Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність економічного прогресу.

Сутність і критерії економічного прогресу.

Вплив НТР на навколишнє середовище та особливості відтворення робочої сили.

Економічні потреби та інтереси.

Соціально-економічний аспект сутності людини.

Розвиток сутнісних сил людини — вирішальний фактор соціально-економічного прогресу

Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес

Сутність НТР та її основні етапи.

НТР та її роль в економічному прогресі

Фактори економічного прогресу.

Розвиток суперечностей — джерело прогресу.

Рушійні сили і фактори економічного прогресу

Основні критерії економічного прогресу.

Сутність економічного прогресу.

Тема: Економічний прогрес та його рушійні сили

Лекція № 3

 

Навчальна мета:Дати поняття та суть економічного прогресу, його складові.

Час:80 хв.

Навчальні питання:

1.10хв

2.30хв

3.20хв

4.15хв

5. Заключна частина – 5 хв.(підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:першоджерела, таблиці, схеми, малюнки.

Джерела і література:

1. Башнянин Г.І., Шевчик Є.С. Політична економія: Навч. посіб. 3-те вид., перероб. і випр. – Львів: "Новий світ– 2000". – 2004. – 480с.

2. Гальчинський А.С. Палкін Ю.І. Основи економічних знань. Київ. "Вища

школа", 1999.

3. Економіка. Навчальний посібник / за ред. доц.. С.Д.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2006. – 246с.

4. Крупка М.І, Островерх П.І., Реверчук С.К.. Основи економічної теорії: Підручник. – К.:Анка. – 2001. – 344с.

5. Кулішов В.В.. Основи економічної теорії: Підручник для студентів ВНЗ 3-те вид. випр. і доп.. – Львів: "Магнолія 2006" 2007. – 516с.

6. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – Київ, "Видавництво центр", "Академія", 2003. – 656с.

7. Основи економічної теорії, (політичний аспект). Київ, "Вища школа", 1999.

8. Титаренко Н.О. Теорії інвестицій. (Навчальний посібник). Київ , 2000.

9. Закон України "Про інвестиційну діяльність". Відомості Верховної Ради. № 47, с, 647.

 

План

 

1. Сутність і критерії економічного прогресу

Поняття «прогрес» походить від латинського слова «progressive», що означає рух вперед, поступальний розвиток суспільства по висхідній лінії, від менш досконалих до більш досконалих форм.

Економічний прогрес — поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента: продуктивних сил і техніко-еконо­мічних відносин (а водночас технологічного способу виробниц­тва), організаційно-економічних відносин, виробничих відносин, або відносин економічної власності, та господарського механізму.

Конкретніше прогрес технологічного способу вироб­ництва виражається в переході від способу виробництва, заснованому на ручній праці, до способу виробництва, що базується на машинній праці, а від нього — до техноло­гічного способу виробництва, в основі якого лежить авто­матизована праця. Рух уперед у межах виробничих від­носин знаходить свій концентрований вияв у еволюції форм власності: від індивідуальної до колективної (в різ­них її видах і ступенях зрілості), від колективної — до державної та наддержавної (або інтегрованої) форми власності. Прогрес організаційно-економічних відносин виражається у вдосконаленні процесу управління підпри­ємством, покращенні маркетингових досліджень тощо. Прогрес господарського механізму передбачає еволюцію ринкових важелів управління економікою, поступовий перехід до раціонального поєднання державних і ринко­вих важелів, а згодом до наднаціональних форм і методів управління економікою в межах регіональних об'єднань.

Економічний прогрес — основа суспільного прогресу, елементами якого (крім економічного) є прогрес право­вий, політичний, національний, культурний, духовний та ін. Загалом такий рух уперед виражається в послідов­ній зміні суспільно-економічних формацій. Загальною тенденцію історичного розвитку є поступовий перехід під суспільних систем, зумовлених природними фактора­ми (географічним середовищем, кількістю населення), до складніших систем, прогрес яких забезпечується зростанням кількості факторів і джерел розвитку. Так, у су­часних умовах якісно новими факторами суспільного, зокрема економічного, прогресу є дух народу, енергія й активність нації, національна психологія та свідомість людей.

Розрізняють два основні типи економічного розвитку — екстенсивний та інтенсивний.

