Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Синоніми, пароніми та омоніми у мові фаху

Синонімічний вибір слова

 

Ділові документи вирізняються особливими мовними засобами, що відповідають нормам загальнолітературної мови, які не пов’язані з особливостями різних специфічних стилів. Основною вимогою до мовних засобів є їх доступність широкому читачеві. Це загальновживані слова, терміни з різних галузей народного господарства, значення яких зафіксоване у словнику.

Вибір слова – це вибір способу висловлення думки, кристалізація мислення в слові. Для того, щоб вміти знаходити в потрібний момент необхідне слово, треба досконало знати все гніздо синонімів, знати, якими відтінками вони різняться один від одного, з якими словами сполучаються. Прикладом можуть бути синонімічний ряд слова красивий. Красивий – гарний, хороший, привабливий, приємний, вродливий, красний, чудовий, прекрасний, чудесний, чарівний…

Слово прийти в українській мові означає повторювану дію і має в розмовному стилі такі синоніми: прилізти, притягтися, пришвендяти, припхатися, притарабанитися та ін. Звичайно, ці слова не придатні для використання в ОДС, але натомість в офіційно-діловому стилі існують свої відповідники: прибути, нанести візит, віддати візит, засвідчити повагу, прибути з місією; можна когось одвідати, до когось завітати у гостину, а ще – нагодитися (ставши випадковим свідком чогось). А ще мені довелося побувати, я мав нагоду побачитися, трапилося мені зайти, мені пощастило зустріти, я мав честь засвідчити свою повагу, мені випало завітати (тут на перше місце висувається вже не дія, а її результат).

Якщо людина зі всього синонімічного ряду знає лише одне слово, вона починає широко використовувати замість усіх інших слів. Так з’являється багатослівна неточність, приблизність у висловленні думки.

Типовий приклад – слово «відношення», яким дуже часто перекладають російське «отношение». В українській мові існує чотири відповідники цього слова, якими передаються взаємини між предметами, поняттями, особами. І кожне з них сполучається лише з певним колом інших:

Ø відносини – виробничі, економічні, класові, міжнародні, ринкові, кредитні;

Ø стосунки – приятельські, офіційні; з організаціями, установами;

Ø ставлення – до життя, до праці, до людей («ставлення з боку керівництва до…»)

Ø відношення – арифметичні, граматичні, і також діловий лист, що його надсилають до установи або офіційної особи.

Синоніміка означає у мові наявність близьких, але не тотожних способів висловлення. Незнання синонімічних можливостей слова часто приводить до помилок.

Синонімами називаються слова, що різняться за звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням. Найуживаніше стилістично нейтральне слово з синонімічного ряду називають стрижневим.

Ускладнення з використанням синонімів найчастіше виникає тоді, коли в російській мові на позначення певних понять існує одне слово, а в українській мові – кілька. Окремі слова при цьому відрізняються лише префіксами, а заміна лише однієї літери може позначитись на значенні слова та тексту. Наприклад: Запитання – питання (у прямому значенні близькі слова, що взаємозамінюються. У переносному ж значенні вживається тільки слово питання (спинимося на цьому питанні, але поставити запитання). Або: Спиратися – на знання, досвід, уміння. Опиратися – чинити опір.

Синоніми поділяються на абсолютні (лексичні дублети), і віднос­ні (чи часткові). Абсолютні синоніми виявляють повний збіг значен­ня, відносні відрізняються одним чи кількома значеннями або від­тінками значення. Абсолютними синонімами є, наприклад, слова лінгвістика і мовознавство, кожне з яких означає науку про загальні закони будови і функціонування людської мови. Ці слова є взаємо­замінними, як і синоніми, що вживаються на означення «скам'янілої смоли хвойних дерев», - бурштин і янтар.

Як приклад відносних синонімів наведемо слова процент — відсоток збігаються у значенні «сота частка числа, яке приймається за ціле, за одиницю». Тільки процент (при­чому переважно у формі множини) вживається у значенні «дохід, який одержують на кожні сто грошових одиниць капіталу або гро­шової суми, покладеної в ощадну касу або банк».

Крім значення, синоніми можуть відрізнятися емоційним забарв­ленням, стилістичними особливостями (тобто закріпленістю за пев­ними сферами чи ситуаціями спілкування). Наприклад, у значенні «чоловік стосовно своїх дітей» можуть вживатися слова батько і тато. Перше слово не має функціональних обмежень, друге вико­ристовується переважно у розмовно-побутовій мові.

Розглянемо види синонімів у таблиці.

 

Види Значення Приклади
Абсолютна Не відрізняються ні значенням, ні відмінком Алфавіт - абетка, майдан - площа, процент - відсоток
Ідеографічні або семантичні Частково відрізняються значенням Звернення – відозва – заклик, прокламація – анотація – послання авторитет - престиж
Стилістичні Мають додатковий емоційно-експресивний відтінок Повідомити – дати знати – довести до відома
Контекстуальні Мають ситуативно зумовлене значення Свята, чиста річка моїх незабутніх літ і мрій

Семантико-стилістичні особливості синонімів обов'язково врахо­вуються при їх використанні. Слова, що відрізняються відтінком розмовності, вживаються лише у невимушеному розмовному мов­ленні. У текстах офіційно-ділового та наукового стилю повинні ви­користовуватися ті слова, які забезпечують нейтральність викладу і допомагають найточніше висловити думку. Наявність синонімів до­помагає урізноманітнити мовлення, уникнути повторення слів, най­точніше висловити думки і почуття.

