Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Контроль нарахування і виплати заробітної плати

 

Перевірку розрахунків з оплати праці слід починати зі встанов­лення відповідності даних аналітичного обліку показникам синте­тичного обліку за Головною книгою й балансом на одну дату, зокре­ма на 1-ше число відповідного місяця (сальдо з рахунка 66 "Розра­хунки з оплати праці" в Головній книзі й балансі звіряють з підсум­ковими сумами до видачі розрахунково-платіжних відомостей).

Якщо виявлено розбіжності між даними синтетичного і аналітич­ного обліку, слід встановити їх причини. Основними причинами розхо­джень можуть бути підробки в розрахунково-платіжних і платіжних відомостях для приховування розкрадання грошей з каси шляхом змо­ви бухгалтера і касира. Сам спосіб розкрадання полягає в завищенні загальної суми грошей в останній колонці розрахунково-платіжної відо­мості "До видачі на руки". Таку підробку можна виявити підрахунком підсумків у розрахунково-платіжних відомостях як по рядках (горизонталі), так і по стовпчиках (вертикалі). Кінцеві підсумки звіряють із сумою, показаною у видатковому касовому ордері й у первинних доку­ментах щодо нарахування заробітної плати (розрахунках).

У такому разі арифметичній перевірці підлягають:

· розрахунково-платіжна (платіжна) відомість;

· видатковий касовий ордер;

· журнал обліку прибуткових і видаткових касових ордерів;

· касова книга (звіт касира);

· табелі обліку робочого часу, довідки й розрахунки для нарахування заробітної плати, наряди на оплату праці тощо.

Можуть бути випадки розкрадання грошей шляхом привласнення депонованих сум. Для цього касир разом із бухгалтером підроб­ляють підпис депонента в розрахунково-платіжній відомості або у видатковому касовому ордері чи депонентській відомості.

У цьому випадку слід звірити депоновані суми за такими документами;

· реєстр депонованих сум;

· депонентська відомість;

· видатковий касовий ордер;

· особовий рахунок та картка депонента;

· журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

· касова книга й звіт касира;

· документ про прийняття на роботу або звільнення з роботи (наказ, розпорядження);

· розрахунково-платіжні відомості за попередній період із підписами депонентів.

Ревізуючі можуть також викликати окремих депонентів для підтвердження одержання ними відповідних сум.

Ревізор перевіряє правильність нарахування заробітної плати таким чином:

· з'ясовує правильність застосування розцінок способом зістав­ляння з документом, де вони передбачені, а також уточнює, чи відпо­відають стаж працівника, його розряд, тип підприємства, сезон, асорти­мент продукції тощо розцінкам;

· встановлює, чи правильно підраховано обсяг виконаної роботи й кількість відпрацьованого часу шляхом їх зіставлення з облікови­ми листками, нарядами, картами, подорожніми листками, табелем виходу на роботу, актами здавання-приймання виконаних робіт та іншими документами, прикладеними до журналу-ордера № 7/1 для нарахування заробітної плати;

· арифметично перевіряє правильність нарахованої суми шля­хом множення розцінки на кількість днів роботи, на суму товарообо­роту, на кількість виробленої продукції тощо.

Доцільно також перевірити, чи зафіксовані в розрахункових відомостях на оплату праці за другу половину місяця усі раніше виплачені протягом цього місяця суми (аванс, відпускні, допомога при тимчасовій втраті працездатності), записані в журнал-ордер № 1 з рахунка ЗО "Каса".

Причинами відхилень між даними аналітичного й синтетичного обліку з рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" можуть також бути перекручення даних внаслідок зловживань (завуалювання ви­датку грошей шляхом вилучення з фонду споживання різних ви­плат і утримань); неповне утримання авансів; повторне списання грошових документів з віднесенням виплат за ними в дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці"; зменшення дебіторської заборгова­ності або збільшення кредиторської заборгованості під час перенесен­ня сальдо із однієї розрахункової відомості до іншої.