За екстенсивного типу економічне зростання досяга­ється внаслідок кількісного приросту всіх елементів про­дуктивних сил, насамперед факторів виробництва, за незмінного рівня його технічної бази. Основними факто­рами цього типу економічного зростання є:

1) збільшен­ня обсягу інвестицій за збереження існуючого рівня тех­нології;

2) збільшення кількості працівників;

3) зростан­ня обсягів оборотних фондів (сировини, матеріалів тощо).

Так, для збільшення випуску продукції вдвічі у дію вво­дять вдвічі більше машин, верстатів, устаткування такої самої якості, застосовують удвічі більше робочої сили та­кої ж кваліфікації та рівня освіти, такі ж форми організації праці, сировину тощо. У цьому разі продуктивність праці й ефективність незмінні.

За інтенсивного типу економічного зростання збіль­шення масштабів випуску продукції досягається внаслідок якісного вдосконалення всієї системи продук­тивних сил, насамперед речових і особистісних факторів виробництва. Основою інтенсифікації є науково-техніч­ний прогрес, а в наш час радикальна форма його розвит­ку — НТР, що розгортається. Основними факторами цьо­го типу економічного зростання є:

1) впровадження нової техніки і технології на основі передових досягнень нау­ково-технічного прогресу, основою яких є процес інвесту­вання виробництва;

2) підвищення загальноосвітнього і професійного рівнів працівників;

3) покращення вико­ристання основних і оборотних фондів;

4) впровадження нових прогресивних форм організації виробництва і праці;

5) розвиток підприємницьких здібностей;

6) випереджаючий розвиток інформаційної сфери, інформатизація господарської діяльності.

Інтенсифікація виробництва виявляється у зростанні суспільної продуктивності праці (тобто у збільшенні виходу кінцевої продукції з кожної одиниці залучених у виробництво ресурсів за економії живої, уречевленої праці), у підвищенні якості продук­ції, ефективності виробництва.

У процесі розширеного відтворення відбувається по­єднання інтенсивних і екстенсивних факторів економіч­ного зростання. Тому розрізняють переважно інтенсив­ний або переважно екстенсивний тип такого зростання. Оскільки більшість джерел екстенсивного зростання (земля, корисні копалини тощо) украй обмежені, а для суспільства властиве прогресивне економічне зростання, необхідно переходити до переважно інтенсивного його типу. Це означає рішучий перехід до працезаощаджуючих, фондозаощаджуючих і ресурсозаощаджуючих технологій зростання ефективності виробництва.

Основними формами інтенсивного типу розвитку, або інтенсифікації виробництва, є:

1) заощаджуюча, за якої внаслідок впровадження нової техніки і технології змен­шується потреба в робочій силі за одноразового зростан­ня складної праці;

2) працезаощаджуюча, за якої виконання такого ж обсягу робіт здійсню-ється меншою кількістю працюючих вищої кваліфікації;

3) матеріале- і ресурсозаощаджуюча (застосовуються економічніші пред-мети праці — наприклад композитні матеріали, або раціональніше вико-ристовуються старі предмети праці, споживається менша кількість елект-роенергії тощо);

4) всебічна, за якої раціонально поєднуються всі названі форми і найшвидше зростає ефективність суспільного ви­робництва.

Впровадження фондозаощаджуючої форми в умовах сучасного етапу НТР пов'язано з автоматизацією вироб­ництва, використанням технологічного устаткування з програмним управлінням, комп'ютерних систем і мік­ропроцесорів, гнучких виробничих систем тощо.

Основними показниками динаміки економічного зрос­тання на макроекономічному рівні є зростання обсягів валового внутрішнього продукту або національного дохо­ду; темпи зростання цих показників у розрахунку на ду­шу населення та ін. Конкретніші показники — коефіцієнт зростання (визначається як відношення показника певного року, що вивчається, до базового), темп зростання (дорівнює коефіцієнту зростання, помноженому на 100%)і темп приросту (дорівнює темпові зростання мі­нус 100).


Читайте також:

 1. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 2. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 3. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 4. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 5. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 6. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 10. Бізнес-план підприємства: сутність та складові
 11. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.
 12. Бюджетне регулювання, його сутність та методи здійснення
Переглядів: 3215

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інституціоналізм | Основні критерії економічного прогресу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.