Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ключові поняття і терміни

ЗМ 5. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

(1921 – 1939 рр.)

Тема 9. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1921 – 1939 рр.)

 

План лекції:

1. УРСР в період НЕПу (1921 – 1928 рр.).

2. Особливості проведення індустріалізації та колективізації в Україні.

3. Морально-політична обстановка в Україні в 1930-ті роки.

4. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях. Утворення та деякі засади ОУН.

5. Передумови возз’єднання Західної України з УРСР.

 

Семінар: УКРАЇНА В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

(1921-1927 рр.)

Мета: Поглибити знання щодо важливого періоду історії України – часів НЕПу. Визначити особливості здійснення нової економічної політики в Україні та наслідки її впровадження.

Проаналізувати процес створення унітарної держави – СРСР та долю України в новому державному утворенні.

Охарактеризувати політику українізації та специфіку її впровадження в українських землях; розкрити причини її згортання наприкінці 1920-х – в 1930-ті роки.

 

Питання для обговорення:

1. Соціально-економічна і політична криза в Україні на початку 20-х років. Передумови та здійснення НЕПу в Україні. Проблеми економічної і політичної влади.

2. Проблема суверенітету України у 1920-1922 рр. та процес "автономізації".

3. Українізація: самоціль чи ідеологізація духовного життя?

Методичні вказівки до семінару:

1.Висвітлення питання щодо зміни економічної політики більшовицької партії вимагає передусім аналізу соціально-економічного і політичного становища в Україні на початку 20-х років, а саме – ознак занепаду промисловості та сільського господарства, спричиненого політикою "воєнного комунізму", падіння життєвого рівня населення та характеристики повстанського руху, що поширився на значній території України.

Бажано також проаналізувати концепції нової економічної політики, викладені в документах Політбюро ЦК РКП(б) від 18 лютого 1921 р., рішеннях X з'їзду РКП(б), пропозиціях В.Леніна на Всеросійській продовольчій нараді та наказі Ради народних комісарів "Про впровадження в життя начал нової економічної політики", що дасть змогу орієнтуватись у самій суті НЕПу.

Розкриваючи зміни, що відбулися в економіці України за часів нової економічної політики, варто звернути увагу на її непослідовність, що призвело до глибоких протиріч між базисом і надбудовою. Крім того, заслуговує на увагу питання, пов'язане з впровадженням нової системи оподаткування в цей період.

2.Щодо питання про проблему суверенітету України в 20-х роках ХХ ст., ролі України в утворенні СРСР, то із самого початку необхідно простежити процеси, що передували "автономізації", а саме - утворення «воєнно-політичного союзу», договірної федерації, що стало першими кроками на шляху перетворення України в регіон унітарної держави.

Студент повинен чітко уявляти перебіг подій щодо юридичного оформлення СРСР, повноважень України у складі Союзу, а також про територіально-адміністративний устрій УРСР та реакцію на утворення союзної держави.

3.Щодо українізації, то особливу увагу необхідно звернути на обставини, які були в основі політики "коренізації", вплив її на культурне піднесення в Україні. Варто звернути увагу на проблему "націонал-ухильництва" в КП(б)У як реакцію на політику керівництва Радянського Союзу щодо союзних республік.

Насамкінець, слід визначитися, процес українізації був самоціллю чи тактичною поступкою з боку керівництва СРСР з метою посилити ідеологізацію духовного життя українського суспільства.

Базис, надбудова, НЕП, командні висоти, концесія, унітаризм, федералізм, договірна федерація, коренізація, автономізація, націонал-ухильництво.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Причини і наслідки голодомору 1921-1923 рр.

2. Суть непослідовності та обмеженості НЕПу.

3. Податкова система в УСРР в часи НЕПу.

4. Культурне життя в Україні в 20-х роках.

5. Реакція в українському суспільстві на утворення СРСР.

Методичні вказівки і рекомендації:

У питанні про голодомор 1921-1923 рр. в українських землях особливу увагу слід приділити осмисленню причин (об‘єктивних та суб‘єктивних) цього лиха, відмінності у ставленні московського керівництва до голодуючого населення України та губерній РСФРР. Визначте соціально-економічні та суспільно-політичні наслідки голоду 1921-1923 рр.

Друге питання. При підготовці відповіді на питання зверніть увагу на те, що впровадження нової економічної політики розглядалося радянським керівництвом як компромісна поступка з метою зміцнення союзу робітничого класу й селянства (за висловом В. Леніна). Разом з тим, НЕП був спробою більшовицької партії зосередити у своїх руках політичну владу, перейти від командно-адміністративних методів управління економікою, характерних для політики воєнного комунізму, до ринкових механізмів у повоєнний час.

Студент повинен на підставі аналізу історичних джерел визначити, в чому проявилась обмеженість заходів НЕПу, які причини цього. Доведіть, що впровадження нової економічної політики носило непослідовний характер. Визначте специфіку реалізації НЕПу в Україні, соціально-економічні та суспільно-політичні наслідки для УСРР.

Третє питання. Залучаючи знання з економічної історії, історії економічних вчень, визначте специфіку формування радянської податкової системи в умовах нової економічної політики. Охарактеризуйте основні види податків та особливості формування бюджетної політики УСРР. Яку роль відіграло впровадження грошової одиниці – червінця? Чи сприяло це стабілізації фінансової системи держави? Чому?

Характеризуючи особливості культурного життя в період НЕПу в Україні зверніть увагу на труднощі і завдання, що постали перед вітчизняною науковою і творчою елітою в умовах завершення громадянської війни і переходу до мирного будівництва. Відсутність фінансування, нестача освітянських і наукових кадрів, класовий підхід до інтелігенції, постійні зміни влади негативно впливали на розвиток освіти, науки й культури в Україні.

