Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організація праці в будівельних організаціях

Організація праці в межах певного колективу — це система заходів, що забез­печує раціональне використання робочої сили, яка включає відповідну розста­новку працівників у процесі виробництва, розподіл і кооперацію, методи, нор­мування і стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці.

Організація праці у будівельних організаціях здійснюється на основі:

• наукової організації праці;

• колективних форм організації праці;

• бригадного підряду.

Наукова організація праці (НОП) — процес планомірного здійснення систе­ми заходів, спрямованих на вдосконалення методів і поліпшення умов усіх ви­дів праці, заснованих на новітніх досягненнях науки й техніки, досвіді передо­виків і новаторів виробництва, що забезпечують економію витрат праці й часу, сприя-ють зростанню суспільної продуктивності праці і її економічної ефектив­ності, збереженню здоров'я працівників будівельної організації.

Система заходів щодо наукової організації праці спрямована на:

• удосконалення форм розподілу й кооперації праці;

• поліпшення прийомів і методів праці;

• удосконалення організації робочих місць;

• найраціональніше використання робочого часу робітників і машин;

• поліпшення умов праці, що виключають несприятливий вплив виробничого середовища на організм робітників.

Основними напрямками роботи по науковій організації праці в будівельних організаціях є:

• розробка і здійснення заходів щодо поліпшення організації робочих зон і ро­бочих місць, забезпечення безпеки виконання робіт і створення найсприятли­віших санітарно-гігієнічних, фізіологічних і естетичних умов праці;

• добір оптимально кількісного і професійно-кваліфікованого складу ланок і бригад робітників при раціональному суміщенні професій і розподілі робочих операцій між виконавцями;

• впровадження високопродуктивних методів і прийомів праці (з викорис­танням раціональних інструментів, оснащення й інвентаря), відібраних на основі вивчення й узагальнення досвіду роботи новаторів і передовиків бу­дівельного виробництва і які виключають зайві, невправні і стомлюючі трудові рухи;

• установлення оптимальних режимів праці й відпочинку, впровадження раціональних форм організації праці, що сприяє підвищенню виробітку і зниженню втомлюваності робітників, систематичне проведення керівника­ми будівельного виробництва (виконробами, майстрами) інструктажу про передові високопродуктивні прийоми та методи праці, а також навчання (тренування) робітників щодо оволодіння цими прийомами й методами;

• розширення масштабів і поліпшення якості навчання робітників високопро­дуктивним методам праці у будівельних школах;

• розвиток творчої ініціативи робітників та інженерів, забезпечення творчого

ставлення до праці й правильних взаємовідносин у трудових колективах,

зміцнення виробничої і трудової дисципліни.

Колективна форма організації праці. Виробнича бригада - це первинний осередок трудового колективу будівельної організації і низова ланка управлін­ня у загальній системі будівельного виробництва. Вона складається з ланок і груп робітників, які спільно виконують доручені їм будівельно-монтажні робо­ти. Бригада - основна форма організації праці у будівельних організаціях. За професійним складом відрізняють два види виробничих бригад: спеціалізовані та комплексні.

Спеціалізовані бригади - це бригади, що виконують який-небудь один вид будівельно-монтажних робіт і складаються з робітників однієї професії (спеціальності) - теслярів, штукатурів, покрівельників, мулярів і т. д. У цьому випадку має місце технологічний розподіл праці, що посилюється шляхом функціонального розподілу праці між членами бригади за її склад­ністю. Теоретично - це більш продуктивні спеціалізовані бригади. Однак для їх стабільного ефективного функціонування потрібен постійний фронт однорідних робіт і такі об'єкти, коли, крім основних бригад, доцільно також утримання робітників, які виконують підсобно-допоміжні операції щодо обслуговування спеціалізованих бригад. Оскільки ці умови на будовах зу­стрічаються нечасто, можливість використання спеціалізованих бригад теж обмежена.

