Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Етапи процесу планування

Підприємство здійснює процес планування для забезпечення стабільності та ефективності своєї діяльності, який охоплює всі її напрями та етапи.

Планування на підприємстві здійснюється не просто заради самого процесу, а передбачає й виконання запланованого, досягнення планованих показників. В ході реалізації плану може виникати необхідність у їх корегуванні, тобто відновленні процесу планування.

Планування діяльності підприємства може бути представлене декількома етапами:

1. Стратегічне планування.

2. Середньострокове планування.

3. Короткострокове планування.

Перший етап – стратегічне планування. Підприємство приймає рішення щодо своєї місії та комплексу цілей, а також на основі аналізу про зовнішнє та внутрішнє середовище, визначає стратегію та розробляє стратегічний план.

Другий етап – середньострокове планування. На основі стратегічного плану готуються середньострокові плани, програми, проекти. Мінімальним періодом планування на цьому етапі є рік.

Третій етап – короткострокове планування. З метою конкретизації середньострокових планів підприємство розробляє оперативно-календарні плани на квартал, місяць, тиждень, добу.

Розробка та виконання плана повинні бути для господарюючого суб’єкту не самоціллю, а засобом забезпечення його ефективної роботи.

3. Принципи і методи планування. Нормативна база планування

Якість планування на підприємстві значною мірою залежить від врахування його принципів.

Основними принципами планування є:

1) необхідність– обов’язкове використання планів при виконанні будь-якого виду трудової діяльності. Особливо актуальний в умовах вільних ринкових відносин, оскільки його дотримання відповідає сучасним економічним вимогам раціонального використання обмежених ресурсів на підприємстві;

2) єдність – передбачає розроблення загального плану соціально-економічного розвитку підприємства. На його виконання мають бути спрямовані часткові плани виробничих підрозділів і функціональних служб. Єдність планів передбачає спільність економічних цілей і взаємодію різних підрозділів підприємства на горизонтальну та вертикальну рівнях управління і планування;

3) безперервність– полягає в тому, що на кожному підприємстві процеси планування, організації й управління виробництвом є взаємопов’язаними і повинні здійснюватися постійно і без перерв. На зміну одному плану приходить інший, один товар змінюється іншим на вимогу ринку. Крім того, неперервність планування означає поступовий перехід від стратегічних планів до тактичних, а від них – до оперативних;

4) оптимальність– багатоваріантність планів, які передбачають розроблення альтернативних варіантів досягнення поставленої мети та вибір оптимального з них;

5) гнучкість – передбачає можливість коригування планових показників і координації планово-економічної діяльності підприємства. Постійні зміни в техніці, технології, організації виробництва, коливання попиту, зміна цін і тарифів тощо спричиняють необхідність відповідних поправок у різних планах;

6) точність – врахування при складанні планів певного ступеня точності передбачень і розрахунків, яка залежить від рівня невизначеності зовнішніх умов господарювання. Ступень точності планів може бути різним, він визначається використовуваними системами і методами планування. При оперативному і короткостроковому плануванні необхідний високий ступінь точності планових показників, при стратегічному і довгостроковому плануванні можна обмежитись наближеними розрахунками;

7) принцип участі – кожен працівник підприємства має бути учасником планової роботи незалежно від функції і посади. Плани підприємства мають перетворюватись на особисті плани кожного працівника. Це сприяє підвищенню мотивації до праці, формуванню корпоративного руху, посилює довіру до планування як ефективного важеля управління;

8) ефективність – вимагає розроблення такого варіанта виробництва, який за існуючих обмежень ресурсів забезпечує одержання найбільшого економічного ефекту.

Методи планування – це способи встановлення планових показників. До методів планування пред’являються певні вимоги. Вони мають бути адекватними зовнішнім умовам ринку, враховувати різноманітність шляхів досягнення основної мети підприємства – максимізації прибутку, повинні відрізнятися залежно від виду плану, який розробляється.

