Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економічна думка в епоху Середньовіччя

Г) вірні відповіді а, в.

Г) розвиток науки та техніки.

Г) всі відповіді вірні.

Г) гроші (золото, срібло).

Г) вірні відповіді а, б.

Г) індуктивний метод.

Д) правильними є відповіді у пунктах б, в.

Г) колоніалізм.

Г) землю було поділено між феодалами та селянами.

Г) експлуатація колоній.

Г) правильна відповідь надана у пунктах а, б.

Тема 4. Формування передумов ринкового господарства в період становлення національних держав.

Варіант № 14

1. Економічні погляди соціалістів-утопістів на початку ХІХ століття.

 

2. Головні принципи економічної філософії Ф. Хайєка

 

3. Назвіть особливості розвитку господарства у східних слов'ян:

а) перевага скотарства над землеробством;

б) панування індивідуального виробництва;

в) переважання общинної власності і общинних форм господарювання;

г) переважання приватної власності на землю;

д) сімейне успадкування земельних наділів;

е) нерозвиненість промислів і ремісничого виробництва.

 

4. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

 

5. Економічні реформи М. Тетчер передбачали:

а) приватизацію державного майна;

б) націоналізацію приватних підприємств;

в) посилення державного регулювання економіки;

г) ослаблення податкового контролю над бізнесом:

д) заохочення іноземних інвестицій.

 

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) розвиток мануфактурного виробництва:

б) поява монополістичних об'єднань;

в) відокремлення ремесла від землеробства;

г) великі географічні відкриття:

д) велика машинна промисловість:

е) первісне нагромадження капіталу.

 

 

1. З погляду меркантилістів продуктивна діяльність — це:

а) праця з видобутку золота та срібла;

б) сільськогосподарська праця;

в) праця зі створення товарів на експорт і вивезення за кордон:

г) підприємницька діяльність.

 

2. Від'ємною рисою господарства Західної Європи XV - перша половина XVII ст. було:

а) процес первісного нагромадження капіталу;

б) торгова революція;

в) революція цін;

г) промисловий переворот.


3. Переважаючою формою виробництва у XVI-XVII ст. було:

а) кустарне;

б) мануфактурне;

в) ремісниче;

г) фабричне.


4. Основою створення у Західній Європі XVI-XVII ст. публічних банків були:

а) наміри відшукати грошові засоби для фінансування зовнішньої торгівлі;

б) загальна тенденція до створення акціонерних компаній, також у сфері кредитів;

в) приплив американського злата та срібла до Європи, що викликало посилений друк монет;

г) бажання обходитись без друкованої монети, замінивши її умовною, загальною для усіх грошовою одиницею.


5. Суперечливий характер процесу первісного нагромадження капіталу у Російській імперії був обумовлений:

а) недостатнім розвитком товарно-грошових відносин;

б) нечітким виокремленням ремесла та аграрного сектору;

в) зберіганням кріпосного права;


6. Особливістю розвитку ремісничого виробництва у другій половині XVIII ст. було:

а) перенос мануфактур із центрів до периферії;

б) переважання централізованих мануфактур;

в) примітивізація ремесел;

г) слабкий зв'язок із ринком.

 

7. Для періоду первісного нагромадження капіталу характерна політика:

а) протекціонізму;

б) абсолютизму;

в) меркантилізму;

г) тоталітаризму.

 

8. Що було основним джерелом накопичення у Франції?

а) лихварство;

б) комутація;

в) капіталізація ренти;

 

9. Де з'явилися перші мануфактури?

а) в Англії;

б) в Німеччині;

в) в Росії;

г) в Іспанії.

 

10. Чим завершилася буржуазна революція в Англії?

а) земля перейшла у власність селян;

б) буржуазія отримала усі землі;

в) земля залишилася під владою феодалів;

 

11. Яка мануфактура знаходилась в умовній власності купців?

а) купецька; б) казенна;

в) посесійна; г) вотчинна.

 

12. У чому суть процесу огородження?

а) виокремлення земель для підприємств;

б) перетворення пасовищ на рілля;

в) виокремлення наділів для добичі корисних копалин;

г) перетворення орних земель на пасовища.

 

13. У якій країні раніше відбулася буржуазна революція?

а) Німеччина; б) Франція;

в) Англія; г) Росія.

 

14. Яка країна мала більше за всіх колоній?

а) Англія; б) Іспанія;

в) Франція; г) Німеччина.

