Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні принципи та форми здійснення міжнародного кредитування

Основні принципи та форми здійснення

Навчальні питання: Час викладу

ПЛАН

Міжнародний кредит

Тема 14

Мета:Визначити основні принципи та форми здійснення міжнародного кредитування, охарактеризувати основи функціонування світового ринку позикових капіталів.

 

Час: 80 хв. Метод : Лекція Місце: Навчальна аудиторія

Вступ…….………………………………………………...……………5хв

міжнародного кредитування…………………………………….30 хв.

2. Світовий ринок позичкових капіталів………………………….30 хв.

Заключна частина……………………………………………..……15 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, графіки, діаграми, таблиці, нормативні та законодавчі акти.

Джерела і література: 3,7,14,17,20,22,31,32,34,35,38,39,40.

Міжнародний кредит (МК)— це позика у грошовій або товарній формі, .ч к а надається кредитором однієї країни позичальникові іншої країни на умовах терміновості, повернення, виплати відсотків.

З позиції економічної теорії сутність МК, його економічний зміст —

це відносини між суб'єктами МЕВ з приводу надання, використання та повернення позики

Головною метою МКє отримання максимального прибутку у вигляді строкового або підприємницького прибутку.

Принципи МК:

1) терміновість — кредити надаються на певний термін;

2) повернення — кредити, які надаються, мають бути обов'язково повер­яеткредиторам;

3) платність — за використання кредитів необхідно платити. На практиці не відсотки за кредит;

4) забезпеченість — одержувач кредиту повинен мати гарантії (матеріальні майно, нерухомість) і банківські гарантії);

5) цільовий характер — МК, як правило, надається для вирішення конкретнихдокументально обґрунтованих задач.

Суб'єкти МК:

1) держава;

2) фірми (підприємства); 3)банки;

4) страхові компанії;

5) транснаціональні компанії (ТНК);

6) державні установи (міністерства);

7) міжнародні організації (МВФ, МБРР);

8) група держав.

Основні функції МК:

1) забезпечення перерозподілу фінансових та матеріальних ресурсів між фінами;

2) сприяння більш ефективному використанню фінансових та товарних ресурсів;

3) сприяння накопиченню фінансових та матеріальних засобів та їх раціональному використанню;

4) прискорення процесу реалізації товарів, розширення кордонів міжна­родної торгівлі;

5) найважливіший метод конкурентної боротьби на світовому ринку;

6) сприяння вирішенню програм структурної перебудови економіки окре­мих країн;

7) зниження платоспроможності країн-позичальників та підвищення рівня їхньої заборгованості кредиторам.

Основні види МК:

I.За цільовим призначенням:

1) зв'язаний МК — кредит, який має чітко визначений цільовий характер,
закріплений у кредитній угоді.

У свою чергу зв'язаний МК ділиться на:

а) комерційний — надається для купівлі певних товарів або здійснення
платежів за послуги;

б) інвестиційний — виділяється для будівництва конкретних об'єктів;

2) фінансовий МК — кредит, який не має строгого цільового призначення і використовується на розсуд позичальника на будь-які цілі.

3) емісія цінних паперів — особливий різновид МК, коли банки виступа­ють як посередники між позичальниками та безпосередніми кредиторами-інвесторами, що розміщують свої кошти у цінні папери.

II. За формами надання:

1) товарний МК — кредит, який надається у вигляді товарів;

2) валютний МК — кредит, який надається у ВКВ або валютних цінностях.

III.За суб'єктами кредитування:

1) приватний МК — кредит, який надається приватними фірмами і банками;

2) урядовий МК — кредит, який надається урядовими кредитними установами;

3) змішаний МК — кредит, який складається із приватних та державних засобів;

4) кредит міжнародних установ — кредит, який надається міжнародними організаціями (МВФ, МБРР, ЄБРР).

IV. За характером забезпечення:

1) забезпечений МК — кредит, який надається під заставу товарно-матері­альних цінностей, комерційних документів;

2) бланковий МК — кредит, який надається без гарантій застави і комер­ційних документів.