Порушення щодо оплати праці виникають у зв'язку з:

· неправильним визначенням обсягів виконаних робіт (виявляють зіставленням обсягів робіт, вказаних у первинних документах з обліку праці, з аналогічними показниками технологічних карт, до­кументів щодо оприбуткування готової продукції або контрольним обміром фактично виконаних робіт);

· неправильним застосуванням норм виробітку, тарифних ста­вок, посадових окладів розцінок (визначають зіставленням зі збірни­ками виробітку і тарифікаційними довідниками);

· неправильним таксуванням окремих документів з обліку праці(виявляють контрольним таксуванням);

· включенням у документи з обліку праці прізвищ осіб, які не брали участі у виконанні конкретних робіт (виявляють зіставлен­ням прізвищ працівників зі списковим складом підприємства, бри­гади, цеху, а також опитуванням окремих осіб, звіркою підписів);

· внесенням у документи з обліку праці посадових осіб, не пе­редбачених штатним розкладом (встановлюють зіставленням цих документів зі штатним розкладом);

 

Дійовий контроль за використанням коштів на оплату праці значною мірою сприяє зростанню продуктивності праці й зміцненню трудової дисципліни.

Перевірка витрачання коштів на оплату праці може бути успіш­но здійснена за умови вивчення правильності розрахункових показ­ників з питань праці (чисельності працівників за групами й катего­ріями, стану нормування праці, продуктивності праці, використання робочого часу й коштів на оплату праці). Спочатку доцільно вивчити затверджені штатні розклади, встановити можливі штатні надмірності чисельності працівників, невідповідність окремих посад фактично ви­конуваній роботі, завищені розміри посадових окладів тощо.

Для встановлення можливих відхилень — перевитрат чи економії фонду оплати праці, слід порівняти кошторисні дані зі звітними показ­никами. За цим положенням до складу прямих витрат на оплату праці включено заробітну плату та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть безпосередньо бути віднесені до конкретного об'єкта витрат.

У зв'язку з цим важливим питанням ревізії є перевірка пра­вильності застосування норм, посадових окладів і тарифних ставок, встановлених розцінок, а також положень про оплату праці й випла­ту преміальних винагород.

Дотримання тарифних сіток і ставок, посадових окладів можли­во встановити шляхом їхнього порівняння зі штатним розкладом і перевіркою даних розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку використання робочого часу й розрахунку заробітної плати.

Ревізор аналізує показники продуктивності праці й виявляє фак­тори, які впливають на зниження витрат на оплату праці (система­тичне виконання завдань з випуску й реалізації продукції (робіт, послуг), впровадження прогресивних технологій, дотримання штат­но-кошторисної дисципліни, підвищення продуктивності праці тощо.

 

При цьому можна виявити такі типові порушення, як неправильне ведення дати прийому на роботу або звільнення з роботи, завищення окладу а також включення в робочі дні періоду, за який слід було б нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності.

Перевіряючи правильність утримань із сум заробітної плати, ревізор повинен мати такі відомості:

1) прибутковий податок згідно із встановленою шкалою з урахуван­ням пільг;

2) збірна обов'язкове пенсійне страхування згідно із встановленими процентами від нарахованої заробітної плати;

3) збір до фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням згідно із встановленими процентами від нарахова­ної заробітної плати;

4) збір до фонду соціального страхування, на випадок безробіття згід­но з встановленими процентами від нарахованої заробітної плати;

5) аліменти (згідно з виконавчим листом);

6) суму отриманого авансу;

7) надлишкове виплачені суми за попередній період;

8) своєчасно неповернені підзвітні суми;

9) штрафи (згідно з протоколами чи актами).

 

При перевірці особливу увагу приділяють

1 ) правильності оформлення розрахунково-платіжних відомостей, в яких зустрічаються такі порушення:

2) включення до відомостей підставних осіб (встановлюють за допо­могою зустрічної перевірки);

3) завищення суми «Разом до виплати» (встановлюють арифметич­ною перевіркою)

 


Читайте також:

 1. III. Контроль знань
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. VII Контроль постачальника
 5. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 6. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 7. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 8. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 9. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 10. Амортизація основних фондів, методи її нарахування.
 11. Амортизація. Методи нарахування амортизації.
 12. Аналіз оплати праці
Переглядів: 2116

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами | РЕВІЗІЯ СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.