Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність інновацій та інноваційної діяльності

БУДІНДУСТРІЇ

ТЕМА 5 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

5.1 Сутність інновацій та інноваційної діяльності

5.2 Сутність ефекту та ефективності

5.3 Ефективність інноваційної діяльності

5.4 Економічна ефективність технічних та організаційних новевведнь

5.5 Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності України у сфері виробництва будівельних матеріалів

 

Інноваціями прийнято вважати вкладення інвестиційного капіталу в нововведення, що призводять до кількісних або якісних покрашень підприємницької діяльності.

Звичайно інноваціям передує науково-виробнича діяльність, що пов'язана з появою нововведення.

Інноваційний процес у різноманітних сферах діяльності, у силу розвитку науково-технічного прогресу, може проходити різноманітні по тривалості і витратам фази (стадії).

Наприклад, у виробничому середовищі цей процес звичайно проходить наступні стадії:

- сертифікація (патентування) ідеї;

- наукове і техніко-економічне обґрунтування нового продукту (технології);

- експериментальне освоєння зразків;

- доведення до промислового виробництва;

- одержання нового продукту в необхідному обсязі для його комерціалізації.

Науково-технічний прогрес (НТП) в буквальному розумінні означає безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки; у широкому суттєво-змістовному значенні – це постійний процес створення нових і удосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

Правові, економічні і організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні визначає Закон України "Про інноваційну діяльність", згідно якого інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Законом України "Про інвестиційну діяльність" інноваційна діяльність визначена як форма інвестицій і здійснюється з метою впровадження НТП у виробництво і соціальну сферу.

Ця діяльність включає:

- випуск і поширення принципово нових видів техніки і технологій;

- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

- реалізацію довгострокових науково-технічних програм із тривалими термінами окупності витрат;

- фінансування функціональних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил;

- розроблення і впровадження нової технології, що зберігає ресурси, призначеної для поліпшення соціального та екологічного стану.

Досвід свідчить, що не всі інновації втілюються в практику, а тим більше далеко не всі досягають завершення інвестиційним процесом.

Причини: помилки в обґрунтуванні, недостатньо "чисті" результати експерименту, недостача коштів для розвитку, а також тривалі терміни інноваційного процесу, що призводять до старіння нововведення.

Інновації переслідують одну або декілька з головних суспільних цілей. Вкладення в нововведення можуть здійснюватися з метою або одержання прибутку, або зниження затрат на виробництво, або досягнення соціального ефекту.

Інновації в удосконалюванні технології можуть не призводити до створення нового продукту, проте, впливають на поліпшення його товарних якостей, сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, створенню нової техніки, що згодом може бути реалізований як товар.

Значення терміну ''інновація" залежить від конкретної мети дослідження, вимірювання або аналізу об'єкта. У зв'язку з цим розрізняють такі основні типи інновацій.

- товарна інновація – введення нового продукту;

- технологічна інновація – введення нового методу виробництва.

- ринкова інновація – створення нового ринку товарів або послуг,

- маркетингова інновація – освоєння нового джерела постачання сировини або напівфабрикатів;

- управлінська інновація – реорганізація структури управління;

- соціальна інновація – впровадження заходів для поліпшення життя населення;

- екологічна інновація – впровадження заходів для охорони навколишнього середовища.

Згідно із законодавством України, інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг.

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути:

- фізичні та юридичні особи України;

- фізичні та юридичні особи іноземних держав;

- особи без громадянства;

- об'єднання юридичних та фізичних осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

Об’єктами інновацій є:

- iнновацiйнi програми i проекти;

- нові знання та iнтелектуальнi продукти;

- виробниче обладнання та процеси;

- iнфраструктура виробництва i пiдприємництва;

- органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, адмінiстративного, комерцiйного або iншого характеру, що істотно полiпшують структуру i якiсть виробництва i (або) соцiальної сфери;

- сировині ресурси, засоби їх видобування i переробки;

- товарна продукцiя;

- механiзми формування споживчого ринку i збуту товарної продукції.

Підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, на якому понад 70 відсотків обсягу продукції (у грошовому вимірі) за звітний період є інноваційні продукти або інноваційна продукція визнається інноваційним підприємством.

Інноваційний продукт – є результатом виконання iнновацiйного проекту i науково-дослідною i (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі iнформацiйно) чи продукції: з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії i вiдповiдає таким вимогам:

- він є реалiзацiею (впровадженням) об’єктів iнтелектуальноi власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мiкросхеми, селекційного досягнення тощо), на якi виробник продукту має державнi охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об’єктів інтелектуальної власності лiцензiї, або він є реалiзацiєю (впровадженням) вiдкриттiв. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власностi має бути визначальним для даного продукту;

- розробка продукту пiдвищує вiтчизняний науково-технiчний i технологічний рівень;

- в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентноздатним i має суттєво вищі технiко-економiчнi показники.

Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво i реалiзацiя iнновацiйного продукту i (або) iнновацiйної продукцiї, тобто інноваційний проект – комплект документiв, що визначає процедуру i комплекс усіх необхiдних заходiв (у тому числi інвестиційних) щодо створення i реалiзацii iнновацiйного продукту й (або) інноваційної продукцii.

Інноваційною визнається продукцiя, яка вiдповiдає таким вимогам:

- вона є результатом виконання iнновацiйного проекту;

- така продукцiя (товари чи послуги) є конкурентоздатною.

Iнновацiйне пiдприемство може функцiонувати у виглядi наукового парку, бiзнес-iнкубатора, технополiсу, технопарку тощо.

Науковий парк – юридична особа, яка утворюється за ініціативи вищого навчального закладу та/або наукового закладу, шляхом об’єднання взносів засновників для організації, координації та контролю процесу розробки та виконання проектів наукового парку.

Бiзнес-iнкубатор – це комплекс, який займається наданням інноваційних послуг щодо реалiзацiї iнновацiйних проектiв. Iнкубацiйний перiод для фipми триває вiд 2-3 до 5 років, пiсля чого iнноватор може вести дiяльнiсть самостiйно.

Технологічний парк – юридична особа або об'єднання на пiдставi договору про спiльну дiяльнiсть юридичних осiб (учасникiв), головною метою яких є дiяльнiсть щодо виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, виробничого впровадження наукомiстких розробок, високих технологiй та конкурентоспроможної на свiтових ринках продукцiї. Технопарк (науково-технологічний парк) можна розглядати як комплекс дослiдних iнститутiв, лабораторiй та пiдприємств, що створюються на заздалегiдь пiдготовлених територiях з метою координацiї дiяльностi та спiвробiтництва таких головних ланок, як наука, вища школа, державний сектор виробництва, приватні пiдприємства, мiсцевi та peгioнальнi органи управлiння.

Технополiс – це науково-промисловий комплекс, створений для виробництва нової прогресивної продукції або розроблення нових наукомiстких технологiй на базi тiсних взаємовiдносин виробничих пiдприємств з вищими навчальними закладами i науково-технiчними центрами. У ньому поєднуються наука, техніка i пiдприємництво, здiйснюється тісне спiвробiтництво мiж академiчною наукою, пiдприємцями, мiсцевими i центральними органами влади. Сукупність технопарків, інкубаторів, комплекс рiзноманiтних структур, якi забезпечують життя міста, утворюють технополiс.

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 10. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 11. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 12. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка конкурентоспроможності | Сутність ефекту та ефективності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.