Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Перевірка показань на місці

У практиці розслідування злочинів поширений спо­сіб перевірки показань обвинувачених (підозрюваних), потерпілих і свідків безпосередньо на тому місці, де відбувалася подія, відносно якої одержано ці показан­ня. Необхідність в застосуванні цього способу виникає у випадках, коли іншим шляхом, крім співставлених показань з тим, що в дійсності є на місці події, про яку йде мова в показаннях, неможливо переконатися в їх достовірності.

Коли в слідчого виникає сумнів у тому, чи знає обвинувачений або інша допитувана особа дійсну об­становку на місці, про яку йдеться в показаннях, чи відповідають дійсності показання кількох осіб про одну й ту саму подію, учасниками якої вони були, фактич­ній обстановці на місці і, нарешті, чи взагалі знає до­питувана особа місце, про яке дає показання, — він може організувати перевірку показань на місці. З цією метою на пропозицію слідчого, особа, показання якої перевіряються, дає їх в присутності понятих, показує, де і що відбувалося.

Перевірка показань на місці — це слідча дія, яка полягає в співставленні показань про пов'язані з пев­ним місцем або предметом обставини злочину з фактич­ною обстановкою на цьому місці, показаною слідчо­му в присутності понятих тією особою, яка дала показан­ня, з метою встановлення їх достовірності.

Перевірка показань на місці не передбачена кримі­нально-процесуальним кодексом України. Проте, прове­дення її не суперечить духові кримінально - процесуального закону, не обмежує прав і законних інтересів обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка і базується на єдиних для всіх дій засадах.

Підготовка до перевірки показань на місці полягає в тому, що слідчий:

1. Перевіряє достатність і ступінь конкретності да­них про місце, на якому буде проведена перевірка. Якщо ці дані недостатні, провадиться додатковий до­пит особи, чиї показання перевіряються, під час чого максимально деталізуються відомості про обстановку на місці і дії даної особи. Залежно від обставин роз­слідуваної події допитуваній особі може бути запропо­новано власноручно скласти відповідну схему, де вка­зати взаєморозміщення предметів, місця знаходження окремих учасників події тощо. Цю схему, підписану допитаною особою, слідчий додає до протоколу допиту.

2. Пропонує особі, показання якої перевіряються, взяти участь у слідчій дії і вказати на місці те, про що вона повідомила на допиті; роз'яснює, в чому поля­гає суть перевірки показань на місці і яким буде по­рядок її проведення. Необхідною умовою перевірки показань на місці є добровільна згода на це обвинува­ченого, підозрюваного, потерпілого, свідка.

3. Запрошує до участі в перевірці показань на міс­ці понятих, роз'яснює їм їхні обов'язки. Поняті попереджуються про те, що вони повинні бути присутніми протягом всього процесу перевірки показань на місці і спостерігати все, що при цьому відбуватиметься, звер­нувши особливу увагу на те, що не слідчий, а саме особа, показання якої перевіряються, показує, де і що відбувалося під час події, яка розслідується.

4. В разі потреби до участі в перевірці показань на місці залучає працівників міліції і представників гро­мадськості (для забезпечення порядку і виконання до­ручень слідчого) та спеціалістів (наприклад, судового медика, криміналіста, педагога).

5. Готує необхідні науково-технічні і транспортні засоби. Крім слідчого портфеля при перевірці показань на місці можуть виявитися потрібними різні інструмен­ти для виконання особою, що дала показання, якихось дій. Транспортні засоби можуть бути використані до початку перевірки показань для перевезення учасників слідчої дії на місце, якщо воно знаходиться на далекій відстані. В цьому випадку поїздка на них не є складо­вою частиною перевірки показань на місці. В ході пере­вірки показань транспорт може використовуватися для перевезення учасників за маршрутом, який вказується особою, чиї показання перевіряються; в цьому випадку поїздка на транспортному засобі є складовою части­ною перевірки показань на місці.

6. Складає план проведення перевірки показань на місці. В плані зазначається: де, коли і з якою метою буде проведена слідча дія, порядок і послідовність дій її учасників, реквізити, необхідні для перевірки пока­зань.

У процесі перевірки показань на місці можуть бути застосовані різні тактичні прийоми, метою яких є одер­жання достовірних результатів слідчої дії, підвищення їх доказового значення. Вони повинні відповідати пев­ним умовам, від дотримання яких залежить їх доказо­ве значення.