 

15. Яку назву мала економічна політика Англії по відношенню до північно-американських колоній?

а) фритредерство;

б) протекціонізм;

в) меркантилізм;

 

16. Що було характерно для промисловості в період первісного накопичення капіталу?

а) переважання фабричного типу виробництва;

б) домінування великого монополістичного виробництва;

в) переважання натурального господарства;

г) стійкість мануфактурних виробництв.

 

17. Особливості первісного нагромадження капіталу у США:

а) формування ринку вільної найманої робочої сили відбувалося в результаті експропріації індійців;

б) формування ринку вільної найманої робочої сили відбувалося в результаті припливу емігрантів;

в) для США були характерні такі джерела первісного нагромадження капіталу, як система державних займів, система відкупів, «торговельні війни», зовнішня торгівля, система протекціонізму, колоніальні пограбування.

г) для США були характерні такі джерела ПНК, як піратство, контрабандна торгівля, нееквівалентна торгівля з індійцями хутрами, золотом, шкіряними виробами в обмін на спиртні напої, вогнепальну зброю.

 

18. Що означає термін «порча монети»?

а) видалення владою більшої кількості монет у зв'язку з констатацією того, що золото та срібло є грошима;

б) зниження владою цінності та ваги національної монети у зв'язку з помилковою констатацією того, що золото та срібло є грошима завдяки своїм природнім властивостям;

в) теорія, що трактує обумовленість цінності друкованих грошей тим номіналом монети, який встановлюється державою;

г) теорія, що трактує обумовленість цінності грошей вагою монети, яку необхідно карбувати.

 

19. Яка з теорій грошей розроблена меркантилістами?

а) трудова; б) номіналістична;

в) кількісна; г) металічна.

 

20. Пояснення «революції цін» у XVI ст. напливом золота та срібла з Америки першим дав:

а) Г. Скаруффі; б) Ж. Боден;

в) Т. Грешем; г) В. Петті.

 

21. Першим, хто у XVI ст. призвав до встановлення єдиного загальноєвропейського співвідношення золота до срібла, був:

а) Ж. Боден; б) Д. Рікардо;

в) Г. Скаруффі; г) Р. Кантильон.

 

22. Поняття «мануфактура» та «комерц-колегія» були запропоновані у середині XVII ст.:

а) П. Л. де Буагільбером; б) І. Бехером;

в) Ф. фон Хорніком; г) Ю. Крижаничем.

 

23. Закон «Менш якісні гроші витісняють з обігу більш якісні» був названий наприкінці XIX ст. законом:

а) Н. Орезма; б) Н. Коперніка;

в) Т. Грешема; г) Ж. Бодена.

 

24. До представників пізнього меркантилізму не належать:

а) М. Копернік; б) А. Сєрра;

в) Т. Мен; г) В. Стаффорд.

 

25. Пріоритетним методом економічного аналізу меркантилізму є:

а) емпіричний метод;

б) абстрактний метод;

в) функціональний метод;

 

26. Представники меркантилістичної концепції вважали, що джерелом багатства є:

а) перевищення експорту над імпортом;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) зростання мануфактурного виробництва;

г) вірні відповіді а, б.

27. Що було предметом дослідження меркантилістів:

а) сфера обігу;

б) матеріальне виробництво;

в) землеробство;

 

28. З наведених нижче наукових принципів виберіть той, який не належить до поглядів меркантилістів:

а) золото та срібло як визначення сутності багатства;

б) підтримка промисловості шляхом імпорту дешевої сировини;

в) регулювання зовнішньої торгівля з метою забезпечення притоку у країну золота та срібла;

г) низькі тарифи на імпорт промислових товарів.

 

29. Абсолютним втіленням багатства для меркантилістів є:

а) натуральний продукт;

б) капітал;

в) рента;

 

30. Визначить історичні умови виникнення меркантилізму:

а) формування світового ринку;

б) розклад феодалізму та зародження капіталізму;

в) первісне нагромадження капіталу;

г) усі відповіді вірні.

 

31. Джерела первісного нагромадження капіталу:

а) система колоніальних пограбувань;

б) система протекціонізму;

в) торгівля рабами;

г) всі відповіді вірні.

 

32. Централізована мануфактура — це коли:

а) виконання окремих операцій проводиться робітниками у централізованій майстерні та вдома;

б) робітники об'єднуються в одну майстерню;

в) підприємець скуповує та продає продукцію самостійних ремісників, надаючи сировину та засоби виробництва;

г) вірна відповідь відсутня.

