Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела.

Тема 4. Основи конституційного законодавства України

Конституційне законодавство України

Змістовний модуль 2.

 

План:

1. Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела.

2. Загальна характеристика Конституції України.

3. Засади конституційного ладу України.

4. Система органів державної влади.

5. Система територіального устрою України.

6. Громадянство України.

 

Література:

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV. – Харків: Весна, 2007. – 48 с.

2. Коментар до Конституції України. - Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 1996.

3. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001 р. // Голос України. - 2001. - 6 березня.

4. Основи правознавства / За заг.ред. П.Д.Пилипенка.

5. Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. - Видання друге, доповнене і перероблене. - Львів: Оріяна-Нова, 2005.-368с.

6. Правознавство: Навч.пос./ За ред. Копєйчикова В.В. -К.: Юрінком Інтер, 1998. – 480c.

7. Правознавство: Підручник/ Авт. кол.: Дамський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. — 7-е вид., стер. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с. - Бібліогр. с. 724-726.

8. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. Основи правознавства: Посіб. для абітурієнтів. — К.: А.С.К., 2000. — 208 с.

9. Конституційне право України.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М.Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С.Журавського, – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

10. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2003.

11. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. - К.: 2000.

12. Конституційне право України / Підручн. для студ. вищ. навч. зак­ладів / За ред. Ю.М. Тадики, B.C. Журовського. К.: ІнЮре, 2002.

 

Конституційне право України — провідна галузь права України. З конституційного права починається формування всієї сис­теми національного права, всіх його галузей.

Конституційне право- провідна галузь права України, що являє собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулю­ють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функці­ональну єдність суспільства, основи конституційного ладу Ук­раїни, статус людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої демократії, систему органів держав­ної влади і місцевого самоврядування.

Отже, предметом галузі конституційного права України є особливе коло суспільних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення публічної влади в Україні — державної та місцевої (місцеве самоврядування). Ці відносини характеризуються певною специфікою, а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства; виступають як базові в політичній, економічній, духовній, соціальній та інших сферах життя суспільства.

Конституційно-правова норма — загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою з метою регулювання та охорони певних суспільних відносин, які становлять предмет галузі конституційного права.

Система конституційного права України. Конституційне право - елемент правової системи України. У свою чергу, воно є складною системою, що формується з багатьох частин і елементів, що взаємодіють між собою, які характеризують внутрішню струк­туру конституційного права, вирізняючи його серед інших галузей права.

Система галузі конституційного права України складається з найважливіших конституційно-правових інститутів, до яких нале­жать інститути: основ конституційного ладу; основ правового ста­тусу людини і громадянина; територіального устрою; органів державної влади і місцевого самоврядування; безпосередньої демократії.

Характеристика системи конституційного права України обу­мовлює необхідність виявлення складових частин не лише всієї галузі права, а й кожного конституційно-правового інституту в його системі.

Норми одного інституту створюють необхідні передумови для дії іншого або кількох інститутів, визначають їх зміст і спрямованість. Гак, норми інституту основ конституційного ладу посідають пер­ше місце в системі конституційного права України, оскільки в них містяться основоположні політико-правові принципи організації функціонування держави і суспільства.

Норми інституту основ правового статусу людини і громадя­нина мають забезпечувати можливість для особи користуватися всім комплексом соціально-економічних, політичних, особистих і культурних прав і свобод. Вони безпосередньо пов'язані з норма­ми основ конституційного ладу. Це повною мірою стосується й інститутів територіального устрою, конституційного суду, норм, які визначають систему державної влади в Україні і місцевого са­моврядування. Важливе місце в системі конституційного права посідає інститут основ правового статусу людини і громадянина тому, що людина, її права і свободи визнаються в Україні найви­щою соціальною цінністю в державі і суспільстві.

Конституційно-правовий інститут, норми якого закріплюють державний і територіальний устрій, створює необхідні передумо­ви для правового регулювання державного устрою, системи дер­жавних органів, органів місцевого самоврядування. У системі га­лузі конституційного права України даний інститут передує інсти­тутові, що закріплює систему державних органів та органів місце­вого самоврядування.

Система галузі конституційного права України тісно пов'яза­на зі структурою Конституції України. Але між ними є й різниця, оскільки система галузі охоплює всю сукупність державно-право­вих норм, а система Конституції України - лише частину цих норм, що виявляються в основному джерелі права України - Конституції України.

Джерела конституційного права. Кожна галузь права має свої джерела. Це стосується і конституційного права.

Джерела пра­ва прийнято розрізняти:

а) за матеріальним змістом (матеріальні умови життя суспільства, система економічних зв'язків, форми власності тощо);

б) за ідеальним змістом (правова свідомість);

в) за юридичним змістом (різні форми, засоби вираження, об'єктиві­зація правових норм).


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. А. Правобережну Україну.
 6. А/. Право власності.
 7. Автоматизоване робоче місце метролога
 8. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 9. Аграрне право
 10. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 11. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 12. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
Переглядів: 1242

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тепер перейдемо до розгляду СОЦІОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ . | Загальна характеристика Конституції України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.