Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Модернізація змісту загальної освіти. Найважли­віший напрям реформування школи — модернізація змісту загальної освіти.

У сучасних умовах повноцінна загальна освіта припускає органічний синтез дидактично опрацьованих наукових знань, що у своїй сукупності мають відображати стрімкий прогрес науки й техніки; зміни в соціальних відносинах і суспільній свідомості; нові й далеко не однозначні явища в галузі куль­тури.

У багатьох країнах створені національні комісії з пере­гляду змісту освіти. Об'єктами їхньої діяльності є шкільна освіта загалом або окремі предмети, цикли предметів.

Природничо-науковий цикл. Останнім часом велика увага приділяється відновленню змісту предметів природни­чо-наукового циклу.

Укладачі програм, інструкцій і навчальних посібників нама­гаються посилити прикладний аспект природничо-наукових знань і водночас здійснити гуманізацію цих навчальних курсів.

У багатьох країнах, починаючи з 60-х років, проводяться (або вже проведені) реформи математичної освіти. Один із головних напрямів — посилення акценту на узагальню-вальні, структурні аспекти математичного курсу.

Мета нових програм, розроблених у США, Франції, Вели­кій Британії та інших країнах, полягала в тому, щоб скоротити розрив між традиційним шкільним курсом математики і су­часним рівнем математичної науки.

Знання можливостей персонального комп'ютера й уміння користуватися ним входять у поняття загальної комп'ютер­ної грамотності, яка стає необхідним компонентом сучасної загальнокультурної підготовки.

Отже, одним з актуальних завдань модернізації середньої освіти стає оволодіння всіх учнів відповідними знаннями й навичками. Для цього у навчальні плани середніх шкіл бага­тьох країн введено курси інформатики, а також приймаються державні програми комп'ютеризації освіти.

Оновлення гуманітарної освіти. Поряд із деякими глобальними тенденціями, що відбуваються в усьому світі, у цій сфері виявляється національна і регіональна специфіка. У більшості західних країн гуманітарні знання завжди роз­глядалися як найважливіша складова загальноосвітньої підго­товки молоді. Це знаходить відображення й у сучасних на­вчальних планах, де за кількістю годин гуманітарні дисцип­ліни посідають провідне місце, наприклад:

• у французькій неповній середній школі на дев'ятому році навчання в обов'язковому навчальному плані на гуманітар­ні предмети відводиться удвічі більше годин, ніж на при­родничо-математичні ;

• у німецьких гімназіях на рідну мову та іноземні мови, історію, географію, предмети естетичного циклу — до 60 % навчального часу;

• у середній школі Італії — до 50 %.

Великого поширення набула теза про першочергове зна­чення емоційного виховання.

Уведення нових навчальних дисциплін. Поряд із мо­дернізацією змісту традиційних шкільних дисциплін у на­вчальні плани вводяться нові предмети або в існуючі на­вчальні курси — значні нові розділи

Оновлення змісту освіти в країнах, що розвива­ються. Потреба в докорінному оновленні змісту гуманітарної освіти особливо виразно виявилась у країнах, що розвиваються, тобто тих, які раніше входили до колоніальних імперій захід­них держав.

Важливими напрямами модернізації освіти є:

• посилення в ісламських країнах ролі духовенства у визна­ченні змісту шкільної освіти;

• перехід до навчання рідною мовою.

Формування екологічної культури. Ефективне форму­вання екологічної культури, яка визначає установку на розв'язан­ня економічних і науково-технічних завдань без шкоди для навко­лишнього середовища і здоров'я людини, можливе лише за умови міждисциплінарного підходу як фундаментального принципу екологічної освіти; вона не повинна здійснюватись у межах якоїсь окремої навчальної дисципліни або навіть кількох дисциплін.

«Екологізація» різних навчальних предметів стає одним із пріоритетних напрямів загального процесу модернізації та вдосконалення змісту освіти.

Виховання в дусі миру. В усіх без винятку країнах першочерговим завданням є виховання учнівської молоді в дусі миру і дружби між народами. Реалізація цього завдан­ня має велике значення в діяльності ЮНЕСКО, а також відображається в багатьох програмах, рекомендаціях і прак­тичних заходах.

 


Читайте також:

 1. IV. На четвертому етапі, виходячи із позиції кожної СОБ на матриці АДЛ, вибирають для неї відповідну стратегію.
 2. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 3. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 4. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 5. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 6. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 7. Аналіз причин аварійності та шляхи її зниження
 8. Аналіз програм на етапі їх експлуатації
 9. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 10. Бідність і шляхи її подолання.
 11. Більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.
 12. Болонська конвенція як засіб створення зони європейської вищої освіти.
Переглядів: 1496

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Освіта дорослих | Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.041 сек.