Загальні тактичні умови проведення перевірки пока­зань на місці полягають у слідуючому:

1. Показання можуть перевірятися лише на тому місці, де відбувалася подія, яка є предметом перевірки. Не можуть мати доказового значення результати пере­вірки показань в іншому, навіть максимально схожому, місці, оскільки при цьому був би порушений найістотніший принцип, що являє собою суть даної слідчої дії — порівняння показань з фактичною обстановкою на місці. Не допустима ніяка реконструкція обстанов­ки на тому місці, про яке йде мова в показанням. В ок­ремих випадках, коли при перевірці показань про шлях, по якому йшов (їхав) обвинувачений, свідок, будуть встановлені якісь зміни (наявність па момент перевірки об'їзду у зв'язку з ремонтом шляху, якого не було під час події), перевірку можна продовжувати, а після за­кінчення слідчої дії — залучити до справи відповідну довідку про стан шляху з період, який цікавить слід­ство. Природно, що коли місце, про яке йдеться в пока­заннях, перестало існувати, дана слідча дія не може бути проведена.

2. Перевірка показань на місці можлива при умо­ві, коли особа, яка дала згоду на це, з достатньою точ­ністю і повнотою пам'ятає обстановку на цьому місці і може показати, де саме вона вчинила певні дії.

3. Особа, показання якої перевіряються, повинна сама, без будь-якого підказування, показувати, де і що відбувалося.

4. Якщо перевіряються показання кількох осіб що­до однієї і тієї самої події, кожна з них виводиться на місце окремо. Групова перевірка показань двох або біль­ше осіб одноразово втрачає будь-яке доказове значення.

Якщо в справі провадиться перевірка показань кіль­кох осіб на одному й тому самому місці, вирішується питання, чи потрібно кожного разу замінювати поня­тих. Досвід показує, що така заміна доцільна у ви­падках, коли перевіряються показання багатьох осіб і є підстави побоюватися, що поняті можуть переплутати обставини і результати проведених перевірок, якщо їх доведеться допитувати в суді.

5. Перевірка показань на місці неприпустима, коли в цьому немає дійсної потреби, а обставини, пов'язані з місцем, про яке йдеться в показаннях, можуть бути вичерпно перевірені іншим шляхом. Виїзд на місце перевірки показань без істотної в цьому потреби пере­творюється в повторення цих показань (допит) у при­сутності понятих, що є порушенням кримінально-про­цесуального закону.

В процесі перевірки показань на місці в разі потре­би провадиться фото- і кінозйомка, складаються схеми тощо. Метою такої фіксації ходу слідчої дії є нагляд­не відображення обстановки, описаної в протоколі, всіх місць, які вказані особою, що її показання переві­ряються.

Перевірки показань на місці оформляється протоколом відтворення обстановки і обставин події і складається за загальними вимогами кримінально-процесуального закону щодо протоколів слідчих дій.

Деякі особливості, порівняно з протоколами інших слідчих дій, має описова частина протоколу. В ній мі­стяться відомості про порядок проведення перевірки показань на місці, зокрема про те, в якій послідовності обвинувачений чи інша особа показували різні предме­ти і які пояснення вони при цьому давали, про спосіб і маршрут руху. Якщо при перевірці показань викори­стовувались транспортні засоби, потрібно навести від­повідні відомості щодо цього (номер автомашини, пріз­вище і адресу водія). В описовій частині протоколу зазначається також про те, які науково-технічні та інші засоби застосовувалися.

Доказове значення результатів перевірки показань на місці визначається тим, що особа, чиї показання перевіряються, показує місце і предмети, знаходження і взаємне розташування яких вона знає в зв'язку з тим, що була на цьому місці і чинила якісь дії (або спостеріга­ла їх) в момент, до якого відносяться її показання. В процесі оцінки результатів перевірки показань на міс­ці слідчий переконується, чи співпадають показання даної особи з об'єктивною обстановкою на місці, тобто чи встановлено обставини, які об'єктивно підтверджу­ють правильність показань. Достовірність результатів перевірки показань на місці в кінцевому підсумку може бути встановлена за допомогою даних, одержаних з інших джерел (перевірки показань інших осіб, протоколів огляду, обшуку тощо).

 


Читайте також:

 1. IV. Перевірка розв’язання і відповідь
 2. Аналітична перевірка звітності
 3. Вибір і перевірка проводів та кабелів за нагріванням
 4. Вимірювання перевищень, перевірка горизонтальності обладнання
 5. Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці в виробничих підрозділах.
 6. Добір людей і перевірка виконання
 7. Документальна перевірка достовірності об'єкта оподаткування
 8. Документальна перевірка єдиного податку
 9. Документальна перевірка правильності нарахування ПДВ
 10. Завдання лікаря під час огляду трупа на місці події.
 11. Зборка, перевірка і випробування трансформаторів
 12. ІІ. Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок.
Переглядів: 1498

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ | В С Т У П

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.