Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Внутрішнє середовище організації.

ВСТУП

Зовнішнє середовище організації.

Внутрішнє середовище організації.

Лекція 7.

ТЕМА 7. ЗОВНІШНЄ Й ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Діяльність організації залежить від різноманітних факторів.

Фактори впливу на організацію рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації та забезпечують певний рівень отриманих результатів [2, с. 45; 3, с. 31].

Фактори визначають протікання всіх організаційних процесів (постачання, виробництва, збуту, науково-технічного розвитку тощо). Їх класифікують за двома ознаками:

— рівень впливу (мікрорівень, макрорівень);

— середовище впливу (внутрішнє, зовнішнє).

За рівнем впливу виділяють:

— мікроекономічні фактори (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси, партії, постачальники, споживачі, конкуренти тощо), які діють на рівні підприємств;

— макроекономічні фактори (законодавчі акти, укази постанови органів державної влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, політичні, соціально-культурні обставини, особливості міжнародних економічних відносин), вплив яких виявляється на рівні галузей та держав [2, с. 45; 3, с. 31].

За середовищем впливу виокремлюють:

— фактори внутрішнього середовища організації (формують організацію із середини);

— фактори зовнішнього середовища організації (пов'язані з розглядом організації як відкритої системи) [2, с. 45; 3, с. 31-32].

Залежно від особливостей та стану виробничо-господарської діяльності на підприємстві, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища можуть виявляти як позитивний, так і негативний вплив.

Внутрішнє середовище організації визначають внутрішні фактори — ситуаційні рушійні сили всередині органі­зації [2, с. 46].

Організація є відкритою системою, що складається з певної кількості взаємозалежних частин, що тісно переплітаються із зовнішнім світом. Це і розкриває сутність внутрішніх змінних організації, кожна з яких відіграє важливу роль у забезпечен­ні її ефективного функціонування. Внутрішні змінні в основ­ному є результатом діяльності менеджерів та знаходяться під їх впливом. Внутрішні змінні— це частини самої організації, ситуативні чинники всередині неї, її склад та взаємозв'язки [5, с. 110].

Склад є сукупністю елементів, що створюють систему. Це насамперед елементи, які є компонентами першого рівня. Про­те ґрунтовне дослідження системи передбачає також і поглиб­лене вивчення складових її елементів. Цим пояснюється вико­ристання поняття складу в широкому сенсі, тобто до нього вхо­дять і складові самих елементів системи — компоненти друго­го, а потім третього та інших рівнів. У цьому сенсі склад ор­ганізації може включати і відділи, й підвідділи, і цехи, й ділянки, і бригади.

Таким чином, склад містить декомпозицію системи, тобто розчленовування єдиного цілого на елементи.

Структура, навпаки, забезпечує композицію системи — з'єднання окре­мих складових в єдине ціле. Вона визначає роль, місце та призначення елементів у системі, їх розташування і взаємовідно­сини, характер, форми та ступінь впливу на інші елементи. Встановлення ролі, місця та призначення елементів в системі забезпечується:

• через зв'язки безпосередньої взаємодії — з ким і як взаємодіють; яка дія є сильнішою, могутнішою, пріоритетнішою;

• через відносини підрядності — визначення місця в структурній ієрархії;

• через визначення важливості, впливовості, орієнтованості при зіставленні параметрів різних елементів системи та встановленні відповідних пропорцій [5, с. 110].

Очевидно, що певний склад організації зумовлює можливі варіанти формування її структури. У свою чергу певній струк­турі відповідають і конкретні варіанти компонентного складу організації.

Якщо, наприклад, прядильна фабрика включає сортувальний-тіпальний, чесальний, стрічковий та прядильний цехи, то між ними неодмінно буде встановлено послідовний технологіч­ний зв'язок: від першого цеху до останнього. І навпаки, якщо між виробничими підрозділами підприємства наявний послі­довний технологічний зв'язок, то це означає, що на кожному технологічному переході є тільки один підрозділ.

Проте відповідність між складом та структурою організації не є повною, відсутня жорстка закріпленість конкретної струк­тури за певним складом організації. За однакового складу мо­жуть бути різні, іноді значно відмінні структури.

Організація може мати різний компонентний склад навіть за однакових цільової орієнтації, функціонального призначен­ня, умов діяльності (підприємства, що мають тотожні цілі і ви­пускають ідентичну продукцію, можуть мати різний склад підрозділів). Це ще більше підсилює багатоваріантність струк­тури організацій. Структура — це найважливіша, але не єди­на, характеристика організаційної системи. Тому виділяють різні чинники внутрішнього середовища організації: структу­ра, цілі, завдання, технології, персонал, спільні цінності, стиль організації, фінансова система, інформаційна система, страте­гія, навички персоналу, бізнес-процеси, влада, культура ор­ганізації та деякі інші параметри.

Одним із підходів до групування чинників внутрішнього середовища може бути визначення їх через певні загальні ха­рактеристики, параметри — це наявність загальних цілей, пе­ретворення ресурсів, залежність організації від зовнішнього середовища, розподіл праці, утворення підрозділів, необхід­ність та наявність органу, що управляє. У цьому сенсі чинники можна згрупувати таким чином (табл. 7.1).

Аналіз табл. 7.1 дає змогу зробити висновок, що дослідни­ки акцентують в основному на одному критерії — перетворенні ресурсів. Це пов'язано з тим, що організація власне і створюється з метою перетворення ресурсів у кінцевий результат.

Таблиця 7.1


Читайте також:

 1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 3. Акти з охорони праці в організації.
 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 5. Антропогенний вплив на навколишнє середовище УКРАЇНИ
 6. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 7. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
 8. База управлінських рішень і закони організації.
 9. Бізнес-середовище: Аналіз п’яти сил
 10. Бюрократична модель проекту організації.
 11. Виділимо групу факторів зовнішнього середовища, які спричиняють певні зміни в організації.
 12. Виробниче середовище: сутність і основні чинники.
Переглядів: 766

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Слайд 1 | Характеристика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.