Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види трудового договору

Переведення на іншу роботу

Види трудового договору

План

Тема № 10. Окремі види трудових договорів

Трудовий договір як відправна позиція взаємовідносин працівника з підприємством щодо виконання певної діяльності ї визначальною категорією для трудового права. Як родове поняття трудовий договір відповідно до чинного законодавства класифікується за окремими ознаками: залежно від специфіки змісту, форми договору, строку дії, порядку укладення.

Специфічний зміст маютьтрудові договори про державнуслужбу. Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Порядок укладення трудового договору і проходження служ­би в державних органах та їх апараті регулюється Законом Ук­раїни від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу».

Основними критеріями класифікації посад державних служ­бовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній по­саді, роль і місце посади в структурі державного органу. За­коном «Про державну службу» передбачено сім категорій по­сад. Залежно від категорії державні службовці поділяються на 15 рангів.

При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.

Якщо відсутні перешкоди в укладенні контракту при прий­нятті працівника на роботу, то «нав'язувати» контракт працю­ючим особам можна тоді, коли законодавством про працю виз­нана лише контрактна форма трудових відносин для певних категорій працівників. Порушення цієї умови відповідно до ст. 9 КЗпП може бути підставою для визнання недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище працівника порівня­но із законодавством України.

Заслуговують на окреме відзначення особливості регулю­вання трудових відносин в селянському (фермерському) госпо­дарстві. Відповідно до ст. 22 Закону Україні «Про селянське (фермерське) господарство» в редакції від 22 червня 1993 р. в разі необхідності селянське (фермерське) господарство має право залучати до роботи інших громадян. Відносини, що виникають внаслідок укладення договорів (контрактів), регулюються за­конодавством про працю, на відміну від трудових відносин членів селянських (фермерських) господарств, які регулюються самими господарствами.

При залученні до роботи в селянському (фермерському) гос­подарстві обов'язковим для осіб є укладення трудового догово­ру (контракту, угоди) у письмовій формі; визначення строків, умов праці та побуту (тривалість робочого дня, вихідні дні, що­річна оплачувана відпустка, форми оплати праці, харчування тощо).

Однією з ознак, що встановлює особливість оформлення даних відносин, є обов'язкова реєстрація укладених договорів в районній, міській Раді народних депутатів, котра виділяла земельну ділянку у володіння чи користування за умови, що селянське (фермерське) господарство буде основним місцем роботи для цих осіб.

Перевага контракту перед звичайним трудовим договором проявляється у тому, що контракт дозволяє максимально індивілізувати кожну конкретну угоду про працю, наповнити її специфічним змістом. Тому контракт повинен бути дійовим засобом поліпшення у договірному порядку правового статусу працівника порівняно із законодавством і колективним дого­вором. Фактично ж він досить часто укладається з протилеж­ною метою, як черговий спосіб порушення трудових прав і сво­бод людини, обмеження прав працівника в часі.

Контракт може якийсь час існувати без породження трудо­вих відносин. Це можливо тоді, коли він укладається із студен­тами, які ще навчаються, про те, що, закінчивши навчання у вузі, випускник працюватиме на підприємстві, яке оплачувало його навчання повністю чи частково.

Розрив між днем укладення контракту і днем, коли праців­ник приступить до роботи, може бути викликаний також необ­хідністю оформити розірвання трудового договору за попередньою роботою. На такі випадки слід поширити положення ч.5 ст. 24 КЗпП про те, що особі, з якою попередньо було укладено контракт, не може бути відмовлено в наданні роботи.

На певний строк можуть укладатись трудові договори з тим­часовими і сезонними працівниками.Тимчасовими вважаються працівники, яких прийнято на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими збе­рігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців.

При оформленні трудового договору з тимчасовим праців­ником в наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу обо­в'язково повинно бути зазначено, що даний працівник прий­мається на тимчасову роботу або вказується конкретний строк роботи.

Трудовий договір з тимчасовим працівником вважається про­довженим на невизначений строк, якщо він пропрацював по-чад два чи чотири місяці, і жодна з сторін не зажадала припи­нення трудових відносин, або якщо його було звільнено і знову ж прийнято на ту ж саму роботу після перерви тривалістю не більше одного тижня, а загальний стаж його роботи до і після перерви перевищує в сукупності відповідно два чи чотири місяці.

Сезонними вважаються роботи, котрі внаслідок природних , кліматичних умов виконуються протягом певного періоду року _ сезону, що не перевищує шести місяців.

Особи, які приймаються на сезонні роботи, мають бути по­переджені про це при укладенні трудового договору, про що зазначається у наказі чи розпорядженні.

Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений по­становою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278. До сезонних галузей віднесені лісова промисловість і лісове господарство, торф'яна промисловість, сільське госпо­дарство, переробні галузі промисловості, санаторно-курортні галузі і заклади відпочинку. В кожній з цих галузей визначені певні види робіт, які вважаються сезонними.

