Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Впливові загальноросійські полії ичні партії, що діяли в Україні

ПО

Українська партія соціалістів революціонерів-есерів

Політичні партії в боротьбі за вплив на населення

Поміркована

Радикальна

Дві основні політичні течії українського національного руху

її представляла Українська народна партія (УНП) на чолі з М. Міхновським. УНП виступала за створення самостійної Української держави. Самостійники пропонували скликати український парламент і сформувати уряд.

Виразником поміркованих виступало Товариство україн­ських поступовців (ТУП). Вони перебували на поміркова­них позиціях і прагнули створити автономію України на федеративних засадах у складі демократичної Росії.

Політичні партії в підросійській Україні

Посилювалася активність політичних партій. Впливові українські політичні партії

(УПСР) — найвпливовіша.

Видатним лідером цієї партії був М. Грушевський,що пе­рейшов до УПСР від українських лібералів. Мали вплив серед сільського населення. Виступали за національно-територіальну автономію, за ліквідацію поміщицького землеволодіння і передання землі в користування селянам.

Керівництво УПСР - М. Ковалевський, В. Голубович, П. Христкж, В. Залізняк.


 
2. Українська соціал-демократичнаробітнича партія (УСДРП)

створена у 1905 р. Друга за чисельністю і впливом. У квітні 1917 р. провела конференцію і поновила свою роботу, бо після поразки революції 1905—1907 pp. була за­боронена.

Мала вплив переважно у містах Правобережжя. Визначні діячі УСДРП — В. Винниченко, С Петлюра, І. Мазепа та інші.

Вимагали національно-територіальної автономії Укра­їни, виступали за парламентську республіку. Висловлю­валися за проведення важливих соціальних реформ, за демократичний розвиток України з соціалістичною пер­спективою.

3. Союз українських автономістів-федералістів, який виник
на основі ТУП.

Згодом перерісвУкраїнськупартіюсоціалістів-федералістів (УПСФ).

До її керівництва обрали Д. Дорошенка, С. Єфремова, А. Ніковського, Лотоцького та інших. Ця партія масовою не стала, оскільки здійснювала полі­тичну діяльність лише серед інтелігенції, частково серед робітників і селян.

Виступала за автономію України, аграрну реформу, за збереження приватної власності.

4. Українська народна партія (УШІ), заснована М. Міхнов-
ським.

Виступала за незалежність України.

5. У травні 1917 р. виникла Українсько-демократична хлібо­
робська партія (УДХП),
яка орієнтувалася на поміщиків
та заможне селянство.

Лідери УДХП — В. Андрієвський, В. Липинський, ІУ1. Ма­каренко.

Конституційні демократи (кадети). Головна урядова партія.

У березні 1917 р. проголосила своєю програмною метою «демократичну парламентську республіку», відійшла від


гасла конституційної монархії, яке вона підтримувала з перших днів свого існування. Обіцяла в Україні соціально-економічні реформи, свободу національно-культурного життя, але все це пов'язувала з всеросійськими Установ­чими зборами.

Соціалісти-революціонери (есери). Найчисленніша партія, яка мала підтримку у промислових районах та на фронтах. Виступали за ліквідацію поміщицького землеволодіння і передання землі в користування селянам, але прагнули зробити це законними методами і цим відрізнялися від більшовиків, які закликали селян захоплювати землю са­мочинно, не чекаючи Установчих зборів і прийняття від­повідних законів.

Соціал-демократи:

Меншовики.

Виступали за демократичну парламентську республіку, вирішення всіх питань всеросійськими Установчими зборами, за згуртування реформістських сил, щоб ввести, революцію в помірковані буржуазно-ліберальні рамки.

- Більшовики.

Навесні 1917 р. ще не мали впливу на українське,суспіль-ство. Але наростання економічної кризи, погіршення жит­тя населення принесло більшовикам значну підтримку. Зго­дом вони перетворилися на одну з найчисленніших партій. У квітні 1917 р з еміграції повернувся В. І. Ленін, який виступив з доповіддю «Про завдання пролетаріату в даній революції». Було висунено лозунг «Вся влада радам/»

Більшовики обіцяли негайні радикальні соціально-економічні та політичні зміни: солдатам - мир,

робітникам — заводи і фабрики, •

селянам - землю,

народам — вільне національне життя. Вони виступали за повалення Тимчасового уряду, пере­хід усієї повноти влади до рад, а кінцевою метою вважали' встановлення диктатури пролетаріату.Чому в Україні після Лютневої революції переважали автономістські, а не самостійницькі

настрої

1. Програмною установкою більшості політичних партій та сил Центральної Ради була автономія України.

2. Ідея самостійності поки що не набула поширення в масах.

3. Серед української політичної еліти було сподівання на справедливе вирішення національного питання револю­ційною демократією Росії.

4. Україна не була підготовлена до самостійності: не мала державних структур, армії, належного фінансування, мате­ріального забезпечення.