V. За термінами:

1) надкороткостроковий МК;

2) короткострокові — надаються на строк до 1 року;

3) середньострокові — надаються на строк від 1 до 5—7 років;

4) довгострокові — надаються на строк понад 5—7 років.

У світовій практиці в сучасних умовах переважають фірмові, банківські, урядові кредити.

Фірмові кредити— позика, яка надається фірмою, зазвичай експортером однієї країни, імпортерові іншої країни у вигляді відстрочки платежу. Фірмовий кредит здійснюється у двох видах: вексельний та аванс покупця.

Вексель — це письмове зобов'язання про виплату боргу. Вексель буває ггоетий та перевідний.

Простий вексель — це письмове зобов'язання про виплату боргу, який тисується та підписується боржником.

Перевідний вексель — виписується та підписується кредитором і являє собою наказ боржникові про виплату у вказаний термін визначеної суми третій особі — ремітенту.

Тепер розглянемо суть вексельного кредиту.

Вексельний кредит передбачає, що експортер виставляє перевідний векскль на імпортера, який, отримавши комерційні документи, оплачує вексель у визнаний у ньому термін.

Умови дії вексельного кредиту:

1) термін надання кредиту до 1 року — під сировину, матеріал;

2) термін надання кредиту до 3—7 років — під машини, обладнання;

3) постійний кредит надається експортером імпортерові за наявності стабільних зв'язків між ними;

4) вексельний кредит надається у товарній формі.

Фірмовий кредит (аванс покупця)полягає у кредитуванні імпортером експортера. Умови фірмового кредиту (аванс покупця):

1) кредит надається у грошовій формі;

2) термін кредиту від 3 до 7 років;

3) надається під купівлю машин, обладнання, транспортні засоби;

4) обсяг кредиту 10—15 % вартості контракту. Переваги фірмового кредиту:

1) незалежність від державного регулювання кредитування експорту;

2) невтручання державних органів у комерційні (кредитні) угоди;

3) розширення можливостей використання кредитних ресурсів фірм, компаній.

Недоліки фірмового кредиту:

1) обмеженість термінів і розмірів кредитів, які надаються;

2) пов'язаність імпортера з окремими постачальником;

3) більш висока ціна товару, який купується в кредит, порівняно з товаром, :й купується за готівку;

4) великий фінансовий та комерційний ризик експортера та імпортера;

5) погіршення платоспроможності кредитора.

Банківські кредитиділяться на:

Умови короткострокового банківського кредиту:

1) надається у грошовій формі;

2) термін надання кредиту — до 1 року;

3) надається під заставу матеріальних цінностей;

4) надається під заставу товарних і платіжних документів. Короткостроковий кредит використовується для фінансування товарів та

послуг.

Середньостроковий банківський кредит (форфетування) — це кредиту­вання банками експорту шляхом купівлі векселів та інших боргових зобов'я­зань. Умови цього кредиту:

1) застосовується при купівлі машин та обладнання;

2) термін дії — 5—7 років;

3) надається у грошовій формі.

Довгостроковий банківський кредит надається банком на тривалий пері­од. Умови довгострокового банківського кредиту:

1) термін — понад 5 років;

2) надається суб'єктам ЗЕД під купівлю машин, обладнання, будівництво господарських об'єктів;

3) обсяг кредиту — до 85 % вартості контракту;

4) 15 % вартості контракту кредитоодержувач повинен попередньо за­платити готівкою.

Урядові кредитинадаються у вигляді урядових державних позик. Умови:

1) надаються пільгові кредити;

2) надаються безвідсоткові кредити;

3) надаються кредити без повернення;

4) термін — декілька десятків років;

5) надаються під конкретні проекти економічного розвитку окремих країн, на купівлю товарів.

Таким чином, МК є різних видів. Завдяки функціонуванню цих видів МК і здійснюється міжнародний рух капіталу (МРК). Одним із найважливіших напрямів МРК є формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК).

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Акредитив та його форми
 9. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 10. Алгоритм здійснення купівлі
 11. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 12. Антикорупційні принципи
Переглядів: 660

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної | Світовий ринок позичкових капіталів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.