 

33. “Революція цін” - це:

а) інфляція, яка мала місце в Західній Європі у XVI ст., пов'язана з ввезенням американського золота та срібла;

б) вчення, згідно якому цінність грошей вимірюється співвідношенням кількості товарів та грошей в обігу;

в) встановлення максимально високих цін на імпорт товарів;

г) інфляція, річний процент якої перевищує 1000%.

 

34. Серед запропонованих Т. Меном методів збільшення прибутку не значилося:

а) розвитку експортної промисловості на дешевій імпортній сировині чи вітчизняних матеріалах;

б) обмеження заробітної плати найманих робітників;

в) посередницької торгівлі;

г) вірна відповідь відсутня.

 

35. В якому році А. Монкрет'єном було написано “Трактат політичної економії”:

а) 1612; б) 1615; в) 1915; г) 1735?

 

36. Основний науковий труд представника російського меркантелізму І. Т. Посошкова має назву:

а) “Домострой”; б) “Чтение о монете”;

в) “Трактат о налогах и сборах”; г) “О скудости и богатстве”.

 

37. Для соціально-економічного розвитку країн Західної Європи XVI - XVII ст. було характерно:

а) розвиток простого товарного господарства;

б) поглиблення процесів внутрішньогалузевого та міжгалузевого розподілу праці, розширення товарно-грошових відносин;

в) розвиток товарообміну і формування національних ринків;

 

38. До основних рис соціально-економічного розвитку країн Західної Європи XVI - XVII ст. не можна віднести:

а) формування колоніальної системи та світової економіки, чому сприяли Великі географічні відкриття;

б) закріплення національної державності;

в) стрімке зростання ролі натурального господарства;

 

39. Епоха первісного нагромадження капіталу (ПНК) — це:

а) період часу, в рамках якого відбувся процес виокремлення дрібних виробників від засобів виробництва та перетворення їх на найману робочу силу;

б) етап накопичення грошових засобів на банківських рахунках з метою їх подальшого інвестування у виробництво;

в) часовий проміжок, під час якого сформувалася власність значних виробників;

 

40. Підприємство, засноване на принципі розподілу праці, найманій робочій силі та ручному засобі ремісничого виробництва — це:

а) торгова гільдія;

б) мануфактура;

в) господарчий цех;

г) фабрика.

 

41. До соціально-економічних наслідків епохи первісного нагромадження капіталу не можна віднести:

а) занепад виробництва та аграрного сектору економіки;

б) розпад феодальних відносин;

в) становлення основних рис ринкового господарства;

г) затвердження підприємницької ідеології у державній політиці.

 

42. З італійської мови термін «mercante» означає:

а) гроші; б) ремесло;

в) купець; г) виробництво.

 

43. Першим, хто висунув ідею про те, що неповноцінна монета витісняє з обігу повноцінну, був:

а) А. Монкрет'єн; б) Н. Копернік;

в) Т. Мен; г) Б. Даванцатті.

 

Епоха середньовіччя охоплює великий історичний період в Західній Європі — з V в. до буржуазних революцій XVII-XVIII вв., у Росії — з IX в. до реформи 1861 г . У ряді країн Азії і Африки феодальні відносини збереглися і в XX в.

Економічна думка західного середньовіччя розвивалася разом з еволюцією суспільства.

Вивчаючи економічні учення середньовіччя, слід перш за все звернути увагу на економічні ідеї, що містяться в документах і використалися для обгрунтування юридичних норм. Сюди відносяться записи звичайного права і так звані "Правди" окремих племен, господарські регламенти феодальних маєтків, цехові статути, економічне законодавство міст і так далі

 


Читайте також:

 1. Бюджет як економічна і правова категорія
 2. Бюджет як економічна категорія
 3. Бюджет як економічна категорія
 4. Бюджет як економічна категорія та його складові
 5. Бюджет як економічна категорія.
 6. В епоху Відродження
 7. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага
 8. Визначення поняття системи. Економічна система як особливий клас систем
 9. ВИРОБНИЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 10. Висловлення й думка
 11. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана
 12. Відображення господарського розвитку українських земель під владою Польщі та Литви в документальних джерелах середньовіччя
Переглядів: 1494

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Варіант № 13 | Меркантилізм як перша економічна концепція

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.