5. Домінування неукраїнського населення у містах — цен­трах політичного життя.

Утворення Центральної Ради

Лідери обох течій українського національного руху - са­мостійників і поміркованих — вирішили об'єднатися для створення єдиного керівного центру, який мав очолити бо­ротьбу за відродження української державності.

За ініціативи українських самостійників і тупівців 4 (17) березня 1917 р. у Києві було проголошено про ство­рення Української Центральної Ради (УЦР), завданням якої мало стати об'єднання всіх українських сил. Центральна Рада - представницький орган української де­мократії, який очолив національно-визвольний рух в Україні, загальногромадська організація, яка ставила за мету побудову національно-територіальної автономії в Україні на демократичних засадах.

До складу Центральної Ради увійшли:

• Українська народна партія (УНП),

• Товариство українських поступовців (ТУП),

• Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР),


 

• Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП),

• Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ),

• студентські спілки,

• військові організації,

• представники духовенства, творчої інтелігенції.
Головою Української Центральної Ради заочно обрано

М. Грушевського, який повернувся до Києва 12 (25) березня
1917р. •

Рада обрала Виконавчий комітет, який згодом отримав назву Мала рада.

Вагому роль в організації Центральної Ради відіграли С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Резиденцією Центральної Ради був Педагогічний музей у Києві (тепер республіканський будинок учителя).

Офіційним органом Центральної Ради була «Нова рада» з редактором Андрієм Ніковським.

На місцях створювалися губернські, повітові й міські на­ціональні ради, які організовували видання газет і брошур українською мовою, засновували культурно-освітні орга­нізації — «Просвіти», клуби, народні будинки, бібліотеки, народні театри тощо.

Періодизація діяльності Центральної Ради

1. Становлення Української Центральної Ради (березень — по­
чаток червня 1917р.):

• • формування її складу,

• боротьба за демократизацію й українізацію, •

• співробітництво з Тимчасовим урядом,

• вироблення ідеї автономії України в складі Росії.

2. Поглиблення процесу державного будівництва в Україні (кі­
нець червня — початок жовтня 1917р.)
на засадах автономно-
федеративного принципу:

•легалізація автономії,

•досягнення тимчасового компромісу з Тимчасовим урядом.


 
 

Над колонами демонстрантів майоріли сотні блакитно-жовтих національних прапорів. Багатотисячні українські маніфестації відбулися в Катери­нославі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові та інших містах з гаслами «Автономію Україні!», «Хай живе федеративна республіка!», «Вільна Україна у вільній Росії!» тощо.

Порівняння понять: національна ідея -соціалістична ідея

Михайло Грушевський (1866-1934) Видатний український історик, публіцист, організа­тор української історичної науки, видатний громадеько-

3. Боротьба за владу з центральним більшовицькимурядом

(жовтень 1917 р.січень 1918 р.)

4. Існування формально самостійної Української Народної
Республіки {березень
28 квітня 1918р.) під протекторатом
Німеччини й Австро-Угорщини.

Добу Центральної Ради залежно від домінувальних у дер­жавотворчому процесі ідейісторики поділяють на два етапи: перший — автономістський (березень 1917 р. — січень

1918 р.);

другий — самостійницький (січень — квітень 1.918 p.). 9 (22) березня 1917 р.Перша відозва Центральної Ради «До українського народу», в якій вона закликала зберігати спо­кій, обирати нових людей в органи самоврядування, твори­ти вільне життя, збирати кошти в український національ­ний фонд.

Центральна Рада з самого початку відстоювала національно-територіальну автономію України, підтри­мувала заходи щодо створення української преси, впрова­дження української мови у школах, скасування будь-яких обмежен ь щодо розвитку української культури і громадсько-політичного життя.

Соціально-економічні питання поки що не обговорю­валися, а були перенесені на пізніший період. Вони по­боювалися, що зосередженість на соціально-економічних питаннях може розколоти національний рух. Подальший розвиток політичної ситуації в Україні показав хибність та­кої політики.

12 березня 1917 р.У Петрограді відбулася грандіозна демон­страція українців, яка справила величезний вплив на росій­ську громадськість.,

19 березня (1 кбітня) 1917 р.У Києві відбувся мітинг україн­ського населення (понад 100 тис. учасників), під час якого висувалися вимоги надати Україні автономію. На Софій­ському майдані відбулося грандіозне віче, учасники якого вимагали широкої автономії України в складі демократич­ної Російської держави та скликання Установчих зборів.Читайте також:

 1. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 2. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Адміністративне судочинство в Україні
 7. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 8. АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
 9. АНаліЗ СТанУ ЗДОРОВ'Я ДІТеЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
 10. Аналіз стану та проблем реалізації Болонського процесу в Україні за ключовими напрямками.
 11. АРХІВНА СПРАВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ У 1920-1930-Х РР.
 12. Архівна справа в Україні в роки другої світової війни
Переглядів: 1363

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Органи влади Тимчасового уряду | Соціалістична ідея

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.