Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організація оплати праці на підприємстві

За ринкових умов функціонування підприємствам нада­ються широкі права у господарській діяльності, у тому числі й у питаннях організації оплати праці [54, 68, 75, 84].

Під організацією оплати праці слід розуміти правильне використання основних положень законодавства про працю, що спрямовані на забезпечення взаємозв'язку кількості та яко­сті праці з розмірами її оплати.

Раціональна організація оплати праці на підприємстві дає змогу стимулювати його працівників до ефективнішої діяльнос­ті, забезпечувати якість та конкурентоспроможність виготовлюваної продукції (виконуваних робіт, послуг, що надаються), а також необхідний рівень рентабельності виробництва.

Організація оплати праці на підприємстві має відповідати певним принципам:

- здійснення оплати праці відповідно до її кількості та якості;

- диференціювання заробітної плати залежно від кваліфі­кації працівника, умов праці, галузевої та регіональної належності підприємства;

- систематичне підвищення реальної заробітної плати, тобто перевищення темпів зростання номінальної заробітної плати над інфляцією;

- перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати.

Робота з організації оплати праці на підприємстві передба­чає вирішення таких завдань, як [75]:

- вибір способу побудови заробітної плати працівників підприємства;

- визначення форм та систем оплати праці;

- розробка системи посадових окладів службовців та спеціалістів;

- розробка критеріїв преміювання та встановлення розмі­рів винагород працівникам підприємства.

У сучасній практиці господарювання способи побудови за­робітної плати працівників підприємства базуються на тариф­ній або безтарифній системі оплати праці.

Найпоширенішим на підприємствах є застосування тариф­ної системи. Тарифна система дає змогу порівнювати між со­бою складність різних видів праці та умов їх виконання і відповідно диференціювати заробітну плату працівників різних категорій та кваліфікацій.

Основними елементами тарифної системи оплати праці є:

• тарифно-кваліфікаційні довідники;

• тарифні сітки; ,

• тарифні ставки;

• схеми посадових окладів.

Тарифно-кваліфікаційні довідники - це нормативні доку­менти, які містять кваліфікаційні характеристики робіт і про­фесій, згруповані за виробництвами та видами робіт. В Україні застосовується Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник ро­біт та професій робітників (ЄТКД). Він призначений для ви­значення складності різних видів робіт та їх тарифікації, на­дання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для формування навчальних програм підвищення кваліфікації робіт­ників.

ЄТКД містить за кожним розрядом даної професії відпо­відні характеристики, які складаються з трьох розділів: "Хара­ктеристика робіт", "Повинен знати", "Приклади робіт".

Розробляються тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) Міністерством праці та соціальної політики Укра­їни.

Тарифна сітка призначена для визначення співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації, що виконують ро­боти різної складності. Тарифна сітка являє собою сукупність тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

Тарифний розряд характеризує рівень кваліфікації робітни­ка та складності роботи. Кількість розрядів та величини відпо­відних їм тарифних коефіцієнтів визначаються згідно з колек­тивним договором, що укладається на підприємстві між адміністрацією підприємства та його працівниками в особі проф­спілок. У більшості галузей промисловості рівень кваліфікації робітників та складність робіт тарифікуються за шістьома роз­рядами.

Певний розряд присвоюють робітнику за результатами складеного ним іспиту зі знання техніки та виконання робіт відповідного розряду.

Другий елемент тарифної сітки - тарифний коефіцієнт -показує, у скільки разів тарифна ставка кожного розряду ква­ліфікованих робітників перевищує тарифну ставку робітника першого розряду, яким тарифікується праця некваліфікованого робітника. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди до­рівнює одиниці.

Тарифна ставка визначає абсолютний розмір заробітку за годину, день або місяць роботи. Вона встановлюється урядом для кожної галузі окремо, як правило, для робітників, працю яких за складністю відносять до першого розряду.

Тарифні ставки наступних розрядів обчислюються мно­женням тарифної ставки першого розряду на відповідний та­рифний коефіцієнт:

(5.2)

де годинна тарифна ставка і-го та першого тарифних розрядів відповідно, грн./год;

ki - тарифний коефіцієнт і-го розряду. Тарифна ставка є базовою величиною для встановлення рів­ня оплати праці робітників незалежно від того, які форми і сис­теми оплати праці застосовуються на підприємстві.

Розмір заробітку працівника найнижчої кваліфікації (пер­шого розряду) за відпрацьовану місячну норму часу не може бути нижчим за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна годинна ставка некваліфіковано­го робітника гмін1) визначається так:

(5.3)

де годинна тарифна ставка робітника першого розряду, грн./год;

ЗПМІН - встановлена законодавством мінімальна заробітна плата, грн.;

ФРЧ- нормативна тривалість робочого часу за місяць, год.

Середній розряд робітників (Рсер) підрозділу підприємства обчислюють за формулою [39]:

(5.4)

де Рм - нижчий із двох суміжних тарифних розрядів;

- відповідно менший і більший із двох суміжних та­рифних коефіцієнтів, в інтервалі яких міститься середній тарифний коефіцієнт;

kс - середній тарифний коефіцієнт, який можна обчислити за формулою:

(5.5)

де ki – тарифний коефіцієнт i-го розряду робітників;

Чрі - чисельність робітників i-го розряду.

Відповідно до схеми посадових окладів підприємства оплачують працю інженерно-технічних працівників (ІТП). Розподіл таких працівників за посадами здійснюється за допо­могою Єдиної номенклатури посад службовців та Кваліфіка­ційного довідника посад керівників, спеціалістів та службов­ців. У довіднику містяться характеристики кожної посади, які складаються з трьох розділів: "Посадові обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

За допомогою кваліфікаційного довідника можна визначи­ти коло обов'язків кожного інженерно-технічного працівника та службовця, правильно встановити розподіл праці між керівниками та спеціалістами підприємства.

Відповідно до чинного законодавства суб'єкти господарю­вання мають повну самостійність у питаннях організації опла­ти праці всіх категорій персоналу. Підприємства самостійно встановлюють форми, системи, розміри ставок. При цьому державні тарифні ставки можуть бути орієнтиром у процесі організації оплати праці.

 Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. II. Організація перевезень
 4. II. Організація перевезень
 5. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 6. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 7. Адаптація працівників.
 8. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 9. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 10. Адміністративно-територіальна організація
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
Переглядів: 679

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сучасне регулювання оплати праці | Форми оплати праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.