Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фінансова звітність

 

Фінансова звітність підприємства є складовою бухгалтерської звітності, тобто звітності, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Відповідно до визначення, передбаченого Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», фінансовою звітністю є бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Порядок формування та склад фінансової звітності залежить від виду підприємства.

 

Так звані суб’єкти малого підприємництва, на яких поширюється дія Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», складають фінансову звітність у формі Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Варто відзначити, що згідно із ст. 55 Господарського Кодексу України суб’єктами малого підприємництва визнаються юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від усіх видів діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Платники єдиного податку і платники податку на прибуток за ставкою 0 % складають спрощений Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, інші юридичні особи – суб’єкти малого підприємництва – базовий варіант Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва складається із балансу і звіту про фінансові результати. Формується даний фінансовий звіт щокварталу, однак, враховуючи, що основним звітним періодом є календарний рік, звіт про фінансові результати складається наростаючим підсумком з початку року. Варто також звернути увагу на те, що дана форма звітності складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 

Інші юридичні особи, крім банків і бюджетних установ, формують фінансову звітність відповідно до норм Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Повний пакет звітних форм такої фінансової звітності складається з таких форм як:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма № 1;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2;

- Звіт про рух грошових коштів – форма № 3 (за прямим методом) і форма № 3-н (за непрямим методом);

- Звіт про власний капітал – форма № 4.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку року у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) і Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

Першим звітним періодом, за який фінансова звітність формувалась вітчизняними підприємствами відповідно до норм НП(с)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», був І квартал 2013 року.

Форми фінансової звітності є додатком до НП(с)БО № 1. Складається така звітність у тисячах гривень без десяткового знаку. Також варто відзначити, що додатком 3 до НП(с)БО № 1 передбачений перелік додаткових статей, які підприємства можуть включати до форм фінансової звітності за умови суттєвості інформації, що міститься в цих статях, та можливості їх достовірної оцінки.

Фінансова звітність вітчизняних підприємств може бути сформована за міжнародними стандартами фінансової звітності або за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до норм діючого законодавства з 1 січня 2012 року формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності зобов’язані публічні акціонерні товариства, банки, страхові компанії та деякі інші фінансові посередники.

 

Користувачами фінансової звітності є менеджмент даного підприємства та його власники (учасники, акціонери), органи державної влади, потенційні (наявні) кредитори (інвестори). У деяких випадках інформація річної фінансової звітності є публічною.

Фінансова звітність у встановлені терміни подається органам державної статистики. Платники податку на прибуток зобов’язані подавати фінансову звітність разом із Податковою декларацією з податку на прибуток підприємства (суб’єкти малого підприємництва лише із річною) до податкових органів за місцем обліку.

Підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

 

Порядок формування Балансу (Звіту про фінансовий стан):

Баланс (Звіт про фінансовий стан) є першою формою фінансової звітності, яка складається щокварталу (як проміжна фінансова звітність, а також за календарний рік) відповідно до норм НП(с)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Бланк даної звітної форми є додатком до НП(с)БО № 1.

Фактично звітна форма містить баланси на дві звітні дати – на початок звітного періоду (тобто на початок відповідного звітного року) та на кінець звітного періоду (тобто на дату, яка вказана як дата складання звітності). Формується баланс з розділів, які у свою чергу складаються із статей – окремих елементів звітності. Одиницею виміру Балансу (Звіту про фінансовий стан) є тисячі гривень без десяткового знаку.

Актив Балансу (Звіту про фінансовий стан) складається з таких розділів як «Необоротні активи», «Оборотні активи» і «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття», а Пасив – з таких розділів як «Власний капітал», «Довгострокові зобов’язання і забезпечення», «Короткострокові зобов’язання і забезпечення» і «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття».

Баланс формується за даними бухгалтерського обліку на підставі зведеного регістру синтетичного обліку – оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками або Головної книги. Залишки за рахунками бухгалтерського обліку переносяться у відповідні статті Активу та Пасиву. До окремої статті може переноситись як залишок окремого синтетичного рахунку, так і сума залишків декількох синтетичних рахунків.

Відповідно до загального правила залишки за дебетом рахунків переносяться до статей Активу, а залишки за кредитом рахунків – до статей Пасиву. Наприклад, залишок за дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» переноситься до статті Активу 1170 «Витрати майбутніх періодів», а залишок за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» – до статті Пасиву 1415 «Резервний капітал». В той же час інформація окремих рахунків наводиться у Балансі із протилежної сторони зі знаком «-». Таким чином Баланс (Звіт про фінансовий стан) набуває вид так званого «нетто-балансу». Так, у Активі у дужках (тобто зі знаком «-») наводять статті «знос основних засобів» (залишок за кредитом субрахунку 131), «накопичена амортизація нематеріальних активів» (залишок за кредитом субрахунку 132), а у Пасиві у дужках (тобто зі знаком «-») наводять статті «Вилучений капітал» (залишок за дебетом рахунку 45), «Неоплачений капітал» (залишок за дебетом рахунку 46), «непокритий збиток» (залишок за дебетом субрахунку 442).