Студент повинен з‘ясувати причини, сутність та наслідки впровадження політики коренізації (українізації). Слід чітко усвідомити цілі і завдання, що ставило радянське керівництво перед освітянами і діячами культури. Чому українізація була українською за формою і радянською – за змістом? Обґрунтуйте свою думку. Насамкінець, проаналізуйте наслідки впровадження українізації і на підставі цього аналізу розкрийте, в чому проявилася непослідовність та обмеженість її впровадження, простежте процеси, які відбувалися в Україні в період «українізації».

П‘яте питання. Розкриваючи це питання зверніть увагу на дискусію, що розгорнулася в середовищі партійно-державного керівництва РСФРР щодо шляхів нової державної інтеграції по завершенні громадянської війни. Яку позицію зайняло керівництво УСРР на чолі з Х. Раковським? Зверніть увагу, що одним з основних напрямків політики більшовиків було прагнення закріпити командно-адміністративне центральне управління радянськими республіками в кордонах єдиної держави.

 

 

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Українська еміграція в міжвоєнний період, її причини та особливості.

2. Національні меншини в УСРР 20-30-х років: етнополітичні та етнокультурні аспекти.

3. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини, національно-політичні аспекти та наслідки.

4. Політичні судові процеси в Радянській Україні 20-30-х років.

5. Утворення СРСР. Проблеми політичної правосуб’єктності України.

6. Особливості формування податкової та фінансової системи в УСРР.

Література:

1. Волковинський В., Кульчицький С. Християн Раковський: політичний портрет. - К., 1991.

2. Кульчицький С.В. Нова економічна політика: уроки для сьогодення //Маршрутами історії. - К., 1990.

3. Шостий всеукраїнський з'їзд Рад. 14-18 грудня 1921 р. Стенограф. звіт. - Харків, 1921.

4. Україна і світ. Історія господарства. – К., 1994.

5. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920 - 1930-х рр. - К., 1992.

6. Мовчан О.М. Голод 1921-1923 рр. На Україні // Український журнал. – 1990. - № 10, 12.

7. Шаповал Ю.І. Україна 20 – 50 рр.: Сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

Семінар:УКРАЇНА В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ І СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ

 

Мета:охарактеризувати особливості процесу соціалістичного будівництва кінця 20-30-х років ХХ ст. та утвердження тоталітарної системи в СРСР.

Питання для обговорення:

1. Згортання нової економічної політики та концепція планової економіки. Курс на індустріалізацію і проблеми розвитку прискореного виробництва.

2. Ідея соціалістичних перетворень у сільському господарстві та її практичне втілення в Україні.

3. Проблеми суспільно-політичного життя в Україні наприкінці 1920-х – в 1930-ті роки. Конституція СРСР 1936 р. і УРСР 1937 р. та зміцнення сталінської тоталітарної системи.

Методичні вказівки до семінару:

1.Розглядаючи перше питання, передусім необхідно звернути увагу на опір Й. Сталіна і його найближчого оточення кооперативному будівництву, що розгорнулося в часи НЕПу, проілюструвати це за допомогою резолюції XIV партійної конференції ВКП(б).

Визначте значення створення в 1926 році комісії по вивченню становища радгоспів і колгоспів, а також хлібозаготівельної кризи 1927-1928 рр., коли фактично було започатковано перехід до адміністративно-командної системи. При цьому варто коротко проаналізувати внутрішньопартійну боротьбу навколо питань соціалістичного будівництва, рішення XV з'їзду ВКП(б), згідно яких проголошувався пріоритет державного плану над ринком.

Розкриваючи питання індустріалізації в Україні, необхідно вказати мету, джерела забезпечення її темпів, розміри капіталовкладень в основні виробничі фонди України, а також окремі галузі, підвести підсумки індустріалізації, вказавши на зміну у співвідношенні між великою і дрібною промисловістю.

2.Щодо питання колективізації сільського господарства, необхідно зупинитись на типах колективних господарств, що існували на селі з початку встановлення радянської влади; проаналізувати взаємовідносини селян з державою за часів НЕПу. Характеризуючи зміни у політиці керівництва ВКП(б) і КП(б)У стосовно села, вкажіть на стратегічну мету цієї політики.

Необхідно також розкрити методи, які застосовувалися у процесі соціалістичних перетворень у сільському господарстві, проаналізувати заходи щодо контролю над цим процесом. Студент повинен зробити аналіз форм та методів боротьби на селі в період колективізації, а також зміну становища селян після її завершення.

У процесі висвітлення питання про голодомор в Україні 1932-1933 роках необхідно, крім матеріалів підручників, використати вказаний у списку літератури збірник документів, що дасть можливість аргументовано розкрити тісний зв'язок голоду з процесами колективізації, заходи партійного керівництва, спрямовані на приборкання селянства, уявити масштаби і наслідки лиха, а також його характер.

3.Щодо суспільно-політичного життя в 30-ті роки ХХ ст., варто насамперед розглянути зміни, що відбувалися в радянському суспільстві в роки перших п’ятирічок. Зокрема, зміни в соціальній структурі населення, наслідки ліквідації "поділу суспільства на класи", а також утвердження тоталітарного сталінського режиму та однопартійної системи (встановлення диктатури комуністичної партії). Конституцію СРСР та УРСР слід розглядати саме у контексті цих змін.

Слід приділити увагу аналізу сталінських репресій, розкрити їх причини і мету, зосередити увагу на репресіях проти партійних і державних діячів, діячів освіти, науки і культури та всього народу, зробивши відповідні висновки.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 801

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові поняття і терміни | Ключові поняття і терміни

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.091 сек.