Методи планування:

1) ресурсний – використовується при монопольному становищі підприємства на ринку або слабкій конкуренції;

2) статистичний– показники встановлюються з використанням середніх статистичних величин, за статистичними даними минулих періодів;

3) факторний– вплив різних техніко-економічних факторів визначає величину планового показника;

4) балансовий– полягає у використанні в планових розрахунках системи таблиць-балансів, в яких відображаються потреби в певних видах ресурсів та джерела їх покриття;

5) економіко-математичні – здійснюється оптимізація плану підприємства за допомогою математичних залежностей і прийнятого критерію оптимізації;

6) графоаналітичний– використання графіків і діаграм при визначенні певних показників;

7) нормативний – планові показники встановлюються на основі використання прогресивних норм витрат ресурсів з урахуванням зміни цих норм у плановому році.

У нинішніх умовах на підприємствах доцільно використовувати не один метод планування, а поєднувати їх залежно від реальних умов зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства та їх зміни.

Величезне значення в процесі розробки планів мають планові норми і нормативи, які покликані упорядкувати виробничу діяльність підприємства, підпорядкувати її науково обґрунтованим закономірностям. Вся система планування виходить з того положення, що виробнича діяльність підприємства – не стихійний процес і повинна бути підлегла певним закономірностям, які знаходять своє втілення в системі норм і нормативів.

Норми і нормативи служать початковою передумовою планування. Норми і нормативи задають усереднені показники різних сторін діяльності підприємства (використовування трудових ресурсів, технології, досягнення фінансових результатів).

Норми – це планові техніко-економічні показники, які характеризують граничні питомі величини витрати матеріальних, трудових, фінансових ресурсів або граничні тимчасові величини, що затверджувані в установленому порядку і розраховуються на основі аналізу розвитку науково-технічних досягнень в планованому періоді, і забезпечують високу якість вироблюваної продукції і економне використовування ресурсів.

Нормативами називаються величини, використовувані при розрахунку норм, або по елементні складові норм, а також коефіцієнти, що характеризують ступінь використовування знарядь або предметів праці.

Так, норми і нормативи витрат робочого часу і робочої сили служать основою для планування найрізноманітніших показників виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності. Норми витрат робочої сили, характеризують граничну величину витрат розумової і фізичної енергії людини, застосовуються при плануванні різноманітних соціально-трудових показників.

За цільовим призначенням норми і нормативи бувають витратні і технічні, оцінні і техніко-економічні, оперативно-виробничі і календарно-планові. Витратні норми і нормативи визначають величину витрат ресурсів, оцінні – ефективність їх використовування, оперативні – тривалість і порядок руху ресурсів в процесі виробництва продукції.

Контрольні запитання

1. Що передбачає процес планування?

2. Що таке план?

3. Назвіть загальні етапи процесу.

4. Назвіть основні етапи планування діяльності підприємства.

5. Назвіть традиційні методи планування?

 

 

ЛЕКЦІЯ 7.

здисципліни „Організація, планування та управління виробництвом”

(назва навчальної дисципліни)

 

 

ТЕМА 3.2 Планування виробництва продукції та витрат підприємства

(номер і назва теми)

 

Навчальний час __3___ годин(и)

 

 


Вид лекції: Лекція теоретичного конструювання

Мета:розглянути завдання плану виробництва та реалізації продукції.

Дидактичні цілі:

1. Навчальні: домогтися міцного засвоєння знань, формування практичних умінь і навичок.

2. Розвиваючі: розвивати інтелектуальні здібності, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережли­вість, активність, творчість, самостійність студентів.

3. Виховні: сприя­ти формуванню наукового світогляду, моральних, ес­тетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 

1. Поняття маркетингу.

2. Завдання служби маркетингу на підприємстві.

3. Поняття виробничої програми та порядок їх розробки.

 

Рекомендована література:

Організація виробництва на промисловому підприємстві: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. – К.: Каравела, 2005. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолокова А.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Іванова В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. Організація виробництва: навчальний посібник. Багрової І.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. Організація і планування на підприємстві: навчальний посібник. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Планування виробництва продукції та витрат підприємства


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 5. IV. План навчального процесу.
 6. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 7. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 8. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 9. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
 10. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.
 11. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 12. Альтернативні парадигми організаційного процесу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Поняття маркетингу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.