Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дозиметричні одиниці в радіоекології

У результаті взаємодії випромінювань біологічним середовищем живо­му організму передається певна величина енергії. Жодний від енергії не призводить до таких змін в організмі, як ІВ. Так, у тепловому еквіва­ленті енергія склянки чаю дорівнює 5 Дж/кг - це смертельна доза для ссавців: 5 Дж/кг = 5 Гр. Такий ефект пов'язаний із іонізацією та збудженням атомів при поглинанні енергії ІВ.

Для вимірювання кількості поглинутої енергії введене поняття «доза випромінювання». Розрізняють наступні дози випромінювання.

Поглинута доза(енергетичний еквівалент будь-якого ІВ) - є основною фізичною величиною, прийнятою для оцінки впливу ІВ на об'єкти живої і неживої природи і характеризує енергію будь-якого виду випромінювання, по­глинутого одиницею маси опроміненого середовища .

За одиницю поглинутої дози в системі СІ прийнято Грей (Гр ). Це така доза, при котрій 1кг опроміненої речовини поглинає енергію в 1джоуль, 1 Гр = 1Дж ∙ кг -1 . Позасистемною одиницею є рад - це така поглинута доза, при якій 1г речовини поглинає енергію, що дорівнює 100 ергів незалежно від виду енергії випромінювання.

.

Експозиційна доза(електричний еквівалент фотонного ІВ) - характери­зує іонізуючу здатність фотонного випромінювання в повітрі (гама і рентге­нівського випромінювання). За одиницю експозиційної дози в системі СІ прийнято кулон на кіло­грам . Це така доза рентгенівського і гамма-випромінювання, при якій в 1кг сухого атмосферного повітря утворюються іони, що несуть елект­ричний заряд кожного знака, який дорівнює 1 кулону. Позасистемною одиницею є рентген (Р). Це така доза рентгенівського і гамма-випромінювання, під дією котрої в 1см3 сухого атмосферного повітря при нормальних умовах (t = 0°С і Р = 101,З кПа ) утворюється 2,08 мільяр­да пар іонів:

Еквівалентна доза(біологічний еквівалент впливу будь-якого ІВ) - ви­користовується для визначення рівня радіаційної небезпеки при хронічному опроміненні людини в малих дозах. Вона визначається як добуток поглине­ної дози даного вигляду випромінювання на коефіцієнт якості ІВ (табл. 1)

 

 

Таблиця 1 – Середні коефіцієнти якості випромінювання для різних видів випромінювання

  Види випромінювання Середній коефіцієнт якості випромінювання()
Рентгенівське та гамма-випромінювання
Бета-випромінювання (електрони і позитрони)
Нейтрони (з енергією до 20 КеВ)
Протони (з енергією до 10 МеВ)
Нейтрони (з енергією від 0,1 до 10 МеВ)
Альфа-випромінювання (з енергією вище 10 МеВ)

 

В системі СІ за одиницю еквівалентної дози прийнятий зіверт (Зв). Зі-верт дорівнює еквівалентній дозі випромінювання будь-якого виду, котре

створює такий же біологічний ефект, як і поглинена доза в 1 Гр рентгенівсь­кого або гамма-випромінювання, отже .

Позасистемною одиницею еквівалентної дози є бер — біологічний еквіва­лент рада. Один бер - це поглинена доза будь-якого виду випромінювання, котра викликає той же біологічний ефект, що і одна рада гамма випроміню­вання, тобто

Потужність дози -Р (поглинутої, експозиційної, еквівалентної) характе­ризує ступінь зараження місцевості РР і представляє собою приріст дози за одиницю часу. проміжок часу дози , потужності дози .

При законі зміни потужності дози з часом (t) доза час t за формулою

Іншими словами, потужність дози (рівень радіації) показує, яку дозу може людина за одиницю часу перебуваючи на зараженій території.

Одиниці виміру потужності дози є частками ділення одиниць доз на одиниці часу


Читайте також:

 1. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 2. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 3. Вартість грошей Число обертів грошової одиниці
 4. Відповідної одиниці запасів
 5. Джерела радіації та одиниці її вимірювання
 6. Джерела радіації та одиниці її вимірювання
 7. Дозиметричні величини та їх одиниці виміру
 8. І лише одиниці – виграють.
 9. Класифікація рослинності. Синтаксономічні одиниці
 10. Конструкторською базою називається сполучення поверхонь, ліній або точок, що визначають положення деталі в складаній одиниці або виробі.
 11. Логарифмічні одиниці згасання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття радіоактивності та закон радіоактивного розпаду | Природні джерела ІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.