Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Позначення ступеня відповідності.

Нееквівалентні стандарти не вважаються гармонізо­ваними.

Умови за яких національний стандарт вважається нееквівалентним.

Поняття про ідентичність та модифікованість національного стандарту України.

Модифікованістьнаціонального стандарту з певним міжнарод­ним або регіональним стандартом визначається, якщо він має тільки дозволені технічні відхилення (розбіжність між технічним змістом), які точно визначено і пояснено. Крім того, національний стандарт повинен відтворювати структуру міжнародного (регіонального) стан­дарту, а зміни в структурі дозволені тільки за умови, що змінена струк­тура дає змогу порівнювати зміст обох стандартів. Модифіковані стандарти також можуть включати зміни, дозволені в разі ідентич­ної відповідності.

Національний стандарт вважається нееквівалентнимміжна­родному (регіональному) стандарту за таких умов:

- має технічні відхилення, які чітко не визначені і не пояснені;

- має зміни в структурі стандарту, які не гарантують легкого порівняння змісту і структури обох стандартів;

- стандарти не співпадають за кількістю положень.

 

Позначення ступеня відповідності подається після назви націо­нального стандарту та познаки міжнародного (регіонального) стан­дарту. Наприклад:

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують

системами сертифікації продукції (EN 45011:1998,IDТ)

ДСТУ 6725-2000 Кліматичні випробування. Частина 1.

ІЕС 60068-1:1998 (ЮТ) Загальні положення та настанови

ДСТУ ISO 4880-2002/ Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю

ГОСТ ИСО 4880-2002 та текстильних виробів. Словник термінів

(ISO 4880:1997, ІДТ;

ГОСТ ИСО 4880-2002, ІДТ)

ДСТУ 3135.22-1998 Безпека побутових та аналогічних

електричних приладів. Додаткові вимоги до машин швейних

побутових (ІЕС 60335-2-28:1994, MOD)

ДСТУ 4125-2002 Одяг для захисту від впливу тепла і

полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на вплив

теплового випромінювання (ISO 6942:1993, NEQ)

 

Міжнародні, міждержавні, регіональні стандарти та національні стандарти інших країн застосовують в Україні в межах її міжнарод­них договорів. Але суб'єктам підприємницької діяльності дозволяєть­ся пряме застосування стандартів міжнародних (регіональних) орга­нізацій та стандартів фірм зарубіжних країн за умови, що вимоги цих стандартів не протирічать вимогам чинного законодавства Украї­ни та державних і галузевих стандартів України щодо безпеки і охо­рони довкілля, а продукція виготовляється для експорту.

Література:

 1. Богданова О.Ф. та ін. Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості. К.: Кондор, 2007 – 53-83 с.
 2. Савчук Н.Г., Березненко С.М.,Березненко М.П. квалітологія швейного виробництва. К.: Арістей, 2004. – 25-32 с., 58-64с.
 3. ПавловВ.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. К.: Кондор, 2004. – 90-92 с.
 4. Цимбал Т.В. Антропометрична стандартизація проектування одягу. К.: Монографія, 2004. – 8-13 с.
 5. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 3-10 с.
 6. Закон України "Про стандартизацію" (№ 2408-1 II від 17 трав­ня 2001 p.).

 

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттю "стандартизація".

2. Назвіть етапи становлення та розвитку стандартизації. Де і коли вперше було введено поняття "стандарт".

3. Сформулюйте мету державної політики в сфері стандартизації.

4. Поясніть коли виникла стандартизація, на яку її поділяють і в чому їх сутність. Наведіть приклади.

5. Назвіть на забезпечення чого спрямована сучасна стандартизація.

6. Поясніть на основі чого і коли було створено Держстандарт України.

7. Поясніть коли була проведена структурна реорганізація Держстандарту України і яку він має назву зараз.

8. Перерахуйте основні функції які виконує Держспоживстандарт у сфері стандартизації.

9. Відтворіть організаційну структуру Держспоживстандарту в Україні.

10. Назвіть які Ви знаєте законодавчо-нормативні документи з питань стан­дартизації, чинні в Україні.

11. Поясніть що розуміють під рівнем стандартизації.

12. Дайте визначення терміну “стандарт”.

13. Дайте визначення терміну “міжнародна стандартизація”.

14. Дайте визначення терміну “регіональна стандартизація”.

15. Дайте визначення терміну “національна стандартизація”.

16. Дайте визначення терміну “міжнародний стандарт”.

17. Дайте визначення терміну “регіональний стандарт”.

18. Дайте визначення терміну “міждержавний стандарт”.

19. Дайте визначення терміну “національний стандарт”.

20. Поясніть як позначаються національні стандарти України і ким вони затверджуються. Наведіть приклади.

21. Поясніть як позначається міждержавні стандарти і до рівня яких стандартів їх слід віднести.

22. Наведіть приклади міжнародних та регіональних європейських стандартів та поясніть їх познаку.

23. Сформулюйте що означає комплекс (система) стандартів.

24. Наведіть приклад комплексу стандартів та поясніть познаку.

25. Поясніть особливості позначення багаточастинних стандартів.

26. Охарактеризуйте які стандарти вважаються гармонізованими (еквівалентними).

27. Назвіть за яких умов національний стандарт України вважається ідентичним конкретному міжнародному або регіональному стандарту.

28. Поясніть за яких умов національний стандарт вважається нееквівалентним міжнародному (регіональному) стандарту.

29. Як зазначається ступінь відповідності в познаці міжнародних і регіональних стандартів, які прийняті як національні.


Читайте також:

 1. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ПО БПКПОЛН.
 3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ПО ЗВАЖЕНИХ РЕЧОВИНАХ.
 4. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ.
 5. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕНОСТI ЛРС КОМIРНИМИ ШКIДНИКАМИ.
 6. Визначення ступеня ушкодження легень в процесі проведення ШВЛ
 7. Визначення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією.
 8. Графічне позначення матеріалу в перерізах і на виді - штрихування, що виконується тонкими суцільними лініями.
 9. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук: загальна характеристика
 10. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
 11. Загальні вимоги до оформлення геологічних карт. Умовні позначення на геологічній графіці.
 12. Засоби діагностики ступеня досягнення кінцевих цілей вищої освіти




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації. | Перетворення Лапласа

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.