Роботи, які у цьому списку не зазначені, сезонними не вва­жаються, хоча б вони і виконувались не більше шести місяців.

Законодавство про працю надає громадянам право реалізу­вати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом ук­ладення трудового договору на одному або одночасно на де­кількох підприємствах (ч. 2 ст. 21 КЗпП). Зайняття працівни­ком, крім основної, іншої платної посади або виконання іншої регулярно оплачуваної роботи називаєтьсясумісництвом.

Для роботи за сумісництвом потрібні лише бажання і згода працівника. Згода власника або уповноваженого ним органу, а також профспілкового комітету за основним місцем роботи не вимагається.

Керівники підприємств разом з профспілковими комітета­ми можуть запроваджувати обмеження на сумісництво лише щодо працівників окремих професій і посад з особливими умо­вами та режимом праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, які відіб'ються на стані здоров'я працівників або безпеці виробництва.

Разом з тим нормативними актами уведені обмеження для деяких категорій працівників. Так, встановлені обмеження пра­цювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької-медичної та творчої діяльності) керівникам державних під­приємств, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів державних підприємств (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступникам.

Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли „.сімнадцяти років, та вагітних жінок.

Не допускається також одночасно зайняття двох керівних посад.

Суміщенням професій (посад) вважається виконання роботи по декількох професіях (спеціальностях) на одному і тому ж підприємстві чи організації протягом робочого дня нормальної тривалості.

Робота по декількох професіях (спеціальностях) може бути дозволена власником або уповноваженим ним органом на підприємствах усіх галузей народного господарства, де кількість видів робіт, необхідних для виробництва, більше професій, вна­слідок чого працівник недостатньо завантажений роботою про­тягом нормальної тривалості робочого часу.

Для застосування суміщення професій обмежень не вста­новлено. Необхідно лише одержати згоду працівника, що може бути обумовлено як при прийнятті на роботу, так і під час ро­боти.

Таким чином, при сумісництві працівник укладає два або більше трудових договорів: за основною і суміщуваною робота­ми. В разі суміщення професій укладається один трудовий до­говір.

Крім того, робота за сумісництвом виконується працівни­ком понад нормальну тривалість робочого часу, у вільний від основної роботи часу. При суміщенні професій (посад) робота виконується в межах нормальної тривалості робочого часу.

Різновидом укладення трудового договору єорганізованийнабір робітників, що здійснюється органами зайнятості насе­лення. Особи, які укладають такий договір, як правило, на­правляються на фізичні роботи. Тому перед прийняттям їх на роботу вони проходять медичний огляд.

У порядку організованого набору трудові договори уклада­ються тільки з особами, що досягли вісімнадцятирічного віку. Це обмеження викликане тим, що такі договори переважно укладаються на роботи поза постійним місцем проживання. Договори можуть укладатись з чоловіками не старше 55 років і 3 жінками не старше 50 років, які придатні за станом здоров'я виконувати фізичні роботи, на які вони направляються.

Особливістю цих договорів є те, що вони укладаються не з підприємствами або будівництвами, де робітники

працюватимуть, а зі службами зайнятості населення, що виступають від імені цих підприємств або будівництв.

Працівник може укласти трудовий договір з підприємством на роботу особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь та засобів праці, що виділяються підприємством або набуваються за рахунок цих роботодавців. Такі працівники вва­жаютьсянадомниками.

Власник або уповноважений ним орган може дозволити на­домнику виготовляти вироби з власних матеріалів і з викорис­танням особистих механізмів та інструментів.

Переважне право на укладення трудового договору на дому надається жінкам, які мають дітей віком до п'ятнадцяти років-інвалідам і пенсіонерам, незалежно від виду призначеної пенсії;

особам, які досягли пенсійного віку, але не одержують пенсію;

особам з пониженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомних умовах; особам, які здійснюють догляд за інвалідами чи членами сім'ї, котрі трива­лий час хворіють і за станом здоров'я потребують догляду; осо­бам, які зайняті на роботах з сезонним характером виробницт­ва (в міжсезонний період), а також тим, хто навчається в на­вчальних закладах з відривом від виробництва; особам, які з об'єктивних причин не можуть бути зайнятими безпосередньо на виробництві в даній місцевості, наприклад, в районах і місце­востях, де є вільні трудові ресурси.

Особи, які володіють майстерністю виготовлення народних художніх промислів, сувенірних виробів або оригінальної упа­ковки для них, можуть бути прийнятті на роботу як надомники незалежно від роду їх діяльності і роботи на інших підприєм­ствах.


Читайте також:

 1. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 2. Аналіз трудового потенціалу
 3. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 4. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу
 5. Види адміністративного договору
 6. Види договору.
 7. Види договору: - односторонні та двосторонні.
 8. Види трудового договору
 9. Визнання договору неукладеним.
 10. Визначення загального трудового стажу
 11. Вирішення суперечок між суб'єктами страхування. Умови припинення дії договору.
Переглядів: 866

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальний порядок прийняття на роботу | Переведення на іншу роботу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.