Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Функції та права ДКСУ

Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.

Діяльність ДКСУ щодо забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів регламентована статтею 43 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями Казначейства є:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

2) реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

На ДКСУ покладено такі функції:

1) здійснення через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів;

2) управління ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;

3) за погодженням із Мінфіном України залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;

4) відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

5) здійснення безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

6) здійснення безспірного вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

7) повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

8) нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення коштів надміру сплачених податків відповідно до законодавства;

9) здійснення розподілу коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

10) проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;

11) ведення бази даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складання та ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

12) ведення обліку бюджетних асигнувань, доведення до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витягів із розпису державного бюджету та змін до нього;

13) здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображення їх у звітності про виконання бюджету;

14) забезпечення організації та координації діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та здійснення контролю за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

15) погодження призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

16) ведення бухгалтерського обліку усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

17) зведення та складання звітності про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подання звітності органам законодавчої і виконавчої влади в обсязі та строки, визначені бюджетним законодавством.

18) здійснення за дорученням Мінфіну України погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валютах;

19) попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

20) зупинення операцій з бюджетними коштами та ініціація зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

21) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на Казначейство Президентом України.

ДКСУ у межах своїх повноважень здійснює контроль за:

- веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

- бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

- відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

- відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

- дотриманням правил валютного контролю за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

- дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

- закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

Виходячи із наведених функцій сутність діяльності ДКСУ полягає у:

1) забезпеченні ведення бухгалтерського обліку надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

2) проведенні видатків за рахунок коштів державного бюджету;

3) казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів.

Казначейство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в НБУ та інших уповноважених банках;

2) розміщувати за рішенням Міністра фінансів, погодженим із Національним банком України, тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та кошти валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів;

3) складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу та на підставі цих протоколів у межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних асигнувань;

4) списувати позички, надані місцевим бюджетам, відповідно до законодавства;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

6) порушувати питання про притягнення до відповідальності за допущення порушення бюджетного законодавства згідно з законами України;

7) звертатись до суду, в тому числі у разі виявлення порушень бюджетного законодавства;

8) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

9) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

10) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

11) проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Казначейства України;

12) здійснювати у межах повноважень Казначейства України співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з казначейськими службами інших держав щодо вивчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;

13) брати участь у діяльності міжнародних організацій;

14) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3. Організаційна структура ДКСУ

ДКСУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через Міністра фінансів України.

Організаційна структура ДКСУ відтворює структуру адміністративно-територіального устрою країни. Структура ДКСУ поділена на три рівні:

· центральний рівень представлений ДКСУ, яка знаходиться у м. Києві;

· обласний рівень представлений одним адміністративним Головним управлінням ДКСУ - в АР Крим, 24 адміністративними Головними управліннями ДКСУ - в кожній області України, двома адміністративними Головними управліннями ДКСУ - у м. Києві та Севастополі;

· районний рівень представлений 660 Управліннями (відділеннями) ДКСУ у найбільш важливих місцевих адміністративних центрах.

ГУ ДКСУ підпорядковані ДКСУ, Управління ДКСУ підпорядковані ДКСУ та ГУ ДКСУ.

Казначейство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Казначейства:

1) здійснює керівництво його діяльністю, представляє Казначейство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністру фінансів пропозиції щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та розроблені Казначейством проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) виконує інші завдання, визначенні у Положенні про Державну казначейську службу України.

Голова Казначейства України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Основні функції, які виконують територіальні органи ДКСУ:

- здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

- здійснюють відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

- здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

- здійснюють безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

- здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- здійснюють розподіл коштів між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

- проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

- ведуть базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- ведуть облік бюджетних асигнувань, доводять до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяги із розпису бюджету та зміни до нього;

- здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображають їх у звітності про виконання бюджету;

- ведуть бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

- зводять та складають звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;


Читайте також:

 1. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 2. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 3. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 4. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 5. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Адміністративне право як галузь права
 8. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 9. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 10. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 11. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 12. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етапи становлення системи ДКСУ | Тестові завдання для перевірки знань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.