Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Форми фінансової звітності

Класифікація звітності

Класифікація звітності:

1) за будовою:

— звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату;

— звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період.

2) за змістом і джерелами формування:

- статистич­на (містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств);

- фінансова (містить інформацію про фінансове стано­вище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період);

- податкова (містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету);

- спеціальна (подається з питань розрахунків і викори­стання коштів фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості тощо);

- внутрішньогосподарська (управ­лінська) (відображає необхідну інформа-цію для прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і розробляється підприємством самостійно).

3) за обсягами відображених результатів діяльності:

- повна;

- скорочена.

4) за періодичністю подання:

- річна;

- проміжна (щоквартальна, щомісячна).

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консо­лідовану фінансову звітність. Консолідована фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної осо­би та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і по­дають зведену фінансову звітністьщодо всіх підприємств, які вхо­дять до їхнього складу. Об'єднан­ня підприємств може відбуватися у вигляді придбання або у вигляді злиття (у цьому випадку жодна зі сторін не може бути визначена як покупець). Все це зумовлює вимоги до розкриття інформації, особли­вості складання фінансових звітів об'єднань підприємств.

 

Фінансова звітність в Україні складається з:

- балансу (звіт про фінансовий стан) - форма № 1;

- звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - форма № 2;

- звіту про рух грошових коштів - форма № 3;

- звіту про власний капітал - форма № 4;

- примітків до звітів – форма № 5.

 

Баланс— це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

За будовою бухгалтерський баланс є двосторонньою таблицею: ліва частина – актив балансу, права - пасив. В активі представлені господарські засоби підприємства, в пасиві – згруповані джерела формування господарських засобів.

Актив балансу складається з 3-х розділів:

І. Необоротні активи

ІІ. Оборотні активи

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Пасив балансу складається з 4-х розділів:

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Доходи і витрати включаються до Звіту про фінансові результати згідно з принципами нарахування та відповідності доходів та витрат. Звіт складається з 4-х розділів:

І. Фінансові результати

ІІ. Сукупний дохід

ІІІ. Елементи операційних витрат

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Перший розділ побудований відповідно до класифікації доходів витрат за видами діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної.

Другий

 

Третій розділ Звіту про фінансові результати відображає елементи операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності та склад яких зазначено в П(С)БО 16 „Витрати”.

Четвертий розділ заповнюють не всі підприємства, а лише акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

Звіт про рух грошових коштів - надає користувачам інформацію про рух грошових потоків та зміни у їх складі в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Основними етапами складання Звіту про рух грошових коштів є:

І. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;

ІІ. Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

ІІІ. Визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

ІV. Визначення чистого руху грошових коштів за звітний період та порівняння із залишками.

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт будується за принципом шахової відомості, по вертикалі якої відображаються складові власного капіталу, а по горизонталі – чинники (статті), що змінюють власний капітал, і є відображенням першого розділу Пасиву Балансу.

Примітки до фінансової звітності входять до складу річної фінансової звітності і являють собою сукупність показників і пояснень, що забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 6. Акредитив та його форми
 7. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 8. Аналіз консолідованої звітності
 9. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 10. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та принципи побудови звітності | Господиня

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.