Паронімами називаються слова, подібні між собою за звучанням і частково за будовою (адресат – адресант, абонент – абонемент). По тому, наскільки людина усвідомлює різницю у їхньому значенні та вільно користується ними, часто визначають її загальнокультурний рівень.

До типових помилок у слововживанні належить нерозрізнення мовцями паронімів, тобто слів, близьких за звучанням, але різних за значенням, наприклад: земельний - земляний, особистий - особовий, професійний - професіональний, завдання - задача, рясніти - ряснішати, розбещувати - розпещувати. Пароніми, як правило, належать до однієї частини мови.

Виділяють пароніми різнокореневі (бювет - кювет, дистанція - інстанція) і спільнокореневі (людський - людяний, увага - уважність). Спільнокореневі пароніми відрізняються префіксом, суфіксом, закінченням, пор.: вдача - уда­ча, подвижник - сподвижник, стримувати - утримувати, уповно­важення - повноваження, адресат - адресант, адрес - адреса.

Більшість паронімів близькі за походженням і, отже, виявляють певний змістовий зв'язок, як-от: зледеніти (покритися льодом, пере­творитися на лід) - обледеніти (покритися льодом, обмерзнути з усіх боків, по всій поверхні); підслідний (який перебуває під слідством) - підслідчий (призначений для тих, хто перебуває під слідством); рятівник (той, хто врятував чи рятує когось або щось) - рятувальник - (той, хто професійно займається рятуванням когось, чогось).

Деякі пароніми в окремих значеннях збігаються і можуть ужива­тися як синоніми. Так, прикметники рідкий і рідкісний взаємозамінюються у значенні «який трапляється, буває зрідка; який дуже мало зустрічається; незвичайний»: рідкісна/рідка квітка, рідкісний/рідкий випадок, рідкісна/рідка порода. Із цих паронімів лише прикметник рідкий реалізує значення «негустий, який іде, розташований не­щільно один за одним або повторюється через певні проміжки часу тощо», а також значення «негустий» - рос. «жидкий» (суп, борщ і т. ін.). Отже, у словосполученнях з іменниками тісто, волосся, ту­ман, гребінець, вибухи вживаємо лише прикметник рідкий.

Пароніми можуть відрізнятися активністю вживання. Так, імен­ники напрямок і напрям збігаються у всіх значеннях. Коли йдеться про лінію фізичного руху на невеликих відстанях, то частіше вжи­вається слово напрямок (вітер змінних напрямків). Коли йдеться про заходи важливого суспільно-політичного значення, що провадяться в широких масштабах, про суспільну, наукову чи літературну течію, угруповання переважає іменник напрям (основні напрями розвитку економіки, літературні напрями тощо).

Звукова подібність паронімів спричинює невмотивовані взаємозаміни цих слів. Саме тому необхідно з увагою ставитись до слів із схожим звучанням, з'ясовувати відтінки їх значень. Перевірити зна­чення паронімів можна за тлумачним словником, спеціальним слов­ником паронімів, а також за довідником з культури української мови.

Значна частина паронімів використовується в офіційно-діловому стилі, отже, розрізнення їх є актуальним і для ділової мови.

Явище паронімії вимагає точного знання значень і адекватного їх вживання. При створенні юридичного тексту звертається увага на особливості функціонування паронімів у діловому мовленні, де неприпустимо вживання замість належного слова його пароніма, адже це може призвести до непорозуміння або взагалі до перекручення інформації.

Наприклад:

Адресат (одержувач) -адресант (відправник).

Норматив (показник) - нормативність (властивість).

Погроза (заподіяти зло) - загроза (небезпека).

Здібний (той, хто має нахил) - здатний (той, хто має можливість).

Дефектний (деталь) - дефективний (людина).

Оглядати (місце події) - доглядати (хвору людину).

Під час вивчення паронімів основну увагу слід приділяти саме їх змістовій відмінності.

Кампанія -компанія

Кампанія - сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання: виборча кампанія.

Компанія -1) група осіб, пов'язаних певними інтересами: весела компанія; 2) торговельне або промислове товариство, що об'єднує підприємців: торговельна компанія.

Ліцензія - ліценція

Ліцензія - дозвіл на право торговельного обміну, використання чогось тощо. Ліценція - зниження тарифного мита тощо.


Читайте також:

 1. ОМОНІМИ
 2. Омоніми
 3. Пароніми
 4. ПАРОНІМИ
 5. Пароніми та омоніми
 6. Пароніми, що активно використовуються в діловій мові
 7. Пароніми. Групи паронімів.
 8. Синоніми, їх основні типи: ідеографічні (семантичні), семантико-стилістичні, контекстуальні, абсолютні
 9. ТЕМА 11. ТОЧНІСТЬ І ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ СЛОВОВЖИВАННЯ. ПАРОНІМИ ТА ОМОНІМИ.
 10. Тема 6. ПАРОНІМИ
 11. Тема: Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Багатозначні слова | Складноскорочені слова і графічні скорочення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.