Комплексні бригади - це бригади, що паралельно виконують декілька ви­дів будівельно-монтажних робіт (цегляну кладку, монтаж залізобетонних елементів, відштукатурення ніш, транспортування матеріалів у робочій зоні тощо). Вони формуються з робітників різних професій, об'єднаних у ланки, або тих, хто безпосередньо входить до складу бригади. Необхідним елемен­том такої орга-нізації праці є суміщення професій. Працюючи, ті самі робіт­ники разом із ви-конанням операцій їхньої основної професії виконують опе­рації суміжної профе-сії. Кількісний склад комплексних бригад залежно від виду виконуваних робіт - 15-40 осіб. Однак склад і кількість бригад повин­ні залишатись у середньому пос-тійними на тривалий період часу навіть прн спорудженні різнорідних об'єктів. Ця умова забезпечує стабільне підвищен­ня продуктивності праці і створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Можлива періодич-на часткова зміна у структурі ро­біт повинна компенсуватися суміщенням профе-сій робітниками комплекс­них бригад.

Найефективнішою організаційною формою виробничої бригади є укруп­нена комплексна бригада кінцевої будівельної продукції з поланковою спе­ціалізацією. При формуванні таких бригад кількість ланок визначається згідно технології й організації робіт, їх змінності й кількості робітників у бригаді. Перевага укруп-нених комплексних бригад кінцевої будівельної продук­ції в тому, що завдяки єдиному керівництву комплексом робіт, а також ово­лодінню суміжними робіт-ничими професіями значно скорочуються втрати робочого часу на стиках між суміжними будівельно-монтажними роботами. Загальна заінтересованість членів бригади у скороченні строку виконання завдання щодо випуску кінцевої продукції сприяє підвищенню продуктив­ності праці.

Правильне комплектування бригади за професійним рівнем і кількісним складом дозволяє:

• підвищити продуктивність праці завдяки застосуванню прогресивних методів праці (поточно-розчленованого бригадного підряду тощо), поліпшенню вико­ристання машин і робочого часу робітників внаслідок суміщення професій і можливості маневрування розстановки робітників;

• скоротити трудомісткість по плануванню й обліку праці;

• підвищити якість продукції і культуру виробництва;

• знизити собівартість і скоротити строки будівництва об'єктів.

Бригадний підряд. Вищим ступенем організації праці й виробництва в будів­ництві є бригадний підряд. Суть бригадного підряду в будівництві в тому, що бригада за договором з адміністрацією будівельної організації зобов'язується виконати певний обсяг робіт на об'єкті, етапі, комплексі або збудувати будинок у цілому за заздалегідь визначеною розрахунковою вартістю. Обсяг і строки ви­конання робіт визначаються планом і графіком. Колектив бригади повністю від­повідає за якість робіт, переробки, що виникають з її вини, за збереження і ви­трату матеріальних ресурсів.

Адміністрація будівельної організації за договором із бригадою зобов'язуєть­ся вчасно забезпечувати проектно-технологічною документацією, будівельними матеріалами, конструкціями і виробами, будівельними машинами й механізма­ми, технологічним транспортом, організаційним і технологічним оснащенням, пристосуваннями, механізованими й ручними інструментами, засобами колек­тивного й індивідуального захисту робітників і т. п. об'єкти, етапи, комплекси робіт, що передаються на підряд. Адміністрація також відповідає за інженерно-технічне керівництво виробництвом, виконання заходів щодо охорони праці, впровадження передової технології й організації праці, створення на будівель­них майданчиках умов, які забезпечують збереження матеріалів, інструментів, пристосувань, а також здійснює облік фактичних витрат праці й своєчасну ви­плату заробітної плати.

Лекція №9. Оплата праці працівників


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. II. Організація перевезень
 4. II. Організація перевезень
 5. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 6. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 7. Адаптація працівників.
 8. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 9. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 10. Адміністративно-територіальна організація
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Продуктивність праці в будівельній організації, показники її рівня і методи виміру | Організація оплати праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.