Варто також зазначити, що додатком 3 до НП(с)БО № 1 передбачений перелік додаткових статей, які підприємства можуть включати до Балансу (Звіту про фінансовий стан) за умови суттєвості інформації, що міститься в цих статях, та можливості їх достовірної оцінки. Так, стаття 1100 «Запаси» може бути у разі суттєвості відповідної інформації доповнена такими додатковими статтями як 1101 «Виробничі запаси», 1102 «Незавершене виробництво», 1103 «Готова продукція», 1104 «Товари», а розділ Пасиву «Короткострокові зобов’язання і забезпечення» може бути доповнений такими додатковими статтями як 1635 «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» і 1640 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками».

Формуючи Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід пам’ятати, що підсумок Активу на певну звітну дату має в обов’язковому порядку дорівнювати підсумку Пасиву на ту ж саму дату.

Як форма фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) надає користувачам інформацію щодо фінансового стану підприємства, розміру та структури його активів та пасивів (власного капіталу та зобов’язань). На підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) здійснюють експрес-аналіз фінансового стану підприємства із застосуванням коефіцієнтного та інших методів.

 

Порядок формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід):

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)є другою формою фінансової звітності. Дана звітна форма складається щокварталу (як проміжна фінансова звітність, а також за календарний рік) відповідно до норм НП(с)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Бланк даної звітної форми є додатком до НП(с)БО № 1.

Фактично звітна форма містить інформацію за два звітних періоди – за період, визначений як звітний, а також за аналогічний період попереднього року. Формують Звіт про фінансові результати чотири розділи – «Фінансові результати», «Сукупний дохід», «Елементи операційних витрат» і «Розрахунок показників прибутковості акцій», кожен з яких у свою чергу складається із статей – окремих елементів звітності. Одиницею виміру Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) є тисячі гривень без десяткового знаку.

Перший розділ Звіту «Фінансові результати» містить систематизовану інформацію щодо доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства за звітний період. Складається даний розділ передусім на підставі облікових записів за рахунками 7 класу «Доходи і результати діяльності» і за рахунками 9 класу «Витрати діяльності». Для формування даного розділу залучається інформація зведеного регістру синтетичного обліку – оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками або Головної книги, а також інформація бухгалтерських проводок, за допомогою яких враховані доходи та витрати списуються на рахунок 79 «Фінансові результати». Підсумковим показником першого розділу Звіту є чистий фінансовий результат – стаття 2350 «прибуток» або стаття 2355 «збиток». Формування даного показника здійснюється поетапно, через систему проміжних показників, які оцінюють фінансовий результат відповідної діяльності, – «Валовий прибуток (збиток)», «Фінансовий результат від операційної діяльності», «Фінансовий результат до оподаткування».

У другому розділі Звіту «Сукупний дохід» наводиться інформація щодо складових сукупного доходу, які не належать до чистого фінансового результату (прибутку чи збитку). Йдеться, наприклад, про дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інвестицій, накопичені курсові різниці тощо. Підсумком даного розділу є стаття 2465 «Сукупний дохід», за якою у тому числі враховується фінансовий результат діяльності (прибуток чи збиток).

У третьому розділі Звіту «Елементи операційних витрат» наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво та збут, управління та інші операційні витрати), які зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду. Виокремлюють такі елементи операційних витрат як матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

Розділ четвертий Звіту «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюється лише підприємствами, які організовані як акціонерні товариства.

 


Читайте також:

 1. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 2. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
 3. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 4. Внутрішня фінансова структура об'єднань підприємств
 5. Готує оперативну звітність, складає аналітичні довідки про утво­рення, обслуговування та погашення державного боргу за окре­мими кредиторами та джерелами утворення.
 6. Державна регіональна фінансова політика: сутність
 7. Екологічна звітність міжнародних корпорацій
 8. За методами її подолання фінансова криза поділяється на
 9. За різними ознаками статистичну звітність поділяють на окремі види.
 10. Загальна фінансова стратегія.
 11. Зарубіжна фінансова думка
 12. Звітність
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Поняття дипломатичної мови та дипломатичних документів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.