (робіт, послуг) до загальної суми витрат, пов’язаних з господарською діяльністю. Оберненим показником до матеріаломісткості є матеріаловіддача.

3.5. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує кількість їх оборотів за рік і визначається відношенням виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або валової продукції за рік до середньорічного залишку оборотних активів.

3.6. Коефіцієнт завантаження оборотних активів – величина, обернена коефіцієнту їх оборотності і яка показує, скільки оборотних активів підприємства, які знаходяться в запасі (залишку), припадає на одну гривню виручки.

3.7. Тривалість одного обороту оборотних активів визначається як відношення кількості днів в році (360) до коефіцієнта їх оборотності.

4. Наявність та використання трудових ресурсів.

4.1. Спискова чисельність працівників – це показник чисельності працівників спискового складу на певну дату календарного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих та виключаючи тих працівників, які вибули в цей день.

4.2. Середньоспискова чисельність працівників за календарний період обчислюється шляхом підсумовування чисельності працівників спискового складу за кожний календарний день та ділення одержаної суми на кількість календарних днів періоду.

4.3. Продуктивність праці – це виробіток (обсяг господарської діяльності – валова продукція, виручка, доход тощо) в грошовому (натуральному) виразі на одного середньоспискового працівника підприємства в розрахунку на рік, день, годину.

Трудовий виробіток – це затрати праці на одиницю обсягу господарської діяльності в грошовому (натуральному) виразі.

4.4. Середня оплата праці працівників за календарний рік обчислюється шляхом ділення фонду оплати праці за календарний рік на середньоспискову чисельність працівників, а за місяць – додаткового ділення на 12, середньоденна – на загальну кількість відпрацьованих людино-днів, середньогодинна – на загальну кількість відпрацьованих людино-годин.

4.5. Кількість днів, відпрацьованих одним працівником, визнача-ється як відношення загальної кількості людино-днів, відпрацьованих працівниками підприємства до середньооблікової чисельності працівників.

4.6. Тривалість робочого дня обчислюється шляхом ділення загальної кількості відпрацьованих працівниками людино-годин на загальну кількість відпрацьованих людино-днів.

4.7. Коефіцієнт використання робочого часу визначається як відношення фактичної загальної кількості корисного фонду робочого часу працівників до нормативного корисного фонду робочого часу.

4.8. Коефіцієнт плинності працівників – це відношення чисельності звільнених працівників за календарний період до середньоспискової чисельності працівників у цьому ж періоді.

4.9. Трудомісткість господарської діяльності – це відношення суми витрат на оплату праці та соціальні заходи до загальної суми витрат, пов’язаних з господарською діяльністю.

4.10. Кількість робітників на одного працівника управління – це відношення загальної чисельності робітників підприємства до чисельності працівників апарату управління.

В залежності від виду господарської діяльності для прийняття управлінських рішень можуть використовуватись й інші показники оцінки наявності та ефективності використання ресурсів. Слід підкреслити, що всі показники наявності та використання ресурсів підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний стан та ефективність використання ресурсів підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників (табл. 14.4).

Таблиця 14.4

Оцінка наявності та ефективності використанняресурсів ВАТ “Полісся”

Показники Звітні періоди, роки Відхилення
минулий звітний %
1. Валова продукція в порівняльних цінах (за цінами продажу), тис. грн. +390 104,9
2. Трудові ресурси: а) чисельність, чол; б) оплата праці з нарахуваннями, тис. грн.       +2   100,5
+48 102,8
3. Матеріальні витрати, тис. грн. +213 104,1
4. Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн. +481 106,5
5. Середньорічна вартість оборотних активів в товарно-матеріальних цінностях, тис. грн. +24 101,5
6. Використання трудових ресурсів: а) продуктивність праці, грн. (п.1 : п.2а) б) виробіток на 1 грн оплати праці, грн. (п.1:п.2б)       +891   104,4
4,70 4,91 +0,21 104,5
7. Матеріаловіддача, грн. (п.1 : п.3) 1,53 1,54 +0,01 100,7
8. Фондовіддача, грн. (п.1 : п.4) 1,07 1,06 -0,01 99,1
9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (п.1 : п.5) 4,98 5,15 +0,17 103,4

