Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Елементи методу бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік, як і кожна наука, має свій метод. Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко використову­ють загальнонаукові методи: діалектичний, історичний та систе­мний підходи, метод індукції і дедукції. Поряд із загальнонауковими методами бухгалтерський облік має свої специфічні методи (прийоми), які обумовлені сутністю самого предмету, технологі­єю обліку, завданнями та вимогами.

Метод бухгалтерського обліку- це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет. Бухгалтер­ський облік вивчає свій предмет за допомогою таких методів:

1) хронологічного і систематичного спостереження;

2) вимірювання господарських засобів і процесів;

3) реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;

4) узагальнення інформації з метою звітності.

Облікові дані формуються за допомогою таких елементів ме­тоду:

- документування;

- інвентаризація;

- оцінювання;

- калькулювання;

- рахунки;

- подвійний запис;

- бухгалтерський баланс;

- фінансова звітність.

Методу спостереження відповідають прийоми документу­вання та інвентаризації. Вимірювання здійснюють оцінюванням і калькулюванням. Реєстрацію та класифікацію (поточне групу­вання) проводять на рахунках за допомогою подвійного запису.

Узагальнення інформації з метою звітності відбувається у бухга­лтерському балансі та фінансовій звітності.

Документування- спосіб первинного спостереження і відо­браження господарських операцій у первинних бухгалтерських документах.

Інвентаризація- метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку, який полягає у виявленні фактичної на­явності і стану залишків майна підприємства шляхом їх опису­вання, підрахунку і оцінювання та зіставлення отриманих даних з даними бухгалтерського обліку. Метою проведення інвентариза­ції є приведення у відповідність облікових даних до фактичної наявності цінностей.

Оцінка- спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтер­ського обліку, сутність якого полягає в перерахунку натуральних та трудових характеристик об'єктів обліку у вартісні відповідно до встановлених пропорцій.

Калькулювання- це метод обчислення собівартості вигото­влення продукції, виконання робіт, надання послуг шляхом вимі­рювання та розподілу витрат, які належать до того чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення тощо). Об­лік кругообороту капіталу грунтується на трьох калькуляціях: со­бівартості придбання (постачання, закупки), виробничої собівар­тості та повної собівартості реалізованої продукції.

Бухгалтерський рахунок- спосіб систематичного спосте­реження, поточного групування та відображення інформації про стан та зміни в складі окремих об'єктів обліку (господарських за­собів, джерел їх утворення та господарських процесів). Графічно відображається у вигляді двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається дебет, а права -кредит.

Подвійний запис- метод відображення кожної господарсь­кої операції одночасно за дебетом одного і кредитом іншого ра­хунку в одній і тій самій сумі.

Бухгалтерський баланс- метод узагальнення даних про майно суб'єкта господарювання за видами (складом і розміщен­ням) і джерелами утворення в грошовому вимірі на певну дату.

Фінансова звітність- метод підсумкового узагальнення і одержання системи економічних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства за звітний період.

Питання для самоконтролю

/. Дайте визначення господарському обліку.

2. Охарактеризуйте види господарського обліку.

3. Що являє собою бухгалтерський облік?

4. Які функції виконує бухгалтерський облік, і в чому вони поля­гають?

5. На які сукупності поділяють користувачів облікової інформації? Що лежить в основі, такого поділу?

6. Охарактеризуйте групи зовнішніх користувачів облікової ін­формації.

7. Види вимірників, які використовуються в обліку.

8. Класифікація бухгалтерського обліку за сферою діяльності.

9. Класифікація бухгалтерського обліку за обліковими функціями.

10.Для чого встановлено принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності?

11. Принцип бухгалтерського обліку:

- в обачності;

- в повному висвітленні;

- в автономності;

- в послідовності;

- в безперервності;

- в нарахуванні та відповідності доходів і витрат;

- в превалюванні змісту над формою;

- в історичній (фактичній) собівартості;

- в єдиному грошовому вимірнику;

- в періодичності.

12. Що таке Положення (стандарти) бухгалтерського обліку?

13. Що таке облікова політика підприємства?

14. Як може бути організовано ведення бухгалтерського обліку
на підприємстві?

15. Що є предметом бухгалтерського обліку?

2. Охарактеризуйте об'єкти бухгалтерського обліку.

3. Дайте визначення активам.

4. Класифікація активів в обліку за формами функціонування.

5. Класифікація активів в обліку за характером участі в процесі обороту.

6. Що таке ліквідність активів?

7. Класифікація активів в обліку за ступенем ліквідності.

8. Що відносять до матеріальних активів?

9. Що відносять до нематеріальних активів?

10. Що відносять до фінансових активів?

11. Що таке дебіторська заборгованість? Кого називають дебіторами підприємства?

12. Які активи вважаються оборотними?

13. Які активи вважаються необоротними?

14. Що таке пасиви?

15. Що відноситься до власних джерел утворення засобів?

16. Які джерела утворення засобів є залученими?

17. Що таке кредиторська заборгованість? Кого називають кредиторами підприємства?

18. Що таке операційний цикл, та скільки він триває?

19. Охарактеризуйте стадії кругообігу господарських засобів:

- постачання;

- виробництва;

- реалізації.

20. Дайте визначення господарському процесу та господарській операції.

21. Метод бухгалтерського обліку.

22. Охарактеризуйте елементи методу бухгалтерського обліку:

- документування;

- інвентаризація;

- оцінювання;

- калькулювання;

- рахунки;

- подвійний запис;

- бухгалтерський баланс;

- бухгалтерська звітність.

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. Автоматизована форма обліку
 3. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 6. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 7. Апаратура методу природного магнітного поля
 8. Базові елементи управління проектом
 9. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 10. Біоелементи.
 11. Будова й основні елементи машини
 12. Бухгалтерський облік у системі господарського обліку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку | Наукове обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.