Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України 28 червня 1996 року №254К/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2008 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. Паливода А.В., 2008. – 192 с.

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001 № 25-26. – Ст.131

4. Про аудиторську діяльність: Закон України від 14 березня 1995 року №3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст.244

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99. № 996- ХІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365

6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року // ВВР України. – 1993. – №13. – Ст.110

7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04 грудня 1990 р. (у ред. від 24.12.1993 р.) № 509 // Відомості Верховної Ради України – 1994.– № 15. – Ст. 84.

8. Про міліцію: закон України N 565-XII від 20.12.1990 р.// Відомості ВРУ– 1991 – N 4. – Ст. 209. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України N 2135-XII від 18.02.1992 р. // Відомості ВВР-1991. – N 22. – Ст. 30310. Про судову експертизу: Закон України № 4048-ХІІ від 25.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.232

11. Інструкція НБУ «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»// Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України вiд 02.01.2004-2003 р., № 51, том 1, стор. 316, стаття 2707.

12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. наказом Правління НБУ від 21.01.2004 N 22 // Офіційний вісник України вiд 16.04.2004 - 2004 р., № 13, стор. 110, стаття 908.

13. Положення про ведення касових операцій в народному господарстві України: Постанова Правління НБУ від 21.02.95 N 21, із змінами № 337 від 13.10.97 р.

14. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами / Постанова КМ України № 1625 від 15.10.2003р.

15. Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку// Постанова правління НБУ від 09.02.05., №32.

16. Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу./ Постанова КМ України № 644 від 26.04.2003р.

17. Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу// Постанова КМ України № 646 від 26.04.2003р.

18. Про положення про Державний комітет фінансового моніторингу //Указ Президента України 24.12.04, № 1527.

Основна література:

19. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. / В.М. Шарманська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2006. – 257 с.

20. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В.Кужельного. – Київ: А.С.К., 2008. – 266 с.

21. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособ. для вузов / Под ред Н.В.Кужельного. – Киев: А.С.К., 2003. – 624 с.

22. Дікань Л. В.Контроль і ревізія: Навч. посібн.. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2007. – 327с. : рис. – Бібліогр.: с. 322-327.

23. Живко З.Б., Франчук В.І., Живко М. О.Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: навч. посібник. – К. : Алерта, 2008. – 443с.

24. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2004. – 377 с.

25. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 632 с.

26. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 215 с.

27. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / В.І. Лазуренко, Н.І. Новікова; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – Донецьк: Вебер, 2008. – 302 c.

28. Судова бухгалтерія: навч.-метод. посіб. / Д.В. Кравцов; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – 136 c.

29. Судова бухгалтерія: підруч. / В.М. Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 223 с.

30. Судова бухгалтерія: Підруч. / М.І. Камлик; Нац. акад. внутр. справ України. – 4-е вид., доповн. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 592 с.

31. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручн. для вузів. – К.: Знання-Прес, 2008. – 253 с.

32. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 454с.

Додаткова література:

33. Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі: Інтегрований комплекс: Навчальний посібник. – Київ: АВТ, 2004. – 593 с.

34. Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник для вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 299с.

35. Верига Ю. Захист інформації в комп'ютерних інформаційних системах бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 5. – С.59-65.

36. Галушка Є.О. Казначейська справа: Навчальний посібник для вузів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 248 с.

37. Глібко, В.М. Основи фінансово-господарського контролю і документальної ревізії / В.М. Глібко. // Проблеми законності / Мін.освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. Вип. 84. – С. 209-216.

38. Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 291 с.

39. Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посібник. – Київ: Знання, 2004. – 310 с.

40. Житний П. Обліково–аналітичні проблеми використання виробничого потенціалу і шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 1. – С.41-50.

41. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов: Учебное пособие для вузов. – Киев: А.С.К., 2003. – 847 с.

42. Зайцева В. Вибір методів і принципів бухгалтерського обліку як передумова достовірності фінансової звітності // Вісник законодавства України. – 2004. – № 39. – С.41-43.

43. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2004. – 348 с.

44. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

45. Користін, О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін.. - Київ, 2007. № 2. - С. 62-66.

46. Косміна Р. Деякі дискусійні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 3. – С. 16-18.

47. Ластовецький В. Облік і контроль технологічної та виробничої собівартості // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 5. – С.17-19.

48. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

49. Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України. – 2004. – № 2. – С.12-21.

50. Моссаковський В. Інтеграція господарського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 6. – С.16-24.

51. Моссаковський В. Концепція обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С.8-13.

52. Нишенко Л. Порівняльний аналіз і перспективи розвитку міжнародних систем бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.32-36.

53. Охрамович О. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 48-52.

54. Охрамович О. Реформування бухгалтерського обліку країн СНД у нових умовах господарювання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 9. – С.47-53.

55. Павлюк І. Бухгалтерський облік зменшення та відновлення корисності основних фондів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.21-24.

56. Павлюк І. Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 7. – С.3-10.

57. Пантелійчук Л. Формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 12. – С.25-28.

58. Пархоменко В. Документальне забезпечення основ бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 10-15.

59. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: Навчальний посібник для вузів // За ред. М.Ф.Огійчука. – Київ: Вища освіта, 2003. – 464 с.

60. Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ: КНЕУ, 2003. – 180 с.

61. Рудницький В.С. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навч. посіб. для вузів. – Київ: Професіонал, 2004. – 480 с.

62. Сажинець С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.25-31.

63. Сікора І. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 2. – С. 30-35.

64. Сікора І. Проблемні аспекти гармонізації бухгалтерського обліку оборотних активів до вимог міжнародних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С.36-

65. Сухорукова Т. Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат підприємств, предметом діяльності яких є виконання функцій замовника будівництва // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 2. – С. 34-39.

66. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для вузов. – Киев: А.С.К., 2009. – 869 с.

67. Усач Б.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 301 с.

68. Чайка В. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С.49-54.

69. Чернявський О.П. Організація і методика податкових перевірок: Навчальний посібник для вузів / За ред. О.П. Чернявського. – Київ: Центр навч. літератури, 2004. – 288 с.

70. Чи подобаються українським бухгалтерам міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)? // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С.64-65.

71. Чиж В. Щодо вдосконалення викладання бухгалтерського обліку для економістів та правознавців у вищих навчальних закладах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С.36.

72. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 268 с.

73. Ширягіна О.Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5. – С.60-64.

 


Читайте також:

 1. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 2. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 6. ЛІТЕРАТУРА
 7. ЛІТЕРАТУРА
 8. ЛІТЕРАТУРА
 9. ЛІТЕРАТУРА
 10. ЛІТЕРАТУРА
 11. ЛІТЕРАТУРА
 12. ЛІТЕРАТУРА
Переглядів: 429

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Циклова комісія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.