З даних табл. 14.4 можна зрозуміти, якими ресурсами володіє підприємство, і як ефективно вони використовуються. Відношення приросту ресурсів до приросту обсягів господарської діяльності показує, на скільки відсотків зростає використання певного виду ресурсів, щоб забезпечити зростання на 1 % обсягів господарської діяльності. Для забезпечення 1 % приросту обсягів господарської діяльності підприємство збільшило чисельність працівників на 0,102 % (0,5:4,9), оплату праці – на 0,571 % (2,8:4,9), основні виробничі засоби – на 1,327 % (6,5:4,9) і оборотні активи – на 0,306 % (1,5:4,9).

Дані розрахунки показують, що ресурси підприємства, за винятком основних виробничих засобів, характеризуються інтенсивним використанням.

Лекція № 12, 13 Тема: «Прибуток та рентабельність гірничого виробництва»

Дохід і прибуток як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства

Ефективність виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства виражається в досягнутих кінцевих фінансових результатах. Це можуть бути як прибуток, так і збиток.

Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками (сумою одержаного прибутку і рівнем рентабельності).

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дохід від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

Доходи– це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Доходами підприємства визначаються:

Ø дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø інші операційні доходи;

Ø фінансові доходи;

Ø інші доходи;

Ø надзвичайні доходи.

Однак, це визначення не поширюється на деякі доходи підприємства, пов'язані з:

Ø договорами оренди;

Ø дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій, врахованих методом участі у капіталі (тобто за дивідендами з інвестицій у спільні, дочірні та асоційовані підприємства);

Ø страховою діяльністю;

Ø змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) указаних активів та зобов'язань;

Ø змінами вартості інших поточних активів;

Ø природним приростом поголів'я тварин, виходом продукції сільського та лісового господарства;

Ø видобутком корисних копалин.

Дохід від діяльності підприємства визнається тоді, коли в результаті господарської операції збільшуються активи або зменшуються зобов'язання і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.

Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов'язання зменшуються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не визнається.

Доходами не визначаються:

Ø сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

Ø сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором;

Ø сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø сума задатку під заставу або на погашення позики, якщо це не передбачено відповідним договором;

Ø надходження від первинного розміщення цінних паперів;

Ø сума авансу в рахунок оплати продукції;

Ø інші надходження, що належать іншим особам.

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його розподілу власниками) за звітний період.

Різниця між доходами та витратами визначає фінансовий результат діяльності підприємства (одержання прибутку чи збитку).

Прибуток – це найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, рівень її собівартості, продуктивність праці тощо. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного рахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.

Важлива роль прибутку зумовлена його функціями, а саме:

- оцінююча: прибуток - критерій і показник ефективності діяльності, сама наявність прибутку свідчить про ефективність діяльності підприємства;

- розподільча: на основі розподілу та перерозподілу прибутку задовольняються різноманітні потреби колективу підприємства, держави та суспільства в цілому;

- стимулююча: прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонд накопичення, виробничого та соціального розвитку, виплати дивідендів, споживання та ін.).

Прибуток є якісним показником, оскільки його величина відображає зміну доходів підприємства, обсяг витрат, рівень використання ресурсів, пов’язаних з його діяльністю. Отже, прибуток синтезує всі сторони діяльності підприємства та відображає її ефективність.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватись наступних принципів визначення доходів і витрат: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визначаються тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли одержуються або сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів чи витрат у звітному періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді повинні співставлятися з доходом, для якого здійснені витрати цього звітного періоду.

Принцип періодичності передбачає розподіл доходів та витрат підприємства, при формуванні фінансового результату, за звітними періодами. Звітним періодом є 1 рік, проміжними звітними періодами є квартал або місяць.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь народного господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості
 6. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автопідприємства вантажних автомобілів
 9. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 10. Активами торговельного підприємства
 11. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 12. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
Переглядів: 1477

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика та методика формування показників господарської діяльності | Формування доходів підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.