Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Медінформатика та її структура.

Лекція № 1. МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ. МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій значною мірою зумовив перехід до якісно нової стадії розвитку цивілі­зації. Інформатика як галузь науки не могла обійти і сучасну медицину.

Методологія медичної інформатики заснована на методоло­гії загальної інформатики та розглядається як один із приклад­них розділів наукової дисципліни інформатики, тому структу­ру її формують два розділи: загальна, базова інформатика та інформаційні технології в медицині.

Базова інформатика як практична інженерна дисципліна вивчає загальні інформаційні процеси, апаратне та програмне забезпечення, принципи створення комп'ютерних систем. Ін­формаційні процеси — це робота з інформацією зі збирання, зберігання, обробки, передачі та видачі її користувачу в по­трібному вигляді. У коло цих питань включено проблеми, пов'язані з базами даних, базами знань, інформаційними сис­темами, гіперсередовищем. Велике значення в інформатиці мають питання мови, комп'ютеризованого перекладу. Інфор­матика пронизує природничо-наукові та гуманітарні галузі знань і базується на традиційних науках:

— електроніці — забезпечує технічну базу інформатики;

— теорії інформації — математичний опис методів переда­чі й обробки даних;

— теорії штучного інтелекту — здатності пристрою вирі­шувати завдання, асоційовані з розумними діями людини;

— статистиці — дає змогу досліджувати імовірнісні про­цеси;

— семіотиці — комплексі напрямів, що вивчають знакові системи (мова, символіка, логічні та математичні обчислення таін.)

Технічну базу інформатики становлять:

— комп'ютери;

— засоби телекомунікації.

До програмних засобів інформаційних технологій базової інформатики відносять:

— засоби автоматизації програмування;

— текстові та графічні процесори;

— засоби управління базами даних і знань;

— засоби комп'ютерного моделювання;

— засоби навчання та контролю за знаннями. Інформаційні технології в медицині вивчають питання впровадження інформаційних процесів у практику ЛПЗ та в освітній процес.

Таким чином, медична інформатика, використовуючи ін­формаційні технології, вирішує проблеми профілактичні, діагностичні та клінічні, соціально-гігієнічної служби, ад­міністративного управління системою охорони здоров'я. Для вирішення усіх цих завдань медична інформатика ви­користовує як стандартні засоби інформатики, так і спеціальні медичні інформаційні технології та системи.


Читайте також:

 1. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 2. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 3. Безцехова виробнича структура.
 4. Валютні ринки, їх види та структура.
 5. Вартість робочої сили та її структура.
 6. Витрати виробництва та їх структура. Суть, види витрат. Закон спадної віддачі. Середні та граничні витрати.
 7. Властивості свідомості та її структура.
 8. Господарський комплекс національної економіки і його структура.
 9. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація.
 10. Економічні цикли і їх структура. Індикатори циклічних коливань
 11. Загальна характеристика навчальної діяльності та її структура.
 12. Ізопланарна структура.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Глобалітсика і глобальний підхід у науці | Медична інформація, її властивості.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.